Uvjeti korištenja Opcije uređaj


Uvjeti korištenja su objavljeni 19.02.2013., izmijenjeni 10.06.2014., 15.03.2016., 04.05.2017., 05.09.2017. i 13.09.2017.
Uvjeti korištenja Opcije uređaj

1) Opcija uređaj je usluga u Tele2 ponudi koja omogućava privatnim i poslovnim Tele2
pretplatnicima (dalje: Pretplatnik odnosno Pretplatnici) kupnju mobilnog uređaja pod
povoljnim uvjetima uz uvjet sklapanja novog pretplatničkog ugovora ili zasnivanja novog
obveznog razdoblja trajanja postojećeg pretplatničkog ugovora.


Ugovaranjem Opcije uređaj Pretplatnik prihvaća Uvjete korištenja Opcije uređaj (dalje:
Uvjeti korištenja).

2) Pretplatnik može aktivirati Opciju uređaj isključivo na zahtjev, prilikom kupnje mobilnog
uređaja ili drugih uređaja pri sklapanju novog pretplatničkog ugovora s obveznim
razdobljem trajanja, te prilikom zasnivanja novog obveznog razdoblja trajanja postojećeg
pretplatničkog ugovora. Odabirom Opcije uređaj, Pretplatnik se obvezuje plaćati
minimalnu mjesečnu potrošnju/mjesečnu naknadu odabranog tarifnog modela te plaćati
i dodatnu mjesečnu naknadu za odabranu Opciju uređaj, i to tijekom 24 mjeseca od dana
aktivacije Opcije Uređaj.

3) Pretplatnik može aktivirati Opciju uređaj na bilo kojem od Tele2 ovlaštenih prodajnih
mjesta, putem Tele2 internetske trgovine ili sklapanjem ugovora na daljinu sredstvima
daljinske komunikacije. Na pretplatnički ugovor odnosno izmjene ugovora sklopljene na
daljinu primjenjuju se odredbe posebnog propisa o zaštiti potrošača.

4) Istekom 24 mjeseca Opcija uređaj će biti automatski deaktivirana i više se Pretplatniku
neće naplaćivati, bez obzira nastavlja li se pretplatnički odnos i nakon isteka naplate
Opcije uređaj.


5) Opcija uređaj dostupna je za aktivaciju uz sve tarife iz aktualne Tele2 ponude za privatne
i poslovne pretplatnike, osim uz tarife Plan 0, Knock-out Team Business, Tarifu 25 i
Super Business te kako je definirano u članku 1. i 4. ovih Uvjeta korištenja.

6) Mjesečna naknada za Opciju uređaj definirana je Cjenikom usluga Tele2 i ovisi o
mobilnom uređaju kojeg Pretplatnik kupuje.

7) Mjesečna naknada za Opciju uređaj iskazuje se na mjesečnom računu za Tele2
telekomunikacijske usluge. Mjesečna naknada za Opciju uređaj u mjesecu aktivacije
obračunava se proporcionalno broju dana korištenja u tom mjesecu. Primjerice,
Uvjeti korištenja su objavljeni 19.02.2013., izmijenjeni 10.06.2014., 15.03.2016., 04.05.2017., 05.09.2017. i 13.09.2017.
Pretplatniku koji je zatražio aktivaciju Opcije uređaj 50 na polovici mjeseca bit će
naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade, tj. 25 kuna. Svaki naredni puni mjesec
Pretplatnik plaća puni iznos mjesečne naknade, tj. 50 kuna. Ukoliko je mjesečna
naknada Opcije uređaj bila naplaćena proporcionalno broju dana u prvom mjesecu
korištenja, korisniku će u zadnjem mjesecu korištenja Opcija uređaj također biti
naplaćena proporcionalno broju dana korištenja u tom mjesecu.


8) Opciju uređaj ne može se ugovoriti bez sklapanja pretplatničkog ugovora za odabrani
tarifni model na 24 mjeseca (ugovaranja obveznog razdoblja trajanja pretplatničkog
ugovora od 24 mjeseca). Zahtjev za prestanak korištenja Opcije uređaj predstavlja
konačni zahtjev za raskid pretplatničkog ugovora osim u slučaju kada to zatraži
Pretplatnik tarife Tolko -kolko, Tolko - kolko Surf, Čisto tristo, Čisto tristo Surf, Raspali
ili Raspali Surf koji je to postao nakon 15.03.2016. godine ili Ekipna i Biznis Ekipna od
25.08.2016. godine odnosno kada to zatraži Pretplatnik koji nastavi koristiti ugovorenu
tarifu od 15.03.2016. godine te je u tom slučaju Pretplatnik dužan odjednom platiti sve
preostale neplaćene Opcije uređaj, a pretplatnički odnos se nastavlja kako je i
ugovoreno.

Ako pretplatnički ugovor tijekom obveznog razdoblja trajanja pretplatničkog odnosa bude
raskinut, uz naknadu za prijevremeni raskid pretplatničkog ugovora Pretplatnik je dužan
jednokratno platiti i preostale mjesečne naknade ugovorene Opcije uređaj.

9) Ukoliko Pretplatnik tijekom plaćanja Opcije uređaj promijeni tarifni model, obvezan je i
dalje plaćati mjesečnu naknadu za Opciju uređaj, sve do isteka ugovorenog broja
mjeseci korištenja Opcije uređaj.

10) Prilikom prijenosa pretplatničkog odnosa sa starog na novog Pretplatnik Opcija uređaj
se prenosi na novog Pretplatnika pod nepromijenjenim uvjetima.

11) Iznimno od točke 8. ovih Uvjeta korištenja, Pretplatnici koji iskoriste svoje pravo i raskinu
pretplatnički ugovor bez naknade sukladno članku 42. stavku 7. ili 42a. stavku 10.
Zakona o elektroničkim komunikacijama, mogu odabrati da preostale mjesečne naknade
nastave plaćati prema otplatnom planu. Ukoliko ne odaberu takav način plaćanja,
preostale mjesečne naknade trebaju platiti jednokratno.

12) Pretplatnici koji žele iskoristiti pravo iz točke 11. ovih Uvjeta korištenja dužni su o tome
obavijestiti Tele2 prilikom podnošenja zahtjeva za raskid pretplatničkog ugovora, a u
slučaju da pretplatnički ugovor raskidaju podnošenjem zahtjeva za prijenos broja dužni
Uvjeti korištenja su objavljeni 19.02.2013., izmijenjeni 10.06.2014., 15.03.2016., 04.05.2017., 05.09.2017. i 13.09.2017.
su o korištenju prava iz točke 11. ovih Uvjeta korištenja obavijestiti službu za korisnike
Tele2 u roku od dva radna dana od podnošenja zahtjeva za prijenos broja.

13) Ukoliko Pretplatnik koji je iskoristio pravo iz točke 11. ovih Uvjeta korištenja zakasni s
plaćanjem jedne od mjesečnih rata Opcije Uređaj više od 30 dana ugovor o korištenju
Opcije Uređaj će se smatrati raskinutim te će Pretplatnik biti u obvezi odmah isplatiti sve
preostale mjesečne rate Opcije Uređaj.

14) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će
se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o., kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.

15) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.