Uvjeti korištenja obnavljajućih opcija "50 minuta", "100 minuta" i "200 minuta" za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja obnavljajućih opcija "50 minuta", "100 minuta" i "200 minuta" za
Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom obnavljajućih opcija "50 minuta", "100 minuta", odnosno "200 minuta" Tele2 korisnik
bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja opcija "50 minuta", "100 minuta" i
"200 minuta" za Tele2 korisnike bonova (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Obnavljajuće opcije "50 minuta", "100 minuta i "200 minuta" (dalje u tekstu: Opcija ili Opcije) mogu
aktivirati korisnici koji se nalaze na tarifama Osnovna, Smart (dostupna za aktivaciju od 1.3.2013.),
Smiley (dostupna za aktivaciju od 1.3.2013.), Klasik, Totalna, promotivnim verzijama tih tarifa i svim
slagalicama dostupnima od 17.05.2016. dok opcija "200 minuta" može biti aktivirana i na tarifi
Revolucija. Navedene opcije su dostupne za aktivaciju od 1.3.2013., a za svaku aktivaciju od
1.2.2018. Opcije se obnavljaju svakih 30 dana.

3. Aktivacijom obnavljajuće opcije 50 minuta Korisnik stječe pravo na 50 minuta prema svim mrežama
u Republici Hrvatskoj. Aktivacijom obnavljajuće opcije 100 minuta Korisnik stječe pravo na 100
minuta prema svim mrežama u Republici Hrvatskoj. Aktivacijom obnavljajuće opcije 200 minuta
Korisnik stječe pravo na 200 minuta prema svim mrežama u Republici Hrvatskoj.

4. Naknada za aktivaciju opcija definirana je važećim Cjenikom. Minute prema brojevima s dodanom
vrijednosti, prema kratkim brojevima, konferencijski pozivi i prosljeđivanje poziva nisu uključeni u
Opciju.

5. Valjanost Opcija je 30 dana od dana aktivacije. 30. dan od aktivacije opcija će se automatski
reaktivirati ako Korisnik na računu ima dostatan iznos. Eventualne preostale minute se brišu nakon
deaktivacije Opcije. Ukoliko korisnik tijekom 30 dana aktivira novu Opciju preostale minute iz stare
opcije i minute iz nove opcije se zbrajaju te se primjenjuje datum valjanosti koji je povoljniji za
korisnika.

6. Opcije mogu aktivirati svi novi i postojeći Tele2 korisnici bonova koji se nalaze na tarifi na kojoj
su Opcije dostupne za aktivaciju i koji imaju dovoljno sredstava na Tele2 računu za podmirenje
naknade iz točke 4. ovih Uvjeta korištenja. U slučaju da je valjanost korisničkog računa u trenutku
aktivacije Opcije kraća od 30 dana (valjanost Opcije), valjanost korisničkog računa se produljuje
za 30 dana (vrijeme trajanje Opcije).

7. Cijene i obračunske jedinice Opcija definirane su važećim Cjenikom.

8. Na minute iz Opcija se primjenjuje naknada za uspostavu poziva samo ako se korisnik nalazi na tarifi
s naknadom za uspostavu poziva. Naknada za uspostavu poziva na tim tarifama je definirana
važećim Cjenikom.

9. Opcija će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata nakon
slanja aktivacijskog SMS-a.

10. Minute iz Opcija se ne zbrajaju s minutama iz tarife. Prvo se troše minute dodijeljene u tarifama (ako
Korisnik ima aktiviranu tarifu koja sadržava određeni broj minuta), a tek nakon što su potrošene
minute iz tarife troše se minute iz Opcija.

11. Nakon što Korisnik iskoristi broj minuta iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja, a koje su uključene u iznos
naknade, daljnje minute naplaćuju se po cijenama utvrđenima službenim Tele2 cjenikom za tarifu na
kojoj se Korisnik nalazi.

12. Opcije se mogu aktivirati na Moj Tele2 portalu ili slanjem SMS poruke s ključnom riječi na broj 13888.
Ključne riječi za aktivaciju obnavljajućih opcija su:
- 50MIN za obnavljajući paket od 50 minuta
- 100MIN za obnavljajući paket od 100 minuta
- 200MIN za obnavljajući paket od 200 minuta

Cijena SMS poruke prema broju 13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u
Tele2 HR mreži.
Prelaskom na tarifu koja nije navedena u točki 2. ovih Uvjeta, Opcije se deaktiviraju i eventualne
preostale minute se brišu.
13. Korisnik u bilo kojem trenutku može zatražiti prestanak reaktivacije Opcije na način da pošalje ključnu
riječ na broj 13888.

- STOP50MIN za prestanak reaktivacije obnavljajuće opcije 50 minuta
- STOP100MIN za prestanak reaktivacije obnavljajuće opcije 100 minuta
- STOP200MIN za prestanak reaktivacije obnavljajuće opcije 200 minuta

Nakon zaustavljanja reaktivacije eventualne preostale minute korisnik može koristiti najduže do 30.
dana od dana (re)aktivacije Opcije.
Cijena SMS poruke prema broju 13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u
Tele2 HR mreži.

14. Korisnik može istodobno imati aktivnu jednu ili više Opcija. U slučaju kad korisnik ima aktiviranih više
Opcija istovremeno, samo zadnja aktivirana će se reaktivirati 30. dan ako na računu korisnika ima
dovoljan iznos za reaktivaciju. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje preostalih minuta
slanjem SMS poruke sadržaja STANJE na 13880.

15. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Tarife za koje postoji opravdana sumnja
na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet
prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus
iznosa na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa prema
takvim mrežama i dolaznog prometa, Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati Tarifu te mu aktivirati
Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2 cjenikom. Prije aktivacije
Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da
Korisnik ne želi nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u skladu
s Općim uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim pozivom ili
slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon primitka
SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.

16. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u
svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje
ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2
zadržava pravo po svom izboru Korisniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili isključiti korisnički broj.

17. U slučaju opetovanog kršenja članka 15. i/ili 16 ovih Uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo
isključenja korisničkog broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.

18. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.

19. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 26.4.2018.