Uvjeti korištenja jednokratnih i obnavljajućih glasovnih međunarodnih paketa za Tele2 korisnike bonovaUVJETI KORIŠTENJA JEDNOKRATNIH I OBNAVLJAJUĆIH GLASOVNIH MEĐUNARODNIH PAKETA ZA
TELE2 KORISNIKE BONOVA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Aktivacijom Tele2 jednokratnog ili obnavljajućeg paketa za pozive prema međunarodnim brojevima
Međunarodne minute 100, Međunarodne minute 250, Obnavljajuće Međunarodne minute 100 i
Obnavljajuće Međunarodne minute 250 (u daljnjem tekstu zajedno: Međunarodni paketi) Tele2 korisnik
bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaća ove Uvjete korištenja jednokratnih ili
obnavljajućih paketa za pozive prema međunarodnim brojevima (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2) Svi Korisnici, osim korisnika Tele2 Mobilnog interneta i tarifa Pričalica (stara), mogu aktivirati
Međunarodne pakete iz ovih Uvjeta korištenja.
3) Novčani iznos naknade pojedinog Međunarodnog paketa definiran je službenim Cjenikom Tele2 koji je
dostupan na www.tele2.hr.
4) Specifikacija Međunarodnih paketa:
Naziv paketa
Međunarodne
minute 100
Međunarodne
minute 250
Obnavljajući
Međunarodne
minute 100
Obnavljajući
Međunarodne
minute 250
Ključna riječ za aktivaciju M100MIN M250MIN OB100MIN OB250MIN
Količina prometa 100 minuta 250 minuta 100 minuta 250 minuta
Vrijeme važenja paketa 30 dana 30 dana 30 dana 30 dana
Ključna riječ za deaktivaciju N/A N/A STOPOB100MIN STOPOB250MIN
Poruka za provjeru stanja paketa MMIN?
Poruka za popis aktivnih i svih dostupnih
paketa
M?
Broj na koji se šalju SMS poruke za
aktivaciju, isključenje, provjeru stanja paketa
i za prikaz svih paketa
13992
Područje koje Međunarodni paketi pokrivaju Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska,
Francuska, Francuska Gvajana, Gibraltar, Grčka, Gvadalupa, Mađarska,
Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Martinik,
Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Reunion, Rumunjska,
Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija

5) Korisnici Međunarodnih paketa aktiviraju slanjem SMS poruke s ključnom riječi za aktivaciju željenog
paketa na broj 13992 kako je navedeno u članku 4. ovih Uvjeta korištenja.
6) Vrijeme važenja Međunarodnog paketa odnosi se na vrijeme koje počinje teći njegovom aktivacijom i
traje određeno vremensko razdoblje, kako je navedeno u članku 4. ovih Uvjeta korištenja. Korisnik
unutar tog vremenskog razdoblja može iskoristiti pripadajuću količinu prometa pojedinog
Međunarodnog paketa.
7) U istom trenutku moguće je imati aktivirano više Međunarodnih paketa .Svi Međunarodni paketi imaju
isti prioritet korištenja te će se koristiti po načelu vremena aktivacije tj. prvo će se koristiti promet uključen
u Međunarodni paket kojeg je Korisnik prvog aktivirao i tako redom sve do posljednje aktiviranog
Međunarodnog paketa.
8) Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Međunarodnih paket nema dovoljno
sredstava na korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Međunarodni paket neće biti aktiviran u
čemu će biti obaviješten SMSom. Paket se može aktivirati ako korisnik ima dovoljno sredstava na svom
računu za aktivaciju paketa, aktivacija paketa produljuje valjanost računa za onoliko dana koliko je
valjanost paketa.
9) Međunarodni paket će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata
nakon slanja aktivacijskog SMS-a.
10) Nakon što Korisnik iskoristi broj minuta iz točke 4. ovih Uvjeta korištenja, a koje su uključene u iznos
naknade, daljnje minute naplaćuju se po redovnim cijenama međunarodnih poziva utvrđenima
službenim Tele2 cjenikom za tarifu na kojoj se Korisnik nalazi
11) Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje i valjanost preostalih minuta na *150#, nakon čega je
potrebno odabrati 1 za Opcije ili kako je navedeno u čl.4. Provjera stanja moguća je i biranjem *150*11#.
12) Obračunska jedinica je definirana službenim Cjenikom Tele2 na način da se primjenjuje obračunska
jedinica koja vrijedi na tarifnom modelu koji Korisnik koristi. Poruke prema broju 13992 su besplatne
kada se šalju iz Hrvatske. Poruka poslana prema broju 13992 poslana u roamingu naplaćuje se
sukladno Cjeniku.
13) Naknada i promet za Međunarodni paket nije uključen u mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu naknadu
tarife koju korisnik koristi.
14) Promet ostvaren u nacionalnom prometu, uključujući i nacionalni roaming nije uključen u iznos mjesečne
naknade Međunarodnog paketa, nego se koristi iznos prometa uključenog u tarifu ili paket glasovnog
prometa za nacionalni promet odnosno naplaćuje se odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima
službenim Cjenikom Tele2.
15) U Međunarodnim paketima nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanja
poziva.
16) Prilikom korištenja prometa Međunarodnog paketa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu
slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu
od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i
korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
17) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.
18) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
19) Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 14.01.2016 godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.