Uvjeti korištenja Međunarodne tarife za Tele2 korisnike bonova za korisnike koji tarifu aktiviraju od 17.05.2013.


Uvjeti korištenja Međunarodne tarife za Tele2 korisnike bonova
za korisnike koji tarifu aktiviraju od 17.5.2013.


1. Aktivacijom Međunarodne tarife (dalje u tekstu: Tarifa) Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Međunarodne tarife za Tele2 korisnike bonova za
korisnike koji tarifu aktiviraju od 17.5.2013. (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Tarifa će biti automatski aktivirana Korisniku prilikom aktivacije nove Tele2 SIM kartice iz
posebnog paketa (Međunarodni Tele2 start paket).

3. Tarifa i pogodnosti definirani su važećim Tele2 cjenikom.

4. Svim korisnicima koji aktiviraju tarifu od 17.5.2013. do 30.09.2013. bit će dodijeljen bonus
podatkovni paket s 300 MB čija je valjanost 10 dana od dana aktivacije. Podatkovni paket će
Korisniku biti aktiviran unutar 24 sata nakon ostvarenog prvog poziva.
Korisnicima koji aktiviraju tarifu iz posebnih gratis start paketa s Međunarodnom tarifom bonus
podatkovni paket s 300 MB bit će aktiviran nakon prve nadoplate računa bonom od 50 ili više kuna.
Podatkovni paket će Korisniku biti aktiviran unutar 24 sata nakon prve nadoplate računa bonom od
50 ili više kuna.

5. Stanje i valjanost paketa korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *150#, potom 2 za
Bonusi/Paketi, ili direktno *150*8#.

6. Trajanje poziva ograničeno je na 60 minuta, nakon čega se poziv automatski prekida.

7. Tele2 ne snosi odgovornost u slučaju da svaka od usluga uključenih u tarifu ne bude korisniku
dostupna u svakom trenutku, budući da isporuka usluge ne ovisi isključivo o Tele2 nego i o stranim
operatorima. Zbog zagušenja SMS Centra tijekom ljetnih mjeseci, također je moguće da SMS
poruke prema nekima od navedenih destinacija neće biti isporučene.

8. Korisnik Tarife može aktivirati neku drugu tarifu za korisnike bonova koja je dostupna za
aktivaciju, ali se poslije više ne može vratiti na Međunarodnu tarifu.

9. Korisnik tarife ne može koristiti uslugu SMS sponzor. Pozivi i SMS poruke prema brojevima s
dodanom vrijednošću nisu mogući.

10. Korisnik može aktivirati podatkovne pakete, SMS opcije te koristiti uslugu SMS parking i
mPrijevoz.

11. Postojeći Tele2 korisnici bonova ne mogu aktivirati Tarifu odnosno ne mogu s postojećih tarifa
prijeći na Tarifu.

12. SIM karticu je moguće aktivirati do 30. rujna 2013.

13. Promotivno razdoblje u kojem se primjenjuju posebne pogodnosti definirane Cjenikom traje od
17. svibnja 2013. do 30. rujna 2013. Nakon promotivnog razdoblja vrijede pogodnosti i cijene
navedene u Cjeniku.

14. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Tarife za koje postoji opravdana
sumnja na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki
promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje
bonus iznosa na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nesrazmjer između odlaznog
prometa prema takvim mrežama i dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno
korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe
i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne
ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 ima
pravo korisniku deaktivirati Tarifu te mu aktivirati Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama
definiranima Tele2 cjenikom. Prije aktivacije Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se
obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti
može raskinuti pretplatnički odnos u skladu s Općim uvjetima poslovanja.Uvjete korištenja
Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem
podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife

15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

16. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.