Uvjeti korištenja opcije Puna brzina


Uvjeti korištenja opcije Puna brzina


1. Aktivacijom opcije Puna brzina (u daljnjem tekstu: Opcija) Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja opcije Puna brzina za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem
tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Opciju mogu aktivirati Tele2 korisnici bonova koji koriste tarife: Surf 1, Surf 1 Plus, Surf 1 s promocijom
u periodu od 17.05.2016.g. do 24.08.2016.g, Surf2, Surf2 Plus, Surf 2 s promocijom u periodu od
17.05.2016.g. do 24.08.2016.g., Klasik 500, Klasik 1500, Smart, Smiley, Klasik, Totalna, Revolucija,
Pričalica, Hit tarifa, Smart (Stara), Osnovna tarifa (za aktivacije tarife od 17.05.2016.), Osnovna tarifa
(za aktivacije tarife od 28.01.2013.), Osnovna tarifa (za aktivacije tarife od 1.9.2011. do 27.1.2013.),
Osnovna tarifa (za aktivacije tarife do 01.09.2011.), International tarifa, Apsolutno najjeftiniji pozivi,
Knock out (za aktivacije tarife od 09.02.2011.), Knock out (za aktivacije tarife do 15.09.2011.),
Međunarodna tarifa, Tarifa s mukte brojem, Tarifa 39, Vruća tarifa, Kikiriki tarifa ili Mobilni Internet Start.

3. Naknada Opcije definirana je važećim Tele2 cjenikom.

4. Trajanje Opcije ističe 30. dan od dana aktivacije Opcije. Opcija je obnavljajuća tj. nakon 30 dana
ponovo se aktivira nova Opcija i naplaćuje se nova naknada za 30 dana korištenja. Ako je valjanost
bona u trenutku aktivacije Opcije manja od 30 dana, valjanost bona se produljuje u skladu s trajanjem
Opcije. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Opcije nema dovoljno sredstava na
korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Opcije, ista neće biti aktivirana.

5. Kupovina nove Opcije prije nego što je istekla valjanost prethodno aktivirane Opcije predstavlja novu
aktivaciju sukladno točki 4. ovih Uvjeta korištenja.

6. Korisnik može aktivirati Opciju slanjem SMS poruke s ključnom riječi 4G na kratki broj 13999.
Deaktivaciju može zatražiti slanjem SMS poruke s ključnom riječi STOP4G na kratki broj 13999. Poruke
prema broju 13999 ne naplaćuju se.

7. Opciju nije moguće koristiti u inozemstvu.

8. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

9. Korisnik aktivacijom Opcije ostvaruje maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G mreži u iznosu do
75Mbps u primanju podataka i do 25Mbps u slanju podataka. Stvarna brzina ovisi o području na kojem
se korisnik nalazi, vrsti uređaja koju koristi i postavkama mobilnog telefona.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 04.02.2017.