Uvjeti korištenja kupovine na daljinu


Uvjeti korištenja kupovine na daljinu

I. Osnovne informacije

1. Tele2 d.o.o., za telekomunikacijske usluge, Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb,

2. Hrvatska; Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080492341, MB 1849018; OIB: 70133616033; Temeljni
kapital: 3.235.200.000,00HRK; Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN HR1623400091110169306 ( dalje u
tekstu: Trgovac ) ovim uvjetima uređuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i reklamacije Tele2 proizvoda i/ili usluga
ponuđenih putem online kanala (web stranica i aplikacija Kupi bon) te telefonske prodaje.

3. Posjetitelj stranica je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na Tele2.hr web stranicu ili
instalira aplikaciju Kupi bon te bez registracije slobodno razgledava ponudu Tele2 proizvoda i/ili usluga.

4. Kupac/Korisnik proizvoda i/ili usluga je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje
osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Tele2.hr web stranicama, putem aplikacije Kupi bon ili putem
telefonske prodaje u kojem slučaju nije potrebna registracija.

4. Na odnose između Trgovca i Posjetitelja, odnosno Trgovca i Kupca, primjenjuju se odredbe propisa koji uređuju
područja zaštite potrošača, zaštite osobnih podataka, obveznih odnosa, elektroničkih komunikacija, prenosivosti broja, te
Opći uvjeta poslovanja Tele2 d.o.o. te ostalih važećih propisa Republike Hrvatske.

5. Trgovac zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku, uz javnu objavu na Tele2.hr web stranicama.

II. Obavijesti o proizvodima

1. Trgovac se obvezuje na Tele2.hr web stranicama i putem aplikacije Kupi bon redovno održavati i davati Posjetiteljima i
Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o proizvodima i/ili uslugama u ponudi, na način prilagođen
sredstvima daljinske komunikacije. U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, Posjetitelj pristajanjem na ove
Uvjete potvrđuje da je prije sklapanja kupoprodajnog ugovora/zasnivanja pretplatničkog odnosa obaviješten o sljedećem:

- imenu, tvrtki ili nazivu, matičnom broju i sjedištu Trgovca
- proizvodima i/ili uslugama koji se nude te njihovu nazivu
- glavnim svojstvima proizvoda i/ili usluge - cijeni proizvoda i/ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja
- troškovima dostave proizvoda
- načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge
- uslugama koje se nude nakon prodaje
- jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, odgovornosti Trgovca za materijalne nedostatke
- potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od četrnaest
kalendarskih dana od sklapanja ugovora pri čemu je Kupac dužan vratiti kupljen uređaj trgovcu o svom trošku u stanju u
kakvom ju je primio te podmiriti dugovanja vezana za isporučene usluge nastala do trenutka dostave pisane obavijesti o
raskidu
- razdoblju trajanja ugovora

2. Trgovac je obvezan dostaviti potrošaču u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača potvrdu o sklopljenom ugovoru u
pisanom ili nekom drugom, potrošaču dostupnom trajnom mediju, u razumnom roku nakon sklapanja ugovora, a najkasnije
u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge. 3. Sve cijene proizvoda i/ili usluga
ponuđenih na Tele2.hr web stranicama, putem aplikacije Kupi bon te putem telefonske prodaje izražene su u kunama (
kn ) te obuhvaćaju PDV i trošak dostave ukoliko trošak dostave postoji.

4. Kupoprodaju proizvoda u ponudi na Tele2.hr stranicama u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne
osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici

5. Trgovac tretira odabir Kupca putem Tele2.hr stranice, putem aplikacije Kupi bon te putem telefonske prodaje kao
narudžbu te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, Trgovac će o navedenom
obavijestiti Kupca na ostavljeni e-mail odnosno kontakt broj.

