Uvjeti korištenja Međunarodne tarife za Tele2 korisnike bonova od 17.04.2015

Uvjeti korištenja Međunarodne tarife za Tele2 korisnike bonova za korisnike koji
tarifu aktiviraju od 17.04.2015.

1. Aktivacijom Međunarodne tarife (dalje u tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (dalje u
tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja International tarife za Tele2 korisnike bonova
za korisnike koji tarifu aktiviraju od 17.04.2015. (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifa će biti automatski aktivirana Korisniku prilikom aktivacije nove Tele2 SIM kartice iz
posebnog paketa (Međunarodni Tele2 start paket). Početno stanje na računu iznosi 10 kn.
Početna valjanost kartice nakon aktivacije iznosi 90 dana. SIM karticu iz navedenog paketa
moguće je aktivirati do 31. ožujka 2016.

3. Korisnik koji aktivira novu SIM karticu s Tarifom ostvaruje pravo na 3 GB unutar Hrvatske
i 1000 minuta prema svim mrežama u Hrvatskoj. Paket i će biti aktivirani u roku od najviše
24 h od aktivacije SIM kartice. Paketi imaju valjanost 30 dana od aktivacije. Korisnik
ostvaruje pravo i na povoljnije cijene poziva prema fiksnim mrežama u Europi u razdoblju
od 17.04.2014. do 31.03.2016. Sve pogodnosti tarife definirane su važe ćim Tele2 cjenikom.
Od 17.6.2017. nije moguće koristiti usluge u roamingu na Međunarodnoj tarifi. Korisnik
Međunarodne tarife može prije ći na drugu tarifu na kojoj su usluge roaminga dostupne.

4. Stanje i valjanost paketa iz članka 3 korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *150#,
potom 2 za Bonusi/Paketi, ili direktno na *150*6# za paket minuta i *150*8# za podatkovni
paket.

5. Trajanje poziva ograničeno je na 60 minuta, nakon čega se poziv automatski prekida.

6. Korisnik Tarife može aktivirati neku drugu tarif u za korisnike bonova koja je dostupna za
aktivaciju, ali se poslije više ne može vratiti na Međunarodnu tarifu. Korisnici postojeće
Međunarodne tarife mogu aktivirati novu International tarifu na način da mogu poslati SMS
s ključnom riječ INTERNATIONAL na 13888. Svi ostali postojeći Tele2 korisnici bonova ne
mogu aktivirati Tarifu, odnosno ne mogu s postojećih tarifa prijeći na Tarifu.

7. Korisnik tarife ne može koristiti uslugu SMS sponzor. Pozivi i SMS poruke prema
brojevima s dodanom vrijednošću nisu mogući. Korisnik može aktivirati podatkovne pakete,
SMS opcije te koristiti uslugu SMS parking.

8. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Tarife za koje postoji
opravdana sumnja na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i
neuobičajeno veliki promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju
primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nesrazmjer između odlaznog prometa prema takvim mrežama i dolaznog prometa, i/ili
slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja
usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje uslu ga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih
osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene
elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati Tarifu te mu aktivirati
Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2 cjenikom. Prije
aktivacije Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o navedenom.
U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti s korištenjem Osn ovne tarife, isti može raskinuti
pretplatnički odnos u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife
Korisnik prihvaća prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog
prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.

9. Tele2 ne snosi odgovornost u slučaju da svaka od usluga uključenih u tarifu ne bude
korisniku dostupna u svakom trenutku.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će
se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta koriš tenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 18.5.2017.