Uvjeti korištenja nove tarife Smart 50


UVJETI KORIŠTENJA NOVE TARIFE SMART 50
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik
(dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja. Tarifa Smart 50 iz ovih Uvjeta korištenja
(dalje u tekstu: Tarifa) dostupna je za aktivaciju i ugovaranje pretplatničkog odnosa u promotivnom
razdoblju od 22.05.2015. do 31.01.2019. godine putem Tele2 prodajnog predstavnika (isključujući
Tele2 prodajna mjesta i partnere).

2. Mjesečna naknada za Tarifu definirana je Cjenikom usluga Tele2. Iznos mjesečne naknade plaća
se po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.

3. U iznos mjesečne naknade Tarife uključen je određeni broj minuta razgovora prema svim
pokretnim i nepokretnim mrežama mrežama u Republici Hrvatskoj i određena količina podatkovnog
prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj. Pripadajuća količina minuta razgovora prema svim
pokretnim i nepokretnim mrežama mrežama kao i podatkovnog prometa uključenog u Tarifu te sva
ostala obilježja Tarife i cijene naznačene su u Cjeniku Tele2 usluga.

Usluge s posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne naknade Tarife, te se naplaćuju
posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.

4. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu minuta
razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama te iskoristi pripadajuću količinu podatkovnog
prometa, sve dodatne minute i podatkovni promet naplaćuje se Pretplatniku po cijenama utvrđenim
Tele2 cjenikom za Tarifu istovjetno kao i za sve ostale usluge koje nisu uključene u iznos mjesečne
naknade.

5. U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.

6. Mjesečna naknada za Tarifu ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije koja se
naplaćuje zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije plaća se po svakom priključku.
Na ovaj iznos PDV se ne obračunava.

7. Neiskorištena količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama kao i
neiskorištena količina podatkovnog prijenosa uključenih u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca
neće biti prenesena u sljedeći mjesec.

8. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači
da će naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio
na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku koji se pretplatio na Tarifu
na polovici mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec
Pretplatnik plaća puni iznos mjesečne naknade.

9. Ukupna količina minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u mjesecu aktivacije
bit će također razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi sa
ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatnik koji se pretplatio na Tarifu na polovici
mjeseca imat će pravo na polovicu pripadajuće količine minuta razgovora prema svim mobilnim i
fiksnim mrežama. Sljedeći puni mjesec Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos minuta razgovora
prema svim mobilnim i fiksnim mrežama te puni iznos podatkovnog prometa uključenog u Tarifu.
Ukupna količina podatkovnog prometa bit će dodijeljena u punom iznosu bez obzira na datum
aktivacije.

10. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta
nakon čega se isti automatski prekida.
11. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu
slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način
sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i
Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava
pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu
uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na
primjeren način upoznati korisnika.

12. U slučaju opravdane sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što će
Tele2 posebice smatrati slučajeve u kojima promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje
omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju iznosi 90% ukupnog odlaznog
prometa prema takvim mrežama i 10% dolaznog prometa, zatim u slučaju korištenja usluge u svrhu
izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se
ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 zadržava
pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti
dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti
dodijeljenu mu SIM karticu.

13. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama
Tele2.

14. Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva u trenutku aktivacije
nove tarife gubi sve pogodnosti, promocije i/ili dodatne kupljene ili besplatne opcije koje je imao na
staroj tarifi.

15. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih
računa.

16. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik koji želi prenijeti pretplatnički odnos za pojedini
priključak s Tarifom na drugu fizičku ili pravnu osobu, prijenos na fizičku osobu može izvršiti ako
priključak nema obvezno trajanje, dok se prijenos na drugu pravnu osobu može izvršiti tijekom
obveznog trajanja koje se prenosi na drugu pravnu osobu.

17. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari
Pretplatnik imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.

18. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.

19. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik odnosno Poslovni
korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.