6. Trgovac dopušta tri kupovine mobilnog uređaja u ponudi na bonove unutar 24 sata po jednom OIB-u. Kupoprodajni
odnos nastaje u trenutku zaprimanja odabranog mobilnog uređaja od strane Kupca, a putem dostave koju osigurava
Trgovac. U slučaju da Kupac traži pretplatnički odnos, narudžba će biti prihvaćena samo u slučaju da je Kupac dostavio
presliku važeće i neoštećene osobne iskaznice. Novi korisnik ima pravo na jednu pretplatu s telefonom te još dvije dodatne
pretplate bez telefona. Novi Korisnik ima pravo na kupovinu dodatna dva telefona uz pretplatu nakon ukupno tri plaćena
računa.

7. Ukoliko Korisnik već ima zasnovan pretplatnički odnos za korištenje Tele2 usluga bez obveznog trajanja pretplatničkog
ugovora, može za postojeću pretplatu putem web stranice ili telefonske prodaje ugovoriti obvezno trajanje pretplatničkog
odnosa (kupovina uz produljenje trajanja ugovorne obveze). Pravo na eventualni dodatni popust se utvrđuje upisom
mobilnog broja za koji se produljuje trajanje ugovorne obveze - ukoliko Korisnik ne upiše broj Tele2 mu nije obvezan
omogućiti dodatan popust iako na njega ima pravo. Produljenje ugovorne obveze, ukoliko ju je Korisnik naručio putem
weba te ukoliko ima pravo na istu, će stupiti na snagu u trenutku sklapanja ugovora odnosno u trenutku kad Korisnik
dostavi svoju potvrdu suglasnosti na sklopljeni ugovor, na način kako je to definirano u zaprimljenoj potvrdi o sklopljenom
ugovoru. Trgovac zadržava pravo odbiti narudžbu te produljenje ugovorne obveze ukoliko Korisnik ima neplaćene račune
ili ako postoji neki drugi razlog za odbijanje narudžbe i produljenje ugovora iz članka 7.2.1. Općih uvjeta poslovanja Tele2.
Ukoliko dođe do odbijanja narudžbe Kupac može razloge dobiti od Službe za korisnike. Produljenje ugovorne obveze,
ukoliko ju je Korisnik naručio putem telefonske prodaje stupit će na snagu u trenutku sklapanja ugovora odnosno u trenutku
kad Korisnik dostavi svoju potvrdu suglasnosti na sklopljeni ugovor na način kako je to definirano u zaprimljenoj potvrdi o
sklopljenom ugovoru.

8. Putem web stranice i telefonske prodaje nije moguće zasnivanje pretplatničkog odnosa za korištenje Tele2 usluga uz
plaćanje mjesečnih računa putem trajnog naloga.


III. Podaci Kupca

1. Posjetitelj Tele2.hr web-stranica ili korisnik aplikacije Kupi bon dužan je registrirati se radi obavljanja kupnje putem
Tele2.hr web-stranica ili aplikacije Kupi bon i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke u predviđeni online obrazac.

2. Obvezni podaci koje Kupac upisuje su: ime i prezime, osobni identifikacijski broj, kontakt broj telefona, e- mail adresa,
ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj.

3. U slučaju kupovine Tele2 bona Korisnik bira Tele2 mobilni broj koji želi nadoplatiti te daje sljedeće osobne podatke: ime
i prezime, kontakt broj telefona, e-mail adresa, ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, od čega su ime i prezime, ulica i
kućni broj, mjesto i poštanski broj obvezni podaci, dok ostale Kupac upisuje opcionalno. Osobni identifikacijski broj nije
podatak koji se nalazi na formi za unos podataka prilikom kupovine Tele2 bona. Podaci služe za omogućavanje i
autorizaciju kupčeve online kupnje, ali i za pristupanje pojedinim personaliziranim sadržajima Tele2.hr web-stranica poput:
Moj Tele2, Tele2 newsletter itd.

4. Trgovac nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno
neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima Kupca, a ukoliko navedeni nisu u domeni Trgovca. Ako registrirani
Posjetitelj odnosno Kupac posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka treba o obavijestiti Trgovca preko web
obrasca na linku http://www.tele2.hr/podrska-korisnicima/kontakt/ ili na besplatni broj telefona (za pozive s Tele2 broja)
095 1000 444.

5. Posjetitelj popunjavanjem obrasca potvrđuje točnost i potpunost u online obrascu navedenih osobnih podataka te
potvrđuje da je u cijelosti upoznat te prihvaća ove Uvjete korištenja usluge online kupovine.

6. Trgovac se obvezuje zaštiti privatnost podataka uključujući osobnih podataka svih registriranih Posjetitelja i Kupaca
Tele2.hr stranica, te korisnika aplikacije Kupi bon te će s istima postupati u skladu sa relevantnim propisima, drugim
primjenjivim propisima te Izjavom o zaštiti osobnih podataka Tele2 d.o.o.

7. Kod telefonske prodaje Kupac daje Trgovcu sljedeće obvezne osobne podatke: ime i prezime, osobni identifikacijski
broj, broj osobne iskaznice i datum isteka, kontakt broj telefona, e-mail adresa, ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj.

IV. Načini plaćanja i dostava

1. Dostava se vrši na kućnu adresu Kupca na području Republike Hrvatske i isključivo na osobu ( ime i prezime ) Kupca,
a što može biti adresa prebivališta ili prijavljenog boravišta Kupca. Dostava potvrde o sklopljenom ugovoru i uređaja putem
Tele2.hr web-stranice moguća je i na ovlašteno prodajno mjesto Trgovca ukoliko Kupac odabere taj način dostave. U tom
slučaju Kupcu će se ponuditi popis prodajnih mjesta na kojem će moći preuzeti potvrdu o sklopljenom ugovoru i uređaja.
Kupac može navedeno preuzeti na odabranom prodajnom mjestu odmah nakon što na e-mail adresu zaprimi potvrdu
narudžbe. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, u slučaju odabira preuzimanja potvrde o sklopljenom ugovoru i uređaja na
prodajnom mjestu eventualni trošak prijevoza na i s prodajnog mjesta je na Kupcu. Kupac može preuzeti potvrdu o
sklopljenom ugovoru i uređaj na prodajnom mjestu u roku 5 kalendarskih dana, te se protekom navedenog roka narudžba
i rezervacija automatski otkazuje i vrši povrat sredstava Kupcu isti načinom na koji je i platio.

2. Dostava na kućnu adresu je besplatna bez obzira na iznos narudžbe, a preuzimanje se može izvršiti samo od strane
Kupca uz predočenje osobne iskaznice. U slučaju da Kupac ne predoči osobnu iskaznicu, Trgovac, odnosno dostavna
služba u ime i za račun Trgovca, nije obvezna predati naručeni proizvod.

3. Ukoliko Kupac želi kupiti proizvod uz pretplatu putem Tele2.hr web-stranice, obvezan je u sklopu narudžbe učitati
presliku važeće osobne iskaznice. U slučaju učitavanja nevažeće osobne iskaznice, sklopljeni ugovor će se smatrati
ništetnim.

4. Načini plaćanja za proizvode Trgovca (dalje u tekstu: Tele2 paketi): 4.1 Definicija proizvoda Pod proizvodima se
podrazumijevaju: - Tele2 start paketi (sim kartica s mobilnim brojem) - Tele2 start paketi s mobilnim telefonom - Tele2 start
paketi s modemom - Mobilni uređaji

4.2. Online plaćanje karticom Plaćanje kreditnom karticom omogućeno je za sljedeće kartice: - American Express - Master
Card - VISA - Diners - Maestro debitna kartica koja je u 3D Secure programu

4.2.1. Prilikom plaćanja kreditnom karticom autorizacija se vrši automatski online. Nakon uspješno obavljene autorizacije
Kupac zaprima putem e-maila potvrdu je li autorizacija prošla uspješno/neuspješno. Trgovac ne pohranjuje kartične
podatke niti ima uvid u njih. Podaci se putem Epay payment gatewaya prosljeđuju poslovnoj banci na autorizaciju. Prijenos
osjetljivih podataka je zaštićen enkripcijom.

4.2.2. Plaćanje Maestro debitnim karticama Za kupnju Maestro debitnim karticama putem interneta potrebno je unijeti: broj
kartice, osobne podatke i sigurnosni kod (ako ga kartica ima). Kupac unosi svoj jedinstveni SecureCode koji je ili
jedinstvena lozinka ili ga
generira čitač kartica. Kad Kupac na internetskoj blagajni unese broj kartice svojeg Maestro tekućeg računa, otvorit će se
sigurnosni prozor financijske institucije koji će zahtijevati SecureCode. SecureCode je ili jedinstvena lozinka ili ga generira
čitač kartica ("code"). Nakon unosa SecureCode-a u sigurnosni prozor, kroz par sekundi će financijska institucija odobriti
transakciju i potvrditi identitet Kupca. Kad je identitet Korisnika potvrđen, sigurna transakcija putem interneta može biti
provedena.

4.3. Plaćanje pouzećem Prilikom plaćanja pouzećem Kupac dobiva na web stranici ponudu kao i sve podatke koji su
potrebni kako bi mu se naručeni proizvod dostavio na kućnu adresu (ime i prezime, adresu, telefonski broj itd. ), a naručeni
artikl plaća u gotovini dostavljaču ugovorene dostavne tvrtke. Ukoliko Kupac odabere dostavu na prodajno mjesto ne može
platiti pouzećem.

5. Trgovac se obvezuje dostaviti Kupcu naručeni proizvod u roku 3-5 radna dana od trenutka narudžbe, ovisno o trenutnoj
količini narudžbi i geografskoj udaljenosti.

6. Proizvod će biti dostavljen na dostavnu adresu Kupca koju je naveo prilikom narudžbe, a ukoliko nije kod kuće, bit će
mu ostavljena poruka o pokušaju dostave. Ista će se pokušati dostaviti sljedeći dan ili po dogovoru Kupca i osoblja
dostavne službe, a ukoliko ni tada dostava neće biti izvršena, naručeni proizvod vraća se Trgovcu. U tom slučaju smatra
se da je Kupac otkazao narudžbu.


7. Ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, Trgovac nije odgovoran za
rok isporuke.

8. Kupac u svakom trenutku glede isporuke proizvoda može kontaktirati Trgovca preko web obrasca na linku
http://www.tele2.hr/podrska-korisnicima/kontakt/, ili na broj 095 1000 444

V . Kupnja bonova putem tele2.hr

1. Usluga Kupi bon putem web stranice www.tele2.hr ili aplikacije Kupi bon je usluga koja posjetiteljima web stranice
www.tele2.hr i Korisnicima aplikacije Kupi bon omogućava nadoplatu svog Tele2 računa na bonove (u daljnjem tekstu:
Korisnički račun) ili Tele2 računa drugog korisnika na bonove (u daljnjem tekstu: Tuđi račun) putem automatske nadoplate
plaćanjem kreditnom karticom. Usluga je dostupna svim Korisnicima koji nadoplaćuju Korisnički ili Tuđi račun kreditnom
karticom.

2. Korisnik putem obrasca upisuje mobilni broj koji želi nadoplatiti te ukoliko je mobilni broj aktivni Tele2 broj na bonove
odabire jedan od ponuđenih iznosa kojim želi nadoplatiti Korisnički ili Tuđi račun. Korisnik odabire plaćanje putem kreditne
kartice upisom serijskog broja kreditne kartice, kontrolnog broja te datuma valjanosti kreditne kartice. Ukoliko se plaćanje
vrši kreditnom karticom ono može biti izvršeno sljedećim kreditnim karticama: American Express, Visa, Diners ili
Mastercard.

3. Korisnik također pri nadoplati Korisničkog ili Tuđeg računa treba upisati jednokratnu lozinku prikazanu na obrascu
nadoplate računa. Korisnik može upisati tekst SMS poruke koja će biti poslana na Tele2 mobilni broj koji se nadoplaćuje.
Po uspješnoj nadoplati, Korisnik koji nadoplaćuje svoj ili Tuđi račun putem kreditne kartice će dobiti povratnu SMS poruku
s obavijesti o uspješnoj nadoplati svog ili Tuđeg računa. Kreditna kartica će biti terećena za nadoplaćeni iznos. U slučaju
odbijenog zahtjeva od strane kartične kuće, nadoplata Korisnikovog ili Tuđeg računa će biti odbijena. Od trenutka slanja
zahtjeva za transakciju do trenutka nadoplate može proći do 15 minuta. Usluga ima sljedeća ograničenja na mogućnost
nadoplate putem kreditne kartice: - maksimalni iznos po jednoj nadoplati je 440 kuna - jedan Tele2 broj na bonove
(Korisnički ili Tuđi račun) je moguće nadoplatiti do maksimalno 2.000 kn unutar 30 dana putem web shopa ili putem Kupi
bon aplikacije
- nadoplata je moguća samo terećenjem kreditne kartice koja je izdana od strane financijske institucije u Republici
Hrvatskoj

4. Za nadoplatu terećenjem kreditne kartice ne naplaćuje se naknada za transakciju.

5. Rok uporabe Tele2 računa na bonove koji je nadoplaćen se produljuje kako je definirano u Uvjetima korištenja bonova
za Tele2 prepaid korisnike.

VI. Telefonska prodaja

1.Postupak narudžbe proizvoda putem telefonske prodaje istovjetan je gore opisanom postupku kupnje putem webshopa
osim što Kupac nije dužan registrirati se na web stranicu niti unositi svoje osobne i druge podatke u online obrazac. Kupac
iste daje agentu telefonske prodaje prilikom poziva koji ih unosi u sustav naručivanja.

2. Plaćanje kod telefonske prodaje moguće je jedino pouzećem.

Dostava se vrši na kućnu adresu Kupca na području Republike Hrvatske i isključivo na osobu ( ime i prezime ) Kupca, a
što može biti adresa prebivališta ili prijavljenog boravišta Kupca. Ugovor će se smatrati sklopljenim kad Kupac dostavi
potvrdu svoje suglasnosti na ugovor. O načinu na koji Kupac može dostaviti svoju potvrdu Trgovac će obavijestiti Kupca
putem Potvrde o sklopljenom ugovoru.

VII. Postupak prijenosa broja na daljinu

1. Postupak prijenosa broja iz druge mreže u Tele2 mrežu vrši se sukladno Pravilniku o prenosivosti broja.
2. Kupac može putem webshopa ili putem telefonske prodaje prenijeti broj iz druge mreže u Tele2 mrežu podnošenjem
Zahtjeva za prijenos broja (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Ukoliko se radi o webshopu Kupac popunjava online obrazac
Zahtjeva za prijenos broja te Zahtjev za zasnivanja pretplatničkog ugovora (u daljnjem tekstu: ZZPO). U slučaju telefonske
prodaje agent popunjava obrazac umjesto Kupca, a temeljem podataka koje mu Kupac pruži tijekom razgovora.

3. Datum prijenosa broja Kupac ne popunjava budući će isti biti definiran tek po dostavi Zahtjeva i ZZPO-a od strane
dostavne službe na adresi Kupca, a koji ne može biti kraći od 3 radna dana od potpisa Zahtjeva. Postupak prijenosa broja
počinje danom potpisa Zahtjeva.

4. Zahtjevu se obvezno prilaže preslika identifikacijskog dokumenta. Kod webshopa Kupac ju uploada na web stranicu
prilikom narudžbe, dok kod telefonske prodaje Kupac je dužan presliku predati dostavljaču prilikom dostave i potpisa
Zahtjeva.

5. Za sva ostala pitanja i postupke vezano za prijenos broja, uključujući otkazivanje, odgodu, odbijanje Zahtjeva te naknadu
za nepravovremeni prijenos primjenjivat će se Pravilnik o prenosivosti broja, te ovi Uvjeti korištenja u odnosu na prethodnu
obavijest, plaćanje, dostavu te ostala pitanja regulirana ovih Uvjetima korištenja.

6. Ukoliko Kupac prilikom prijenosa broja na daljinu odabere i mobilni uređaj te podnese Zahtjev za zasnivanje
pretplatničkog odnosa s obveznim trajanjem ugovora(ugovornom obvezom), uređaj će biti dostavljen Kupcu tek iza
uspješno odrađenog procesa prijenosa broja.


VIII. Odgovornost Trgovca

Usluge koje Trgovac pruža u okviru usluge online kupovine na Tele2.hr web stranicama, putem aplikacije Kupi bon
odnosno telefonske prodaje ne uključuju troškove koje posjetitelji stranica snose koristeći računalnu opremu i usluge za
pristup stranicama, odnosno aplikaciji. Trgovac nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge
troškove do kojih može doći niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske
veze prilikom korištenja usluge online kupovine. Ukoliko dođe do bilo kakve pogreške prilikom procesa kupnje, Kupac se
može obratiti prijavom putem web stranice Tele2 (http://www.tele2.hr/podrskakorisnicima/kontakt/) ili telefonski na 095
1000 444, kako bi ista bila otklonjena na najbrži mogući način.

IX. Sigurnost podataka

1. Tajnost korisničkih podataka koji se upisuju na stranicama Tele2.hr i putem aplikacije Kupi bon osigurana je korištenjem
Secure Socket Layer (SSL) protokola s 256-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka
koji se izmjenjuju između korisnikovog računala i Tele2.hr web stranice, odnosno putem Kupi bon aplikacije čime je
onemogućen neovlašten pristup podacima prilikom njihovog prijenosa putem Interneta.

2. Na stranici za plaćanje kreditnom karticom implementiran je postupak sigurnosne 3D secure autentikacije korisnika
putem "Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode" usluga. Navedene usluge omogućuju potvrđivanje identiteta vlasnika
kreditne kartice prilikom obavljanja online kupovine čime se onemogućuje zlouporaba korištenja podataka tuđe kreditne
kartice.

3. Postupak autorizacije kreditne kartice od strane banke izdavatelja kartice prilikom online kupovine na stranicama
Tele2.hr web stranica uključuje i provjeru kontrolnog broja kreditne kartice ( 3-znamenkasti ili 4znamenkasti broj upisan
na poleđini kartice ).

4. Prijenos podataka između Trgovca i banke tijekom autorizacije kreditne kartice obavlja se uz kriptiranje podataka čime
je u potpunosti onemogućen neovlašten pristup pripadnim podacima prilikom njihovog prijenosa.

5. U slučaju odbijanja autorizacije kartice, a radi se o odnosu Banka - korisnik kartice, Tele2 ne odgovara za nemogućnost
online kupovine.

X. Raskid kupoprodajnog ugovora, povrat i reklamacija robe

1. Kupac ima pravo u roku od 14 ( četrnaest) kalendarskih dana raskinuti svaki ugovor sklopljen na daljinu na način
predviđen ovim Uvjetima, ne navodeći za to razlog. Kupac je dužan proizvod o svom trošku poslati kao vrijednosnu pošiljku
čija vrijednost mora biti u visini vrijednosti uređaja. U slučaju gubitka ili oštećenja paketa za koje ne odgovara korisnik,
povrat sredstava vršit će se do iznosa vrijednosti naznačenog na paketu.

2. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, neovisno na koji način sredstvima daljinske komunikacije je sklopljen,
rok od 14 kalendarskih dana počinje teći od dana kada je Kupac primio proizvod. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju
usluge putem interneta (Tele2.hr web stranicama) rok od 14 kalendarskih dana počinje teći od dana zaprimanja potvrde
o sklopljenom ugovoru. Kada je ugovor o pružanju usluga sklopljen putem telefonske prodaje sklopljenim danom kada je
korisnik potvrdio svoju suglasnost nakon primitka obavijesti o sklapanju ugovora na način kako je navedeno u samoj
obavijesti o sklopljenom ugovoru. Kada Kupac/Korisnik ostvari potrošnju prije podnošenja zahtjeva za raskid ugovora,
bit će terećen za iznos potrošnje sukladno aktiviranoj tarifi.

Kupac raskida ugovor pisanom obaviješću o raskidu poslanom Trgovcu koji može predati na ovlaštenom prodajnom
mjestu Tele2, faksom na broj 095 1000 445 za Privatne korisnike, te za Poslovne korisnike 095 1000 448, web formom
na www.tele2.hr/podrska-korisnicima, elektroničkim putem na adresu prigovori_web_hr@tele2.com, telefonskim putem na
broj 095 1000 444 za Privatne korisnike te 095 1000 500 za Poslovne korisnike te poštom na adresu Tele2 d.o.o.,
Telesales, Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb uz dostavu podataka o korisniku, pretplatničkom broju, korisničkom računu
uz slanje odgovarajuće identifikacijske dokumentacije (preslika obje strane osobne iskaznice). U slučaju raskida korisnik
je dužan vratiti kupljeni uređaj trgovačkom društvu Tele2 d.o.o. o svom trošku i to u stanju u kakvom ga je primio ,
sa svim dodacima koje je sadržavao paket (punjač, baterije i sl.) na istu adresu kao i obavijest najkasnije u roku od 14
dana od slanja obavijesti o raskidu. U slučaju povrata uređaja korisnik mora u roku 90 dana od povrata uređaja dostaviti
Tele2 d.o.o. podatke (broj računa IBAN) temeljem kojih mu se može izvršiti povrat plaćenog iznosa, a protekom kojeg
Tele2 d.o.o. neće biti odgovoran za neizvršavanje povrata. 4. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe
koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u
naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti
povrat uplaćenih sredstava.

5. Po povratku proizvoda Tele2 će poslati uređaj u servisni centar na standardnu provjeru kvalitete. Povratna informacija
od servisnog centra uobičajeno traje do 3 radna dana. Ukoliko uređaj nije mehanički oštećen i korišten te ukoliko su vraćeni
svi dodaci koje je sadržavao paket koji je Kupcu dostavljen, iznos uplaćen za uređaj se uplaćuje na tekući račun kupca
najkasnije u roku 14 dana od obavijesti o raskidu. U slučaju mehaničkog oštećenja uređaja, uređaj će biti vraćen korisniku
te će kupcu biti isporučen račun na punu cijenu uređaja umanjenu za iznos koji je korisnik platio prilikom narudžbe odnosno
preuzimanja paketa.

Napomena: Ukoliko je zahtjev za prijenos broja podnesen putem webshopa ili telefonske prodaje te je zasnovan
pretplatnički odnos Kupac će, u slučaju ostvarenja prava na raskid ugovora sukladno ovoj glavi, izgubiti broj te ga neće
moći vratiti u mrežu iz koje je broj prenesen.

XI. Ostalo

1. Proizvod je rezerviran za isporuku tek nakon potvrde plaćanja od strane potencijalnog Kupca. Proizvodi koji su stavljeni
u košaricu, samim time nisu još rezervirani.

2. Trgovac zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ove Uvjete te sadržaj na Tele2.hr web stranicama, o čemu
će Korisnici biti obaviješteni na odgovarajući način. Izmjene Uvjeta stupaju na snagu s datumom njihove objave.