Uvjeti korištenja jednokratnog paketa za pozive u roamingu - Svijet za Tele2 korisnike bonova


UVJETI KORIŠTENJA JEDNOKRATNOG PAKETA ZA POZIVE U ROAMINGU - SVIJET
ZA TELE2 KORISNIKE BONOVA (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1. Aktivacijom Tele2 jednokratnog paketa Roaming paket Svijet 50 minuta Tele2 korisnici na bonove
(u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaćaju ove Uvjete korištenja jednokratnog paketa za
pozive u Roamingu (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Svi korisnici bonova, osim Korisnika Tele2 Mobilnog interneta na bonove i Korisnika
International tarife, mogu aktivirati jednokratni Roaming paket iz ovih Uvjeta korištenja.

3. Novčani iznos naknade jednokratnog paketa za pozive u Roamingu definiran je službenim
Cjenikom Tele2 koji je dostupan na www.tele2.hr.

4. Specifikacija jednokratnog paketa za pozive u Roamingu: u cijenu je uračunat PDV, paket se
može aktivirati u promotivnom razdoblju od 25.11.2019. do 31.12.2020.:
JEDNOKRATNI PAKET ZA POZIVE U ROAMINGU
Roaming paket Svijet 50 minuta
Jednokratna naknada 150,00 kn
Količina minuta 50 minuta
Vrijeme važenja paketa
Paket je važeći do tridesetog dana nakon aktivacije ili do potrošnje paketa ovisno koja
okolnost nastupi ranije

Područje koje paketi pokrivaju
Afganistan, Albanija, Australija, Azerbejdžan, Bahrein, Bangladeš, Bjelorusija, Bosna i
Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Gruzija, Hong Kong, Indija, Iran, Izrael, Japan, Južna
Koreja, Južnoafrička Republika, Kambodža, Kanada, Katar, Kazahstan, Kenija, Kina, Kolumbija,
Kostarika, Makedonija, Malezija, Meksiko, Moldavija, Novi Zeland, Pakistan, Rusija, SAD,
Saudijska Arabija, Singapur, Srbija, Šri Lanka, Švicarska, Tajland, Tajvan, Turska, Ukrajina,
Venecuela, Vijetnam
AKTIVACIJA RPS50

5. Ključne riječi za aktivaciju paketa šalju se SMS-om na broj 13992.

6. Jednokratni paket za pozive u Roamingu se može aktivirati ako korisnik ima dovoljno sredstava
na svom računu za aktivaciju paketa.

7. Jednokratni paket za pozive u Roamingu će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku,
a najkasnije u roku od 24 sata od slanja zahtjeva za aktivaciju paketa.

8. Poruke prema broju 13992 su besplatne kada se šalju iz Hrvatske i EU/EEA roaminga dok se
poslane iz ostalih roaminga destinacija naplaćuju sukladno utvrđenim službenim Cjenikom
Tele2.

9. Aktivacijom jednokratnog paketa za pozive u Roamingu korisnik dobiva puni iznos minuta i
naplaćuje mu se puni iznos paketa neovisno o datumu aktivacije.

10. Vrijeme važenja jednokratnog paketa za pozive u Roamingu odnosi se na vrijeme koje počinje
teći od aktivacije jednokratnog Roaming podatkovnog paketa i traje do tridesetog dana nakon
aktivacije ili do potrošnje paketa ovisno koja okolnost nastupi ranije. Korisnik unutar tog
vremenskog razdoblja može iskoristiti pripadajuću količinu minuta.

11. U isto vrijeme moguće je imati aktivirano više jednokratnih paketa za pozive u Roamingu. Svi
jednokratni Roaming paketi imaju isti prioritet korištenja te će se koristiti po načelu vremena
aktivacije tj. prvo će se koristiti minute uključene u Roaming paket kojeg je Korisnik prvog
aktivirao i tako redom sve do posljednje aktiviranog paketa za pozive u Roamingu.


12. Neiskorištena količina minuta uključena u iznos naknade jednokratnog paketa za pozive u
Roamingu ne može se koristiti protekom vremena važenja paketa.

13. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje preostale količine minuta u paketu
slanjem ključne riječi RMIN? na broj 13992.

14. Obračunska jedinica je definirana službenim cjenikom Tele2 i iznosi 60 sek.

15. Nakon što Korisnik iskoristi količinu minuta uključenu u iznos naknade za korištenje
jednokratnog Roaming paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se
naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim službenim Cjenikom Tele2.

16. U jednokratnim Roaming paketima konferencijski pozivi, prosljeđivanja poziva te pozivi prema
brojevima sa dodatnom vrijednošću nisu dozvoljeni.

17. Prilikom korištenja jednokratnog Roaming prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu
na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2
d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2
pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa
internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o
čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

18. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.

19. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

20. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 25.11.2019. godine te su izmijenjeni 31.01.2020.