Uvjeti korištenja paketa 1000 poruka i 1 GB podatkovnog prometa za Tele2 korisnike bonovaUvjeti korištenja paketa „1.000 poruka i 1GB podatkovnog prometa“
za Tele2 korisnike bonova


1. Aktivacijom paketa “1.000 poruka i 1GB podatkovnog prometa“ (u daljnjem tekstu: Paket) Tele2 korisnik
bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja paketa „1.000 poruka i 1GB podatkovnog
prometa“ za Tele2 korisnike bonova (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Paket mogu aktivirati svi Korisnici osim Korisnika na tarifama Mobilni Internet, Pričalica (stara) i Sedmica
tijekom promotivnog razdoblja od 13. veljače u 00:00:01 sati do 28. veljače u 23:59:59 sati 2013. godine.

3. Aktivacijom Paketa, Korisnik stječe pravo na 1.000 SMS poruka prema svim mrežama u Republici Hrvatskoj
i 1GB podatkovnog prometa. SMS poruke prema brojevima s dodanom vrijednosti i SMS poruke za dodatne
usluge nisu uključene u Paket nego se iste naplaćuju prema redovnim cijenama tarife koju Korisnik koristi a
koje su definirane Tele2 Cjenikom. Paket ne podržava korištenje podatkovnog prometa u međunarodnom
roamingu.

4. Naknada za aktivaciju Paketa definirana je važećim Tele2 Cjenikom.

5. Korisnici Paket aktiviraju slanjem SMS poruke sa ključnom riječi PONUDA na kratki broj 855. Slanje SMS
poruke na broj 855 naplaćuje se prema sukladno Tele2 Cjeniku za tarifu koju Korisnik koristi.

6. Paket mogu aktivirati svi novi i postojeći Korisnici koji se nalaze na tarifi na kojoj je Paket dostupan za
aktivaciju, koji imaju dovoljno sredstava na Tele2 računu za podmirenje naknade iz točke 4. ovih Uvjeta
korištenja, te kojima u trenutku aktivacije opcije rok valjanosti bona iznosi najmanje 30 dana.

7. Po uspješnoj aktivaciji Paketa Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Paketa će biti
provedena u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata nakon slanja aktivacijske SMS poruke.

8. Valjanost Paketa iznosi 30 dana od dana aktivacije Paketa te se neiskorištena količina usluga uključenih u
Paket po proteku navedenog roka od 30 dana automatski poništava.

9. Korisnik može aktivirati jedan Paket na jednom Korisničkom broju.

10. Nakon što Korisnik iskoristi broj SMS poruka iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja, a koje su uključene u iznos
naknade, daljnje SMS poruke naplaćuju se po cijenama utvrđenima službenim Tele2 Cjenikom za tarifu na
kojoj se nalazi. Nakon što Korisnik iskoristi podatkovni prijenos iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja, a koji je
uključen u iznos naknade, daljnji podatkovni prijenos se naplaćuje po cijenama utvrđenima službenim Tele2
Cjenikom za tarifu na kojoj se nalazi.


11. Za provjeru stanja Paketa Korisnik treba utipkati *150# i pritisnuti tipku za pozivanje.

12. Prelaskom na neku drugu tarifu na bonove, Korisnik zadržava pravo koristiti promet iz Paketa, osim ukoliko
je Korisnik prešao na tarife na kojima Paket nije dostupan, a koje su definirane u točki 2. ovih Uvjeta
korištenja.

13. Paket je moguće kombinirati s drugim ponudama.

14. Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa uključenog u Paket.

15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.

16. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.