Uvjeti korištenja obnavljajućih opcija „100 poruka“, „500 poruka“ i „1000 poruka“ za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja obnavljajućih opcija "100 poruka", "500 poruka" i "1000 poruka" za
Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom obnavljajuće opcije "100 poruka", "500 poruka", odnosno "1000 poruka"
Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja opcija
"100 poruka", "500 poruka" i "1000 poruka" za Tele2 korisnike bonova (dalje u tekstu:
Uvjeti korištenja).

2. Opcije "100 poruka", "500 poruka" i "1000 poruka" (dalje u tekstu: Opcija ili Opcije)
mogu aktivirati Korisnici na svim glasovnim tarifama osim korisnika na tarifi Pričalica
(stara). Za (re)aktivaciju je potrebno imati dovoljno sredstava na glavnom računu
prilikom (re)aktivacije.

3. Aktivacijom Opcije "100 poruka" Korisnik stječe pravo na 100 SMS poruka prema
svim mobilnim mrežama u Republici Hrvatskoj. SMS poruke poslane prema
destinacijama s dodanom vrijednošću se dodatno naplaćuju i ne troše se iz prometa
dodijeljenog aktivacijom Opcije.

4. Aktivacijom Opcije "500 poruka" Korisnik stječe pravo na 500 SMS poruka prema
svim mobilnim mrežama u Republici Hrvatskoj. SMS poruke poslane prema
destinacijama s dodanom vrijednošću se dodatno naplaćuju i ne troše se iz prometa
dodijeljenog aktivacijom Opcije.

5. Aktivacijom Opcije "1000 poruka" Korisnik stječe pravo na 1000 SMS poruka prema
svim mobilnim mrežama u Republici Hrvatskoj. SMS poruke poslane prema
destinacijama s dodanom vrijednošću se dodatno naplaćuju i ne troše se iz prometa
dodijeljenog aktivacijom Opcije.

6. Cijene Opcija definirane su važećim Cjenikom.

7. Opcija se aktivira putem Moj Tele2 portala, Službe za korisnike, na Tele2 prodajnom
mjestu ili slanjem SMS poruke s ključnom riječi na broj 13888. SMS poruka poslana
na broj 13888 naplaćuje se prema cjeniku tarife na kojoj se Korisnik nalazi. Ključne
riječi za pojedinu opciju se nalaze u tablici niže:

Opcija: 100 poruka 500 poruka 1000 poruka
Ključna riječ: 100PORUKA 500PORUKA 1000PORUKA
Opcija će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od
24 sata nakon slanja zahtjeva za aktivaciju. Korisnik u svakom trenutku može
provjeriti broj preostalih SMS poruka slanjem SMS poruke sadržaja STANJE na
13880.

8. Opcija će se automatski reaktivirati 30. dan od prethodne aktivacije ako Korisnik ima
dovoljno sredstava na računu. Prilikom reaktivacije korisniku će se preostale poruke
iz prethodno aktivirane Opcije izbrisati i dodijeliti novi paket poruka.

9. Nakon što Korisnik iskoristi broj SMS poruka iz točki 3, 4 i/ili 5 ovih Uvjeta korištenja,
a koje su uključene u iznos naknade, daljnje SMS poruke naplaćuju se po cijenama
utvrđenima službenim Tele2 cjenikom za tarifu na kojoj se nalazi.

10. Ako korisnik tijekom trajanja Opcije (prije 30. dana od aktivacije) aktivira novu Opciju
preostale poruke iz stare Opcije i poruke iz nove Opcije se zbrajaju te se primjenjuje
datum valjanosti koji je povoljniji za korisnika.

11. Pri promjeni tarife na tarifu koja ne podržava aktivaciju Opcije, Opcija se deaktivira i
eventualne preostale poruke se brišu, osim ako je drugačije naznačeno u Uvjetima
korištenja tarife na koju korisnik prelazi.

12. Korisnik u bilo kojem trenutku može zatražiti deaktivaciju (prestanak obnavljanja)
Opcije putem portala Moj Tele2 ili slanjem SMS poruke s ključnom riječi na broj
13888. Ključne riječi su:

Opcija: 100 poruka 500 poruka 1000 poruka
Ključna riječ: STOP100PORUKA STOP500PORUKA STOP1000PORUKA

13. Nakon deaktivacije (zaustavljanja obnove), preostalim SMS poruka valjanost ističe
30. dan od dana zadnje obnove Opcije. SMS poruka poslana na broj 13888 naplaćuje
se prema cijeni poruke u tarifi koju korisnik koristi.

14. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Tarife za koje postoji
opravdana sumnja na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što
uključuje i neuobičajeno veliki promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje
omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju dolaznog prometa
i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa prema takvim mrežama i
dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2
usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili
proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na
korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo
korisniku deaktivirati Tarifu te mu aktivirati Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema
cijenama definiranima Tele2 cjenikom. Prije aktivacije Osnovne tarife Korisnik će
zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da Korisnik ne želi
nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u skladu
s Općim uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća
prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa
koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.

15. U slučaju opetovanog kršenja članka 14 ovih uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo
isključenja korisničkog broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.

16. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 1.8.2018.