Uvjeti korištenja Opcije ured za Tele2 poslovne korisnike


1

UVJETI KORIŠTENJA OPCIJE URED ZA TELE2 POSLOVNE KORISNIKE
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Aktivacijom Opcije ured Tele2 pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik (dalje: poslovni korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja.
2. Opciju ured mogu aktivirati Tele2 poslovni korisnici koji koriste Unlimited Business, Knock-out
Business i Knock-out Team Business tarife.
3. Opcija ured aktivira se pozivom poslovnog korisnika u Tele2 Službu za korisnike ili putem Tele2
prodajnog predstavnika, a tarifi Knock-out Team Business i na Tele2 prodajnom mjestu.
4. Opcija ured omogućuje Tele2 poslovnom korisniku odabir do 5 fiksnih brojeva u Hrvatskoj odnosno
do 9 uz Knock-out Team Business prema kojima ostvaruje 500 minuta nacionalnih razgovora prema
svim tako određenim fiksnim brojevima tijekom obračunskog razdoblja za 0 kn/min. Ako tarifa koju
poslovni korisnik koristi ima definiranu naplatu naknade za uspostavu poziva, ista će se primjenjivati i
prilikom potrošnje besplatnih minuta iz Opcije ured.
U Opciji ured mogu biti odabrani isključivo fiksni brojevi određeni pozivnim brojem županija. Brojevi
hitnih službi, info servisi, 060 brojevi, 0800 brojevi, brojevi za pristup internetu i slično, ne mogu biti
uključeni u Opciju ured.
5. Mjesečna naknada za korištenje opcije ured iznosi 10,00 kn (PDV uključen).
6. Za deaktivaciju opcije poslovni korisnik treba nazvati Tele2 Službu za korisnike ili deaktivirati opciju
putem moj.tele2.hr portala. Opcija će biti deaktivirana u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahtjeva
za deaktivaciju.
7. Tele2 poslovnom korisniku prvi će mjesec aktivacije biti naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači
da će mu, ukoliko je Opciju ured aktivirao 20-og u mjesecu, biti naplaćena trećina mjesečne naknade te
će mu biti omogućeno koristiti jednu trećinu od 500 minuta. Sljedeći puni mjesec Tele2 poslovni korisnik
plaća punu naknadu te ima punih 500 minuta razgovora.
8. Nakon što Tele2 poslovni korisnik iskoristi besplatni broj minuta uključenih u mjesečnu naknadu
Opcije, svi dodatni pozivi prema odabranim fiksnim brojevima naplatit će se po cijenama utvrđenim
Tele2 službenim cjenikom za tarifu koju poslovni korisnik koristi.
9. Obračunska jedinica za pozive unutar Opcije ured jednaka je obračunskoj jedinici odabrane tarife.
10. Neiskorištena količina besplatnih minuta uključenih u mjesečnu naknadu opcije ne prenosi se iz
jednog mjeseca u sljedeći mjesec, tj. u novo obračunsko razdoblje.
11. Pojedini fiksni broj može se promijeniti jednom unutar godinu dana od trenutka aktivacije.
12. U jednom obračunskom razdoblju poslovni korisnik može imati aktivnu samo jednu Opciju ured po
pretplatničkom broju.

2

13. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon
čega se isti automatski prekida.
14. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog poslovnog korisnika sve posebne pogodnosti koje je
stari pretplatnik imao neće se prenijeti na novog pretplatnika.
15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, uvjeti korištenja tarifa iz točke 2 ovih Uvjeta korištenja, kao i
drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Tele2 poslovni korisnik koristi.
16. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Tele2 poslovni korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.
17. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 20.3.2013.