Uvjeti korištenja internetskih tarifa za korisnike Tele2 bonova

Uvjeti korištenja internetskih tarifa za korisnike Tele2 bonova

1. Aktivacijom tarifa 4 GB, 10GB ili Bezbroj GB (u daljnjem tekstu: Tarifa), Tele2 korisnik
mobilnog interneta na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete
korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Tarife iz ovih Uvjeta korištenja dostupne su za aktivaciju od 07.06.2017.
3. Tarife podržavaju uslugu prijenosa podataka te SMS.
4. Tarife ne podržavaju roaming uslugu, govornu uslugu te MMS.
5. Tarife mogu aktivirati svi novi i postojeći Korisnici koji su na tarifi Mobilni Internet
Start, Mobilni Internet uz blokiranje surfanja te Mobilni Internet uz mogućnost
surfanja.
6. Korisnički broj aktivira se prilikom prvog spajanja na Internet, nadoplate računa
bonom ili slanjem prve SMS poruke te omogućava Korisniku korištenje usluge
bežičnog mobilnog prijenosa podataka uz plaćanje usluge unaprijed bez mjesečne
pretplate.
7. Prilikom prve aktivacije broja, automatski se aktivira tarifa Mobilni Internet s
blokiranjem surfanja koja onemogućuje surfanje izvan paketa ili tarife zbog zaštite
korisnika od neželjenih troškova. Tarifa Mobilni Internet s blokiranjem surfanja može
se kombinirati s drugim Tele2 opcijama i tarifama za korisnike Mobilnog interneta na
bonove prema uvjetima korištenja istih.
8. Tarifa 4 GB dodjeljuje 4 gigabajta podatkovnog prometa, tarifa 10 GB dodjeljuje 10
gigabajta podatkovnog prometa i Bezbroj GB dodjeljuje neograničeni broj gigabajta
podatkovnog prometa uz primjenu načela pravednosti.
9. Korisnik može aktivirati Tarifu putem portala Moj Tele2 te slanjem sljedećih ključnih
riječi putem SMS poruke:
a. za 4 GB slanjem ključne riječi 4GB na broj 13888
b. za 10 GB slanjem ključne riječi 10GB na broj 13888
c. za Bezbroj GB slanjem ključne riječi BezbrojGB na broj 13888

Slanje SMS poruke na broj 13888 naplaćuje se sukladno Tele2 cjeniku za tarifu koju
Korisnik koristi. Tarifa će Korisniku biti aktivirana u roku od 24 sata od zahtjeva za
aktivacijom.
30. dan svaka Tarifa deaktivirat će se prilikom čega će se neiskorištena količina usluga
uključenih u Tarifu poništiti i Tarifa će se promijeniti u tarifu Mobilni Internet uz
blokiranje surfanja. Neiskorištenu količinu podatkovnog prometa uključenog u Tarifu,
Korisnik može iskoristiti i nakon isteka 30. dana samo ako aktivira novu Tarifu prije
njene deaktivacije . U tom slučaju, preostala količina podatkovnog prometa bit će
pribrojena, a Korisnik će ih sve moći iskoristiti do nove deaktivacije 30. dan Korisnici
Tarifa imaju mogućnost aktivirati Tarife i prije isteka 30 dana jednom svaka 24h.
10. Kada korisnik na tarifama 4 GB i 10 GB iz članka 1. ovih Uvjeta korištenja, potroši sav
podatkovni promet iz tarife i paketa, daljnje surfanje bit će onemogućeno i korisnik
može birati želi li nastaviti surfanje uz kupovinu jedne od Tarifa ili po cijeni koja je
definirana Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu:
Tele2 cjenik) za tarifu Mobilni Internet uz mogućnost surfanja. Nastavak surfanja po
cijeni definiranoj u Cjeniku za tarifu Mobilni Internet uz mogućnost surfanja Korisnik

može ostvariti slanjem SMS poruke s ključnom riječi MISurf prema broju 13999, na
portalu Moj Tele2 ili na stranici mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/internet_tarifa.
Tarifa Mobilni Internet uz mogućnost surfanja ostaje aktivna sve dok korisnik ne
aktivira jednu od tarifa iz članka 1 ovih Uvjeta korištenja.
11. Korisnik može provjeriti stanje preostalih megabajta slanjem SMS poruke sadržaja
STANJE na broj 13880, na portalu Moj Tele2 te na stranici
mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/internet_tarifa ako pristupa s Tele2 broja na
bonove.
12. Ako je korisnik tek nadoplatio Tele2 račun ili aktivirao Tarifu ili napravio bilo kakvu
drugu promjenu na Tele2 računu, potrebno je neko vrijeme za ažuriranje promjena
na portalu Moj Tele2 i na internet stranici
http://mobilnosurfanje.tele2.hr/bonovi/internet_tarifa.
13. Prelaskom na Tarife, Korisnik se brišu sve postojeće promocije koje Korisnik ima
aktivirane na svom Tele2 računu na bonove. Ako Tele2 uoči neuobičajeno i/ili
prekomjerno korištenje Tarife za koje postoji opravdana sumnja na neovlašteno
korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili
zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili
prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne
ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2
ima pravo korisniku deaktivirati Tarifu te mu aktivirati tarifu Mobilni Internet uz
mogućnost surfanja koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2 cjenikom.
Prije aktivacije tarife Mobilni Internet uz blokiranje surfanja, Korisnik će zaprimiti SMS
kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti s
korištenjem tarife Mobilni Internet uz blokiranjem surfanja, isti može raskinuti
pretplatnički odnos u skladu s Općim uvjetima poslovanja.
14. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog
prometa svim Tele2 korisnicima, Tele2 zadržava pravo smanjivanja brzine pristupa
internetu na 1 Mb/s kod preuzimanja i slanja podataka kada korisnik unutar 30 dana
od aktivacije tarife Bezbroj GB potroši 1 TB podatkovnog prometa. O smanjenju
brzine i mogućnosti za nastavak surfanja unutar 30 dana od aktivacije tarife Bezbroj
GB, Korisnici će biti obavješteni SMS porukom i preusmjeravanjem na posebnu
internetsku stranicu.
15. Radi osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva tijekom korištenja podatkovnog
prometa svim Tele2 korisnicima, Tele2 može na Tarifama smanjiti brzinu pristupa
internetu na maksimalnu brzinu do 1 Mb/s kod slanja i preuzimanja podataka. Mjere
osiguravanja optimalnog korisničkog iskustva će se primjenjivati samo u situacijama
kada će biti ugrožen integritet Tele2 mreže npr. kada dođe do značajnog usporenja
prosječne brzine Tele2 korisnika u preuzimanju podataka u određenom vremenskom
periodu na određenoj lokaciji. Tele2 zadržava mogućnost smanjenja brzine pristupa
svim korisnicima na spomenutoj lokaciji ili samo određenim korisnicima čiji je
doprinos zagušenju najveći.
16. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Tele2 korisnik je obvezan poštivati
zakonsku zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu
pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim
uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj
komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na Tele2 web
stranici, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje

zlouporabe usluge pristupa internetu, o čemu će na primjeren način upoznati
korisnika.
17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren
način.
18. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na
internet stranicama Tele2. 20. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim
Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja
Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.


Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 07. lipnja 2017