Uvjeti korištenja obnavljajućih glasovnih roaming paketa za Tele2 pretplatnikeUVJETI KORIŠTENJA OBNAVLJAJUĆIH GLASOVNIH ROAMING PAKETA ZA TELE2
PRETPLATNIKE

(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1. Aktivacijom Tele2 obnavljajućih glasovnog roaming paketa EU Min S, EU Min M, EU Min L i EU
Min XL (u daljnjem tekstu zajedno: Glasovni roaming paketi) Tele2 privatni ili poslovni pretplatnik
(u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaća ove Uvjete korištenja obnavljajućih glasovnih
roaming paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Privatni i poslovni Korisnici, osim korisnika Tele2 Mobilnog interneta, mogu aktivirati Roaming
pakete iz ovih Uvjeta korištenja.
3. Novčani iznos naknade pojedinog Roaming paketa definiran je službenim Cjenikom Tele2 koji je
dostupan na www.tele2.hr.
4. Specifikacija Glasovnih roaming paketa:
Naziv paketa EU Min S EU Min M EU Min L EU Min XL
Cijena (s PDV) 45 kn 75 kn 125 kn 205 kn
Količina prometa 100 min 250 min 500 min 1000 min
Ključna riječ za aktivaciju EUMINS EUMINM EUMINL EUMINXL
Ključna riječ za deaktivaciju STOPEUMINS STOPEUMINM STOPEUMINL STOPEUMINXL
Maksimalan broj
istovremeno aktivnih
istovrsnih paketa
1 1 1 1
Valjanost paketa do kraja obračunskog razdoblja
Poruka za provjeru stanja
paketa
RMIN?
Poruka za popis aktivnih i
svih dostupnih paketa
R?
Broj na koji se šalju SMS
poruke za aktivaciju,
isključenje, provjeru stanja
paketa i za prikaz svih
paketa
13991
Područje koje Roaming
paketi pokrivaju
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska,
Estonija, Finska, Francuska, Francuska Gvajana, Gibraltar,
Grčka, Gvadalupa, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija,
Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Martinik, Nizozemska,
Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Reunion, Rumunjska,
Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija


5. Privatni Korisnici Roaming paket aktiviraju slanjem SMS poruke s ključnom riječi za aktivaciju
željenog paketa na broj 13991 kako je navedeno u članku 4. ovih Uvjeta korištenja. Poslovni
Korisnici Roaming paket aktiviraju putem ovlaštenog prodajnog predstavnika, na ovlaštenom
Tele2 prodajnom mjestu ili putem poziva Službi za korisnike, a deaktiviraju slanjem ključne riječi
kako je definirano u članku 4. ovih Uvjeta korištenja.
6. Maksimalan broj istovremeno aktivnih paketa označava koliko istovrsnih paketa istovremeno
može korisnik imati.
7. Valjanost Roaming paketa odnosi se na vrijeme koje počinje teći njegovom aktivacijom i traje
određeno vremensko razdoblje, kako je navedeno u članku 4. ovih Uvjeta korištenja. Korisnik
unutar tog vremenskog razdoblja može iskoristiti pripadajuću količinu prometa pojedinog
Roaming paketa.
8. U istom obračunskom razdoblju moguće je imati aktivirano više različitih Roaming paketa ali nije
moguće imati aktivirano više istovrsnih paketa. Svi Roaming paketi imaju isti prioritet korištenja
te će se koristiti po načelu vremena aktivacije tj. prvo će se koristiti promet uključen u Roaming
paket kojeg je Korisnik prvog aktivirao i tako redom sve do posljednje aktiviranog Roaming
paketa.
9. Naknade i pripadajuća količina prometa pojedinog paketa obračunavat će se Korisnicima u
punom iznosu neovisno o datumu aktivacije. Naknada za Roaming paket naplatiti će se na
mjesečnom računu.
10. Neiskorištena količina prometa uključena u iznos naknade Roaming paketa ne može se koristiti
protekom obračunskog razdoblja unutar kojeg je aktiviran te se ne prenosi u sljedeće obračunsko
razdoblje.
11. Bez obzira na dan aktivacije, količina prometa uključena u iznos naknade za korištenje Roaming
paketa može se koristiti do isteka valjanosti paketa.
12. Jednom aktivirani Roaming paket ostaje aktiviran dok ga Korisnik ne isključi slanjem
odgovarajuće ključne riječi na broj 13991 kako je definirano člankom 4. ovih Uvjeta korištenja.
Nakon slanja poruke za isključivanje paket se isključuje na kraju mjeseca te Korisnik nepotrošene
minute može koristiti do isteka mjeseca odnosno do potrošnje svih minuta iz paketa, ovisno o
tome što nastupi ranije.
13. Obračunska jedinica je definirana službenim Cjenikom Tele2 na način da se primjenjuje
obračunska jedinica za roaming pozive koja vrijedi na tarifnom modelu koji pretplatnik koristi.
Poruke prema broju 13991 su besplatne kada se šalju iz Hrvatske. Poruka poslana prema broju
13991 poslana u roamingu naplaćuje se sukladno Cjeniku.


14. Nakon što Korisnik iskoristi količinu prometa uključenu u iznos naknade za korištenje Roaming
paketa sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se naplaćuje po redovnim cijenama
utvrđenim službenim Cjenikom Tele2.
15. Naknada za Roaming paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu
naknadu tarife koju Pretplatnik koristi.
16. Promet ostvaren u nacionalnom prometu, uključujući i nacionalni roaming nije uključen u iznos
mjesečne naknade Roaming paketa, nego se koristi iznos prometa uključenog u tarifu ili paket
glasovnog prometa za nacionalni promet odnosno naplaćuje se odvojeno prema redovnim
cijenama utvrđenima službenim Cjenikom Tele2.
17. Prilikom korištenja Roaming prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za
zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti
mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo
diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način
upoznati korisnika.
18. U Roaming paketima nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje
poziva.
19. Naknada za Roaming paket ne ulazi u iznos određen Pravilima Tele2 za osiguranje naplate
odnosno u iznos definiran uslugom Osobni limit potrošnje.
20. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.
21. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
22. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 30.04.2016 godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.