Uvjeti korištenja paketa međunarodnih minuta Svijet za Tele2 korisnike bonova

UVJETI KORIŠTENJA PAKETA MEĐUNARODNIH MINUTA SVIJET ZA TELE2 KORISNIKE BONOVA
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1. Aktivacijom paketa međunarodnih minuta Svijet 50 minuta (u daljnjem tekstu zajedno:
Glasovni roaming paket) Tele2 korisnici na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik ili Korisnici)
prihvaća ove Uvjete korištenja paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Svi korisnici bonova, osim korisnika Tele2 Mobilnog interneta mogu aktivirati pakete iz ovih
Uvjeta korištenja.
3. Novčani iznos naknade paketa definiran je službenim Cjenikom Tele2 koji je dostupan na
www.tele2.hr.

4. Specifikacija paketa međunarodnih Svijet 50:

IME PAKETA
Paket međunarodnih
minuta Svijet 50
Trajanje 30 dana
Cijena 150 kn
Volumen 50
AKTIVACIJA MED50MIN


Ključna riječ za aktivaciju paketa šalju se na broj 13992.

Vrijeme važenja Međunarodnog paketa odnosi se na vrijeme koje počinje teći njegovom aktivacijom i
traje 30 dana, kako je navedeno u članku 4. ovih Uvjeta korištenja. Korisnik unutar tog vremenskog
razdoblja može iskoristiti pripadajuću količinu prometa pojedinog Međunarodnog paketa.
5) U istom trenutku moguće je imati aktivirano više Međunarodnih paketa. Svi Međunarodni paketi
imaju isti prioritet korištenja te će se koristiti po načelu vremena aktivacije tj. prvo će se koristiti
promet uključen u Međunarodni paket kojeg je Korisnik prvog aktivirao i tako redom sve do
posljednje aktiviranog Međunarodnog paketa.
6) Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Međunarodnih paket nema dovoljno
sredstava na korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Međunarodni paket neće biti aktiviran o
čemu će biti obaviješten SMS-om. Paket se može aktivirati ako korisnik ima dovoljno sredstava na
svom računu za aktivaciju paketa, aktivacija paketa produljuje valjanost računa za onoliko dana kolika
je valjanost paketa.
7) Međunarodni paket će se Korisniku aktivirati u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od
24 sata nakon slanja aktivacijskog SMS-a.
8) Nakon što Korisnik iskoristi broj minuta iz točke 4. ovih Uvjeta korištenja, a koje su uključene u
iznos naknade, daljnje minute naplaćuju se po redovnim cijenama međunarodnih poziva utvrđenima
službenim Tele2 cjenikom za tarifu na kojoj se Korisnik nalazi 9) Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje paketa biranjem *150*20# tipka za poziv.
10) Obračunska jedinica je definirana službenim Cjenikom Tele2 na način da se primjenjuje
obračunska jedinica koja vrijedi na tarifnom modelu koji Korisnik koristi. Poruke prema broju 13992
su besplatne kada se šalju iz Hrvatske. Poruka poslana prema broju 13992 poslana u roamingu
naplaćuje se sukladno Cjeniku.
11) U Međunarodnom paketu nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva,prosljeđivanja
poziva kao i pozive prema specijalnim brojevima.
12) Prilikom korištenja prometa Međunarodnog paketa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na
način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i
Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo
poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i
pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način
upoznati korisnika.
13) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.
14) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
15) Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 25.04.2018. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni