Uvjeti korištenja Međunarodne tarife za Tele2 korisnike bonova od 01.06.2014

Uvjeti korištenja Međunarodne tarife za Tele2 korisnike bonova
za korisnike koji tarifu aktiviraju od 1.6.2014.


1. Aktivacijom Međunarodne tarife (dalje u tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja Međunarodne tarife za Tele2 korisnike bonova za korisnike koji tarifu aktiviraju
od 1.6.2014. (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifa će biti automatski aktivirana Korisniku prilikom aktivacije nove Tele2 SIM kartice iz posebnog paketa
(Međunarodni Tele2 start paket). Početno stanje na računu iznosi 15 kn. SIM karticu iz navedenog paketa
moguće je aktivirati do 31. listopada 2014.

3. Korisnik koji aktivira novu SIM karticu s Tarifom ostvaruje pravo na 3 GB i 1000 minuta prema svim
mrežama u Hrvatskoj. Paketi će biti aktivirani u roku od najviše 24 h od aktivacije SIM kartice. Paketi imaju
valjanost 30 dana od aktivacije. Korisnik ostvaruje pravo i na povoljnije cijene poziva prema fiksnim mrežama
u Europi u razdoblju od 1.6.2014. do 31.10.2014. Sve pogodnosti tarife definirane su važećim Tele2 cjenikom.

4. Stanje i valjanost paketa iz članka 3 korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *150#, potom 2 za
Bonusi/Paketi, ili direktno na *150*6# za paket minuta i *150*8# za podatkovni paket.

5. Trajanje poziva ograničeno je na 60 minuta, nakon čega se poziv automatski prekida.

6. Korisnik Tarife može aktivirati neku drugu tarifu za korisnike bonova koja je dostupna za aktivaciju, ali se
poslije više ne može vratiti na Međunarodnu tarifu. Postojeći Tele2 korisnici bonova ne mogu aktivirati Tarifu,
odnosno ne mogu s postojećih tarifa prijeći na Tarifu.

7. Korisnik tarife ne može koristiti uslugu SMS sponzor. Pozivi i SMS poruke prema brojevima s dodanom
vrijednošću nisu mogući. Korisnik može aktivirati podatkovne pakete, SMS opcije te koristiti uslugu SMS
parking.

8. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Tarife za koje postoji opravdana sumnja na
neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet prema
mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju
dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nesrazmjer između odlaznog prometa prema takvim mrežama i dolaznog
prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u
svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne
ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku
deaktivirati Tarifu te mu aktivirati Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2
cjenikom. Prije aktivacije Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u
skladu s Općim uvjetima poslovanja.Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili
slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o
aktivaciji Osnovne tarife.

9. Tele2 ne snosi odgovornost u slučaju da svaka od usluga uključenih u tarifu ne bude korisniku dostupna u
svakom trenutku.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.

11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.