Uvjeti korištenja obnavljajućih glasovnih roaming paketa za Tele2 privatne i poslovne pretplatnike


Uvjeti korištenja su objavljeni: 23.12.2015.
UVJETI KORIŠTENJA OBNAVLJAJUĆIH GLASOVNIH ROAMING PAKETA
ZA TELE2 PRIVATNE I POSLOVNE PRETPLATNIKE
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Aktivacijom Tele2 obnavljajućeg glasovnog roaming paketa Roaming minute 50, Roaming minute 100,
Roaming minute 250 ili Roaming minute 500 (u daljnjem tekstu zajedno: Roaming paketi) Tele2 privatni
ili poslovni pretplatnik (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaća ove Uvjete korištenja
obnavljajućih glasovnih roaming paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2) Privatni i poslovni Korisnici, osim Korisnika Tele2 Mobilnog interneta, mogu aktivirati Roaming pakete
iz ovih Uvjeta korištenja.
3) Novčani iznos naknade pojedinog Roaming paketa definiran je službenim Cjenikom Tele2 koji je
dostupan na www.tele2.hr.
4) Specifikacija Roaming paketa:
Naziv aketa Roaming minute
50
Roaming minute
100
Roaming minute
250
Roaming minute
500
Ključna riječ za aktivaciju R50MIN R100MIN R250MIN R500MIN
Ključna riječ za deaktivaciju STOPR50MIN STOPR100MIN STOPR250MIN STOPR500MIN
Količina prometa 50 minuta 100 minuta 250 minuta 500 minuta
Maksimalan broj istovremeno aktivnih
istovrsnih paketa
1 1 1 1
Vrijeme važenja paketa
do kraja obračunskog razdoblja ili potrošnje minuta uključenih u paket, ovisno
što ranije nastupi
Poruka za provjeru stanja paketa RMIN?
Poruka za popis aktivnih i svih dostupnih
paketa
R?
Broj na koji se šalju SMS poruke za
aktivaciju, isključenje, provjeru stanja paketa
i za prikaz svih paketa
13991
Područje koje Roaming paketi pokrivaju
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska,
Francuska, Francuska Gvajana, Gibraltar, Grčka, Gvadalupa, Mađarska,
Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Martinik,
Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Reunion, Rumunjska,
Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija
5) Privatni Korisnici Roaming paket aktiviraju slanjem SMS poruke s ključnom riječi za aktivaciju željenog
paketa na broj 13991 kako je navedeno u članku 4. ovih Uvjeta korištenja. Poslovni Korisnici Roaming
paket aktiviraju putem ovlaštenog prodajnog predstavnika, na ovlaštenom Tele2 prodajnom mjestu,
putem poziva Službi za korisnike ili putem portala Moj Tele2, a deaktiviraju slanjem ključne riječi kako
je definirano u članku 4. ovih Uvjeta korištenja.
Uvjeti korištenja su objavljeni: 23.12.2015.
6) Maksimalan broj istovremeno aktivnih paketa označava koliko istovrsnih paketa istovremeno može
korisnik imati.
7) Vrijeme važenja Roaming paketa odnosi se na vrijeme koje počinje teći njegovom aktivacijom i traje
određeno vremensko razdoblje, kako je navedeno u članku 4. ovih Uvjeta korištenja. Korisnik unutar
tog vremenskog razdoblja može iskoristiti pripadajuću količinu prometa pojedinog Roaming paketa.
8) U istom obračunskom razdoblju moguće je imati aktivirano više različitih Roaming paketa ali nije
moguće imati aktivirano više istovrsnih paketa. Svi Roaming paketi imaju isti prioritet korištenja te će se
koristiti po načelu vremena aktivacije tj. prvo će se koristiti promet uključen u Roaming paket kojeg je
Korisnik prvog aktivirao i tako redom sve do posljednje aktiviranog Roaming paketa.
9) Naknade i pripadajuća količina prometa pojedinog paketa obračunavat će se Korisnicima u punom
iznosu neovisno o datumu aktivacije. Naknada za Roaming paket naplatiti će se na mjesečnom računu.
10) Neiskorištena količina prometa uključena u iznos naknade Roaming paketa ne može se koristiti
protekom obračunskog razdoblja unutar kojeg je aktiviran te se ne prenosi u sljedeće obračunsko
razdoblje.
11) Bez obzira na dan aktivacije, količina prometa uključena u iznos naknade za korištenje Roaming paketa
može se koristiti do isteka vremena važenja.
12) Jednom aktivirani Roaming paket ostaje aktiviran dok ga Korisnik ne isključi slanjem odgovarajuće
ključne riječi na broj 13991 kako je definirano člankom 4. ovih Uvjeta korištenja. Nakon slanja poruke
za isključivanje paket se isključuje na kraju mjeseca te Korisnik nepotrošene minute može koristiti do
isteka mjeseca odnosno do potrošnje svih minuta iz paketa, ovisno o tome što nastupi ranije.
13) Obračunska jedinica je definirana službenim Cjenikom Tele2 na način da se primjenjuje obračunska
jedinica za roaming pozive koja vrijedi na tarifnom modelu koji pretplatnik koristi. Poruke prema broju
13991 su besplatne kada se šalju iz Hrvatske. Poruka poslana prema broju 13991 poslana u roamingu
naplaćuje se sukladno Cjeniku.
14) Nakon što Korisnik iskoristi količinu prometa uključenu u iznos naknade za korištenje Roaming paketa
sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatni promet se naplaćuje po redovnim cijenama utvrđenim
službenim Cjenikom Tele2.
15) Naknada za Roaming paket nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu naknadu tarife
koju Pretplatnik koristi.
16) Promet ostvaren u nacionalnom prometu, uključujući i nacionalni roaming nije uključen u iznos mjesečne
naknade Roaming paketa, nego se koristi iznos prometa uključenog u tarifu ili paket glasovnog prometa
za nacionalni promet odnosno naplaćuje se odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim
Cjenikom Tele2.
Uvjeti korištenja su objavljeni: 23.12.2015.
17) Prilikom korištenja Roaming prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
18) U Roaming paketima nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.
19) Naknada za Roaming paket ne ulazi u iznos određen Pravilima Tele2 za osiguranje naplate odnosno u
iznos definiran uslugom Osobni limit potrošnje.
20) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.
21) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.