Uvjeti korištenja jednokratnih paketa za međunarodne pozive za Tele2 korisnike bonova

UVJETI KORIŠTENJA JEDNOKRATNIH PAKETA ZA MEĐUNARODNE POZIVE
ZA TELE2 KORISNIKE BONOVA (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Aktivacijom Tele2 jednokratnog paketa Međunarodne minute Europa 50 ili Međunarodne minute
Europa 100 ili Međunarodne minute Europa 250 ili Međunarodne minute Europa + Svijet 50 Tele2
korisnici na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaćaju ove Uvjete korištenja
jednokratnih paketa za Međunarodne pozive (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Svi korisnici bonova, osim Korisnika Tele2 Mobilnog interneta na bonove i Korisnika
International tarife, mogu aktivirati jednokratne Međunarodne pakete iz ovih Uvjeta korištenja.

3. Novčani iznos naknade pojedinog jednokratnog Međunarodnog paketa definiran je službenim
Cjenikom Tele2 koji je dostupan na www.tele2.hr.

4. Specifikacija jednokratnih Međunarodnih paketa: u cijenu je uračunat PDV, paketi se mogu
aktivirati u promotivnom razdoblju od 25.11.2019. do 31.12.2020.:

Jednokratni paketi
međunarodnih minuta
Europa
Međunarodne minute
Europa 50
Međunarodne minute
Europa 100

Međunarodne minute
Europa 250
Jednokratna naknada 35,00 kn 50,00 kn 75,00 kn
Količina minuta 50 minuta 100 minuta 250 minuta
Vrijeme važenja paketa
Paket je važeći do tridesetog dana nakon aktivacije ili do potrošnje paketa ovisno koja okolnost
nastupi ranije
Područje koje paketi pokrivaju Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Mađarska,
Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska,
Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija
AKTIVACIJA PE50 PE100 PE250
Jednokratni paketi
međunarodnih minuta
Europa + Svijet
Međunarodne minute Europa + Svijet 50
Jednokratna naknada 130,00 kn
Količina minuta 50 minuta
Vrijeme važenja paketa
Paket je važeći do tridesetog dana nakon aktivacije ili do potrošnje paketa ovisno koja okolnost
nastupi ranije


Područje koje paketi pokrivaju
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija
+
Albanija, Argentina, Australija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Filipini, Egipat, Hong Kong, Indija, Indonezija, Iran, Izrael, Japan, Jordan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kanada, Katar, Kina,
Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Makedonija, Meksiko, Moldavija, Novi Zeland, Oman, Pakistan, Peru, Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Singapur, Srbija, Švicarska, Tajland, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Vijetnam

AKTIVACIJA PES50

5. Ključne riječi za aktivaciju paketa šalju se SMS-om na broj 13992.

6. Jednokratni Međunarodni paket se može aktivirati ako korisnik ima dovoljno sredstava na svom
računu za aktivaciju paketa.

7. Jednokratni Međunarodni paket će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a
najkasnije u roku od 24 sata od slanja zahtjeva za aktivaciju.

8. Poruke prema broju 13992 su besplatne kada se šalju iz Hrvatske i EU/EEA roaminga dok se
poslane iz ostalih roaminga destinacija naplaćuju sukladno utvrđenim službenim Cjenikom
Tele2.

9. Aktivacijom jednokratnog Međunarodnog paketa korisnik dobiva puni iznos minuta i naplaćuje
mu se puni iznos paketa neovisno o datumu aktivacije.

10. Vrijeme važenja jednokratnog Međunarodnog paketa odnosi se na vrijeme koje počinje teći od
aktivacije jednokratnog Međunarodnog paketa i traje do tridesetog dana nakon aktivacije ili do
potrošnje paketa ovisno koja okolnost nastupi ranije. Korisnik unutar tog vremenskog razdoblja
može iskoristiti pripadajuću količinu minuta.

11. U isto vrijeme moguće je imati aktivirano više jednokratnih Međunarodnih paketa. Svi paketi
imaju isti prioritet korištenja te će se koristiti po načelu vremena aktivacije tj. prvo će se koristiti
minute uključene u Međunarodni paket kojeg je Korisnik prvog aktivirao i tako redom sve do
posljednje aktiviranog Međunarodnog paketa.

12. Neiskorištena količina minuta uključena u iznos naknade jednokratnog paketa za Međunarodne
pozive ne može se koristiti protekom vremena važenja paketa.

13. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje preostale količine minuta u paketu
slanjem ključne riječi MMIN? na broj 13992.

14. Obračunska jedinica je definirana službenim cjenikom Tele2 i iznosi 60 sek.

15. Nakon što Korisnik iskoristi količinu minuta uključenu u iznos naknade za korištenje
jednokratnog Međunarodnog paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se
naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim službenim Cjenikom Tele2.

16. Minute iz jednokratnih Međunarodnih paketa se mogu koristit isključivo kada korisnik zove iz
Hrvatske navedene destinacije koje paketi pokrivaju.

17. U jednokratnim Međunarodnim paketima konferencijski pozivi, prosljeđivanja poziva te pozivi
prema brojevima sa dodatnom vrijednošću nisu dozvoljeni.

18. Prilikom korištenja jednokratnih Međunarodnih paketa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu
na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2
d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2
pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa
internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o
čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

19. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.

20. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
21. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 25.11.2019. godine te su izmijenjeni 31.01.2020.