Uvjeti korištenja obnavljajućih paketa za pozive u roamingu - Svijet za Tele2 privatne i poslovne pretplatnike


UVJETI KORIŠTENJA OBNAVLJAJUĆIH PAKETA ZA POZIVE U ROAMINGU - SVIJET
ZA TELE2 PRIVATNE I POSLOVNE PRETPLATNIKE
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)1. Aktivacijom Tele2 paketa za pozive u roamingu Obnavljajući roaming paket Svijet 50 minuta ili Obnavljajući
roaming paket Svijet 100 minuta ili Obnavljajući roaming paket Svijet 250 minuta Tele2 privatni i poslovni
pretplatnici (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici) prihvaćaju ove Uvjete korištenja paketa za pozive u
roamingu (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Korisnici, osim Korisnika Tele2 Mobilnog interneta i International tarife, mogu aktivirati pakete za pozive u
roamingu iz ovih Uvjeta korištenja.
3. Novčani iznos naknade pojedinog paketa za pozive u roamingu definiran je službenim Cjenikom Tele2 koji
je dostupan na www.tele2.hr.
4. Specifikacija paketa za pozive u roamingu - u cijenu je uračunat PDV, paket se može aktivirati u
promotivnom razdoblju od 21.10.2019. do 31.12.2020.:

NAZIV PAKETA
Obnavljajući roaming
paket Svijet 50 minuta
Obnavljajući roaming paket
Svijet 100 minuta

Obnavljajući roaming paket
Svijet 250 minuta
Mjesečna naknada paketa 150,00 kn 250,00 kn 500,00 kn
Količina minuta 50 minuta 100 minuta 250 minuta
Vrijeme važenja paketa
Do kraja mjeseca u kojem je paket aktiviran ili do potrošnje paketa
ovisno koja okolnost nastupi ranije.
Paket se ponovno aktivira u sljedećem mjesecu
ako ga korisnik ne deaktivira prije početka mjeseca.

Područje koje paketi pokrivaju Afganistan, Albanija, Australija, Azerbejdžan, Bahrein, Bangladeš, Bjelorusija, Bosna i
Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Gruzija, Hong Kong, Indija, Iran, Izrael, Japan,
Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Kambodža, Kanada, Katar, Kazahstan, Kenija, Kina,
Kolumbija, Kostarika, Makedonija, Malezija, Meksiko, Moldavija, Novi Zeland, Pakistan,
Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Singapur, Srbija, Šri Lanka, Švicarska, Tajland, Tajvan,
Turska, Ukrajina, Venecuela, Vijetnam
AKTIVACIJA 50MINS 100MINS 250MINS
DEAKTIVACIJA STOP50MINS STOP100MINS STOP250MINS

5. Privatni pretplatnici aktiviraju i deaktiviraju pakete slanjem ključne riječi na broj 13992 ili putem portala Moj
Tele2.
6. Poslovni pretplatnici aktiviraju i deaktiviraju pakete putem svog prodajnog predstavnika, pozivom službi za
poslovne korisnike na broj 095 1000500 ili putem portala Moj Tele2.
7. Aktivacijom obnavljajućeg paketa korisnik dobiva puni iznos količine minuta i naplaćuje mu se puni iznos
paketa bez obzira na kalendarski datum u mjesecu.
8. Vrijeme važenja paketa za pozive u roamingu odnosi se na vrijeme koje počinje teći od aktivacije paketa i
traje do kraja kalendarskog mjeseca te se automatski obnavlja sljedeći mjesec. Korisnik unutar tog
vremenskog razdoblja može iskoristiti pripadajuću količinu minuta pojedinog paketa za pozive u roamingu.
9. U isto vrijeme moguće je imati aktivirano više različitih paketa za pozive u roamingu. U isto vrijeme nije
moguća višestruka aktivacija istog paketa. Svi paketi za pozive u roamingu imaju isti prioritet korištenja te
će se koristiti po načelu vremena aktivacije tj. prvo će se koristiti minute uključene u paket kojeg je Korisnik
prvog aktivirao i tako redom sve do posljednje aktiviranog paketa za pozive u roamingu.
10. Neiskorištena količina minuta uključena u iznos naknade paketa za pozive u roamingu ne može se koristiti
protekom vremena važenja paketa.
11. Obračunska jedinica za pozive je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke prema brojevima 13991
i 13992 su besplatne kada se šalju iz Hrvatske dok se poslane iz roaminga naplaćuju sukladno Cjeniku.
12. Nakon što Korisnik iskoristi količinu minuta uključenu u iznos naknade za korištenje paketa za pozive u
roamingu sukladno ovim Uvjetima korištenja dodatne minute se naplaćuju po redovnim cijenama utvrđenim
službenim Cjenikom Tele2.
13. Naknada za paket za pozive u roamingu nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu
naknadu tarife koju Pretplatnik koristi.
14. Naknada za dodatni paket za pozive u roamingu ne ulazi u iznos određen Pravilima Tele2 za osiguranje
naplate odnosno u iznos definiran uslugom Osobni limit potrošnje.
15. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje preostale količine minuta u paketu za pozive
u roamingu slanjem ključne riječi RMIN? na broj 13992.
16. Usluge konferencijskog poziva te usluge prosljeđivanja poziva nisu uključene u pakete za
pozive u roamingu.
17. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
18. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
19. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 21.10.2019. godine te su izmijenjeni 01.01.2020.