Uvjeti korištenja jednokratnih glasovnih roaming paketa za Tele2 korisnike bonovaUVJETI KORIŠTENJA JEDNOKRATNIH GLASOVNIH ROAMING PAKETA ZA TELE2 KORISNIKE
BONOVA

(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1. Aktivacijom Tele2 jednokratnog glasovnog roaming paketa EU Min S i EU Min M, (u daljnjem
tekstu zajedno: Roaming paketi) Tele2 Korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici)
prihvaća ove Uvjete korištenja jednokratnih glasovnih roaming paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).
2. Svi Korisnici, osim Korisnika Tele2 Mobilnog interneta i tarifa Pričalica (stara), mogu aktivirati
Roaming pakete iz ovih Uvjeta korištenja.
3. Novčani iznos naknade pojedinog Roaming paketa definiran je službenim Cjenikom Tele2 koji je
dostupan na www.tele2.hr.
4. Specifikacija Roaming paketa:
Naziv paketa EU Min S EU Min M
Cijena (s PDV) 45 kn 75 kn
Količina prometa 100 min 250 min
Ključna riječ EUMINS EUMINM
Valjanost paketa 30 dana 30 dana
Minute iz paketa se mogu koristiti u sljedećim zemljama: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka
Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Francuska Gvajana, Gibraltar, Grčka,
Gvadalupa, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta,
Martinik, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Reunion, Rumunjska, Slovačka,
Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija
5. Minute iz paketa Korisnik može koristiti isključivo kada se nalazi u međunarodnom roamingu u
nekoj od zemalja iz popisa iz članka 4. za upućivanje poziva prema nekoj od zemalja iz popisa iz
članka 4. i Hrvatskoj i za primanje poziva iz bilo koje zemlje dok se nalazi u međunarodnom
roamingu u nekoj od zemalja iz popisa iz članka 4. Minute iz paketa Korisnik ne može koristiti za
upućivanje poziva prema nekoj od zemalja koja nije navedena na popisu iz članka 4. bez obzira
nalazi li se u međunarodnom roamingu u zemlji koja je navedena u popisu zemalja u članku 4. ili
ne. Također, minute iz paketa Korisnik ne može koristiti za primanje poziva ako se nalazi u
međunarodnom roamingu u nekoj od zemalja koja nije navedena na popisu iz članka 4.
6. Korisnici Roaming paket aktiviraju slanjem SMS poruke s ključnom riječi za aktivaciju željenog
paketa na broj 13991 kako je navedeno u članku 4. ovih Uvjeta korištenja.


7. Trajanje Roaming paketa odnosi se na vrijeme koje počinje teći njegovom aktivacijom i traje
određeno vremensko razdoblje, kako je navedeno u članku 4. ovih Uvjeta korištenja. Korisnik
unutar tog vremenskog razdoblja može iskoristiti pripadajuću količinu prometa pojedinog
Roaming paketa.
8. U istom trenutku moguće je imati aktivirano više različitih Roaming paketa. Svi Roaming paketi
imaju isti prioritet korištenja te će se koristiti po načelu vremena aktivacije tj. prvo će se koristiti
promet uključen u Roaming paket kojeg je Korisnik prvog aktivirao i tako redom sve do posljednje
aktiviranog Roaming paketa.
9. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Roaming paketa nema dovoljno
sredstava na Korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Roaming paket neće biti aktiviran
o čemu će Korisnik biti obaviješten SMS porukom. Paket se može aktivirati ako Korisnik ima
dovoljno sredstava na glavnom računu za aktivaciju paketa. Aktivacija paketa produljuje valjanost
računa za onoliko dana koliko je valjanost paketa u slučaju ako je valjanost paketa duža od
valjanosti računa.
10. Roaming paket će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24
sata nakon slanja aktivacijskog SMS-a.
11. Nakon što Korisnik iskoristi broj minuta iz točke 4. ovih Uvjeta korištenja, a koje su uključene u
iznos naknade, daljnje minute naplaćuju se po redovnim cijenama roaming poziva utvrđenima
službenim Tele2 cjenikom za tarifu na kojoj se Korisnik nalazi
12. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje i valjanost preostalih minuta na *150#, nakon
čega je potrebno odabrati 1 za Opcije. Provjera stanja moguća je i biranjem *150*10#.
13. Naknada i promet za Roaming paket nije uključen u mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu naknadu
tarife koju Korisnik koristi.
14. Obračunska jedinica je definirana službenim Cjenikom Tele2 na način da se primjenjuje
obračunska jedinica koja vrijedi na tarifnom modelu koji Korisnik koristi. Poruke prema broju
13991 su besplatne kada se šalju iz Hrvatske. Poruka poslana prema broju 13991 poslana u
roamingu naplaćuje se sukladno Cjeniku.
15. U Roaming paketima nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanja
poziva.
16. Promet ostvaren u nacionalnom prometu, uključujući i nacionalni roaming nije uključen u iznos
mjesečne naknade Roaming paketa, nego se koristi iznos prometa uključenog u tarifu ili paket
glasovnog prometa za nacionalni promet odnosno naplaćuje se odvojeno prema redovnim
cijenama utvrđenima službenim Cjenikom Tele2.


17. Zbog kašnjenja u obračunu, može se dogoditi da Korisnik uspije aktivirati Roaming paket prije
nego mu je obračunat promet dok paket nije bio aktiviran. U ovom slučaju će Roaming paket biti
aktiviran, a naknadnim obračunom će se naplatiti promet koji je ostvaren prije aktivacije Roaming
paketa.
18. Prilikom korištenja Roaming prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za
zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti
mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo
diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način
upoznati Korisnika.
19. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.
20. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
21. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 30.04.2016. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.