Uvjeti korištenja Mix tarifa za Tele2 pretplatnike i poslovne korisnike od 15.04.2014.


UVJETI KORIŠTENJA MIX TARIFA
važeći za korisnike aktivirane od 15.04.2014.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjevi) Tele2
pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Tele2 Mix tarifa. Mix tarife iz
ovih Uvjeta korištenja dostupne su za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog odnosa od 15.04.2014.
Od 15.03.2016 tarife više nisu dostupne za aktivaciju na Tele2 prodajnim mjestima i Tele2
internetskoj trgovini.
2) Tele2 Mix tarife su: Mix tarifa 25, Mix tarifa 50, Mix tarifa 75, Mix tarifa 100, Mix tarifa 125,
Mix tarifa 150, Mix tarifa 175, Mix tarifa 200, Mix tarifa 300 i Mix tarifa 400.
3) Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje pojedine Mix tarife u skladu sa Općim uvjetima
poslovanja Tele2. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta
korištenja potpisuje za svaki pojedini priključak sa popisa priključaka poslovnog korisnika koji je
priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).
4) Mix tarife mogu aktivirati novi Pretplatnici te postojeći Pretplatnici ukoliko promijene
postojeću tarifu na neku od Mix tarifa.
5) Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik na kojega glasi Mix tarifa može tijekom korištenja
ove tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Mix tarifom, te je pretplatnički odnos
za takve priključke zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na Popis.
6) Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: obvezno trajanje)
Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik ugovara za svaki priključak pojedinačno, na način da će
obvezno trajanje za taj priključak biti definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja
priključka na Popis.
7) Mjesečna naknada za pojedinu Mix tarifu definirana je Cjenikom usluga Tele2. Iznos
mjesečne naknade plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Mix tarifu.
8) U iznos mjesečne naknade pojedine Mix tarife uključen je određeni broj minuta razgovora
prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj, određeni broj SMS poruka
prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te određena količina
podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
9) Pripadajuća količina minuta razgovora prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama kao i
količina SMS poruka i podatkovnog prometa uključenog u pojedinu Mix tarfiu te sva ostala obilježja
tarife i cijene naznačene su u Cjeniku Tele2 usluga.
10) Usluge s posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne naknade pojedine Mix tarife, te
se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.
11) Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu
minuta razgovora prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama te iskoristi pripadajuću količinu
SMS poruka i podatkovnog prometa, sve dodatne minute, SMS poruke i podatkovni promet
naplaćuju se Pretplatniku po cijenama utvrđenim Tele2 cjenikom za pojedinu Mix tarifu istovjetno
kao i za sve ostale usluge koje nisu uključene u iznos mjesečne naknade za pojedinu Mix tarifu.


12) Mjesečna naknada za pojedinu Mix tarifu ne uključuje naknadu za uporabu radijske
frekvencije koja se naplaćuje zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po
svakom priključku. Na ovaj iznos PDV se ne obračunava.
13) Neiskorištena količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama kao i
neiskorištena količina SMS poruka i podatkovnog prijenosa uključenih u mjesečnu naknadu iz
jednog mjeseca neće biti prenesena u sljedeći mjesec.
14) U Mix tarifama nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.
15) Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što
znači da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik
bio na pojedinoj Mix tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji se
pretplatio na neku Mix tarifu na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne
naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik plaća puni iznos mjesečne naknade.
Ukupna količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama i količina SMS poruka u
mjesecu aktivacije bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik
bio na pojedinoj Mix tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Do 30.04.2014. ukupna količina
dodijeljenog podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije bit će razmjerna odnosu broja dana u tom
mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na pojedinoj Mix tarifi s ukupnim brojem dana u mjesecu. Na
primjer, Pretplatnik koji se pretplatio na Mix tarifu na polovici mjeseca imat će pravo na polovicu
pripadajuće količine minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama, polovicu
pripadajućih SMS poruka te polovicu pripadajućeg podatkovnog prometa uključenog u Mix tarifu.
Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos minuta razgovora prema svim
mobilnim i fiksnim mrežama, punu količinu SMS poruka te puni iznos podatkovnog prometa
uključenog u Mix tarifu.

Od 01.05.2014. ukupna količina dodijeljenog podatkovnog prometa u mjesecu aktivacije je u punom
iznosu tj. nije razmjeran broju dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na Mix
tarifu na polovici mjeseca biti će dodijeljen puni iznos podatkovnog prometa pripadajuće Mix tarife.
16) Na Tele2 prodajnom mjestu poslovni korisnik može ugovoriti najviše trideset pretplatničkih
odnosa. Korisnik koji na nekoj od navedenih lokacija ugovara do pet pretplatničkih odnosa može
imati dva priključka s tarifom Revolucija 350, Unlimited Business 300, Unlimited Business 400,
Revolucija Plus, Mix tarifom 300 ili Mix tarifom 400, a poslovni korisnik koji ugovara do deset
pretplatničkih odnosa može imati tri priključka s tarifom Revolucija 350, Unlimited Business 300,
Unlimited Business 400, Revolucija Plus, Mix tarifom 300 ili Mix tarifom 400. Za ugovaranje većeg
broja pretplatničkih odnosa ili većeg broja priključaka s Mix tarifom 300, Mix tarifom 400, Unlimited
Business 300, Revolucija Plus i Revolucija 350 tarifom potrebno je obratiti se Tele2 Službi za
korisnike.
17) Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta
nakon čega se isti automatski prekida.
18) U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u slučaju
korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih
osoba (koje uključuje, ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke
komunikacije) i/ili u slučaju da Pretplatnik prema ocjeni Tele2 ostvaruje povećani odlazni promet
prema brojevima drugih operatora koji omogućavaju primatelju prometa dobivanje bonusa temeljem
dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa prema takvim mrežama i
dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2
usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim
učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.
19) Postojeći Pretplatnik koji ugovara pojedinu Mix tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom
Zahtjeva za promjenom tarife, u trenutku aktivacije nove tarife gubi sve pogodnosti, promocije ili
dodatne opcije koje je imao na staroj tarifi.
20) Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na
vrijeme korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih
mjesečnih računa.
21) Pretplatnik može potpisati ugovor za pojedinu Mix tarifu sa ili bez obaveznog trajanja
pretplatničkog Ugovora. Obavezno trajanje ugovora može iznositi 12 ili 24 mjeseca.
22) Dozvoljene promjene tarife na i s pojedine Mix tarife za Pretplatnike određene su Pravilima
promjena glasovnih tarifa za Tele2 pretplatnike objavljenima na www.tele2.hr.
23) Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini
priključak s nekom od Mix tarifa na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može
izvršiti ako priključak nema obvezno trajanje, dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti
tijekom obveznog trajanja koje se prenosi na drugu pravnu osobu.
24) Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je
stari Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.
25) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.
26) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik odnosno
Poslovni korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi
primjeren način.