Uvjeti korištenja Jednokratnog promotivnog paketa 50 minuta

Uvjeti korištenja Jednokratnog promotivnog paketa 50 minuta1
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1.Aktivacijom Tele2 jednokratnog promotivnog podatkovnog paketa 50 minuta (u daljnjem tekstu: Paket)
Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.

2. Paket je dostupan za aktivaciju od 26.11.2018. do 02.12.2018. svim Korisnicima.

3. Paket je dostupan za aktivaciju samo putem MojTele2 portala i aplikacije.

4. Jedan korisnički broj može aktivirati Paket samo jednom u aktivacijskom razdoblju iz točke 2 ovih
Uvjeta korištenja.

5. Jedan korisnički broj može aktivirati ostale dodatne pakete za Tele2 Korisnike za vrijeme korištenja
Paketa.

6. Naknada za aktivaciju Paketa definirana je važećim Cjenikom. Minute prema brojevima s dodanom
vrijednosti, prema kratkim brojevima, konferencijski pozivi i prosljeđivanje poziva nisu uključeni u Paket.

7. Obračunska jedinica za naplatu poziva definirana je Cjenikom.

8. Na minute iz Paketa se primjenjuje naknada za uspostavu poziva samo ako se korisnik nalazi na tarifi
s naknadom za uspostavu poziva. Naknada za uspostavu poziva na tim tarifama je definirana važećim
Cjenikom.

9. Paket će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata nakon
aktivacije na Moj Tele2 portalu ili aplikaciji.

10. Minute iz Paketa se ne zbrajaju s minutama iz tarife. Prvo se troše minute dodijeljene u tarifama
(ako Korisnik ima aktiviranu tarifu koja sadržava određeni broj minuta), a tek nakon što su potrošene
minute iz tarife troše se minute iz Paketa.

11. Neiskorištena količina minuta iz Paketa se gubi po isteku krajnjeg aktivacijskog datuma iz točke 2.
ovih Uvjeta korištenja.

12. Promet ostvaren u međunarodnom roamingu nije uključen u Paket, nego se naplaćuje odvojeno
prema redovnim cijenama utvrđenim Cjenikom.

13. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi STANJE na broj 13880.


1 Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 26.11.2018. 14. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Paketa za koje postoji opravdana
sumnja na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki
promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus
iznosa na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa prema
takvim mrežama i dolaznog prometa, Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati Paket te korisnik dalje
nastavlja koristiti tarifu koja je bila aktivna prije aktivacije Paketa. Na korištenje te tarife primjenjuju se
pripadajući uvjeti korištenja i cijene usluga.

15. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u
svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali
se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 zadržava
pravo po svom izboru Korisniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili isključiti korisnički broj.

16. U slučaju opetovanog kršenja članka 14. i/ili 15 ovih Uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo
isključenja korisničkog broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.

17. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

18. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.