Uvjeti korištenja opcije "50 minuta" za korisnike tarife Revolucija na bonove


1

Uvjeti korištenja opcije „50 minuta“ za korisnike tarife Revolucija na bonove

1. Aktivacijom opcije “50 minuta” Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja
opcije „50 minuta“ za korisnike tarife Revolucija na bonove (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Opciju “50 minuta” (dalje u tekstu: Opcija) mogu aktivirati Korisnici na tarifi Revolucija tijekom promotivnog
razdoblja od 01. rujna do 31. prosinca 2012. godine.

3. Aktivacijom Opcije Korisnik stječe pravo na 50 minuta unutar Tele2 mreže u Republici Hrvatskoj svaki dan
0-24h. Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti nisu uključene u opciju.

4. Za korištenje Opcije Korisnik plaća tjednu naknadu u iznosu od 5,00 kuna (PDV uključen) koja se naplaćuje
s njegovog Tele2 računa.

5. Opciju mogu aktivirati svi novi i postojeći Tele2 korisnici bonova koji se nalaze na tarifi Revolucija, koji imaju
dovoljno sredstava na Tele2 računu za podmirenje tjedne naknade iz točke 4. ovih Uvjeta korištenja, te kojima
u trenutku aktivacije opcije rok valjanosti bona iznosi najmanje 7 dana.

6. Opcija se može koristiti 7 kalendarskih dana od dana aktivacije. Opcija se automatski produljuje svakih 7
dana, pod uvjetom da je u trenutku produljenja Tele2 račun Korisnika aktivan i da njegovo trajanje ne ističe
tijekom sljedećih 7 dana, da na Korisnikovom računu ima dovoljan iznos za naplatu tjedne naknade te da
Korisnik prethodno nije deaktivirao opciju. Nakon ponovne aktivacije s Korisnikovog računa će biti naplaćena
tjedna naknada u iznosu od 5,00 kuna (PDV uključen) i bit će mu dodijeljeno novih 50 minuta unutar Tele2
mreže u Republici Hrvatskoj.

7. Opcija će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata nakon slanja
aktivacijskog SMS-a.

8. Nakon što Korisnik iskoristi broj minuta poruka iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja, a koje su uključene u iznos
tjedne naknade, ostale minute naplaćivat će mu se po cijenama utvrđenima službenim Tele2 cjenikom.

9. Neiskorištene minute iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja nakon isteka vremenskog perioda od 7 kalendarskih
dana od dana aktivacije ne prenose se u sljedeće razdoblje od 7 kalendarskih dana. U slučaju da Korisnik nije
iskoristio sve minute, a deaktivirao je opciju, nema pravo na povrat razmjernog iznosa tjedne naknade.

10. Za aktivaciju opcije potrebno je poslati SMS poruku sadržaja 50MINUTA na broj 855, a za deaktivaciju
opcije potrebno je poslati SMS poruku sadržaja 50MINUTA STOP na broj 855. SMS poruke za aktivaciju i
2

deaktivaciju opcije poslane na broj 855 naplaćuju se prema cjeniku tarife Revolucija. Pri prelasku na drugu
tarifu opcija se automatski deaktivira.

11. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti broj preostalih minuta na *150#. Iz ponuđenog izbornika treba
odabrati 1 za Opcije.

12. Korisnik može istodobno imati aktivan samo jednu opciju 50 minuta po jednom pretplatničkom broju.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.