Uvjeti korištenja paketa minuta za Tele2 pretplatnike od 15.04.2014.

UVJETI KORIŠTENJA PAKETA MINUTA ZA TELE2 PRETPLATNIKE
važeći za korisnike koji su ih aktivirali od 15.04.2014.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Aktivacijom Tele2 Paketa 100 MIN, aktivacijom Tele2 Paketa 250 MIN, aktivacijom Tele2 Paketa 500
MIN, aktivacijom Tele2 Paketa 1000 MIN, aktivacijom Tele2 Paketa 2000 MIN odnosno aktivacijom
Tele2 Paketa 3000 MIN (u daljnjem tekstu zajedno: Paketi minuta) Tele2 pretplatnik (u daljnjem tekstu:
Pretplatnik ili Pretplatnici) prihvaća ove Uvjete korištenja paketa minuta (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).
2) Privatni i poslovni Pretplatnici, osim Pretplatnika na tarifama u čijim je uvjetima naznačeno drugačije te
Pretplatnika tarifnih modela: Mobilni internet, Tele2CARNet, Među nama, Revolucija (dostupna za
aktivaciju do 07.07.2012.), Plan 0, Poslovna tarifa 0, Poslovna tarifa 95, Poslovna tarifa 100, Poslovna
tarifa195, Poslovna tarifa 285, Poslovna tarifa 295, Unlimited Business tarife, pakete iz ovih Uvjeta
korištenja mogu aktivirati od 15. travnja 2014. godine. Paket će se Pretplatniku aktivirati u najkraćem
mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata nakon slanja aktivacijskog SMS-a.
3) Novčani iznos mjesečne naknade pojedinog Paketa minuta kao i uključena količina minuta definirani su
službenim Cjenikom Tele2 koji je dostupan na www.tele2.hr.
4) Privatni Pretplatnik aktivira paket na sljedeći način:
a) Paket 100 MIN slanjem SMS poruke s ključnom riječi MIN100 ili putem portala Moj Tele2,
b) Paket 250 MIN slanjem SMS poruke s ključnom riječi MIN250 ili putem portala Moj Tele2,
c) Paket 500 MIN slanjem SMS poruke s ključnom riječi MIN500 ili putem portala Moj Tele2,
d) Paket 1000 MIN slanjem SMS poruke s ključnom riječi MIN1000 ili putem portala Moj Tele2,
e) Paket 2000 MIN slanjem SMS poruke s ključnom riječi MIN2000 ili putem portala Moj Tele2, a
f) Paket 3000 MIN slanjem SMS poruke s ključnom riječi MIN3000 ili putem portala Moj Tele2.
Poruka s ključnom riječi se šalje na broj 13880.
5) Poslovni Pretplatnici pakete aktiviraju putem ovlaštenog prodajnog predstavnika, na ovlaštenom Tele2
prodajnom mjestu, putem poziva Službi za korisnike ili putem portala Moj Tele2, a deaktiviraju slanjem
ključne riječi kako je definirano u točki 9 ovih Uvjeta korištenja.
6) U jednom obračunskom razdoblju moguće je aktivirati i koristiti više različitih Paketa minuta dok
višestruka aktivacija istog paketa nije moguća. Obračunsko razdoblje je jedan kalendarski mjesec tj. od
01. do posljednjeg dana u mjesecu. 7) Mjesečne naknade i pripadna količina minuta pojedinog Paketa minuta obračunavat će se korisnicima
u punom iznosu neovisno o datumu aktivacije.
Neiskorištena količina minuta uključena u iznos mjesečne naknade Paketa minuta ne prenosi se u
sljedeće obračunsko razdoblje. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, obračunsko razdoblje se definira
kao kalendarski mjesec, odnosno razdoblje do 01. do posljednjeg dana u mjesecu.
8) Bez obzira na dan aktivacije, količina minuta uključena u iznos mjesečne naknade za korištenje Paketa
minuta se može koristiti do kraja obračunskog razdoblja u kojem je Paket minuta aktiviran. Jednom
aktivirani Paket minuta ostaje aktiviran dok ga pretplatnik ne deaktivira u skladu s točkom 9 ovih Uvjeta
korištenja.
9) Ukoliko pretplatnik želi deaktivirati Paket minuta, isto može učiniti slanjem SMS poruke s ključnom riječi:
a) STOP100MIN za deaktivaciju Paketa 100 MIN,
b) STOP250MIN za deaktivaciju Paketa 250 MIN,
c) STOP500MIN za deaktivaciju Paketa 500 MIN,
d) STOP1000 MIN za deaktivaciju Paketa 1000 MIN,
e) STOP2000MIN za deaktivaciju Paketa 2000 MIN,
f) STOP3000MIN za deaktivaciju Paketa 3000 MIN,
Poruka s ključnom riječi se šalje na broj 13880.
Paket minuta će biti deaktiviran na kraju obračunskog razdoblja u kojem je podnesen zahtjev za
deaktivaciju.
10) Obračunska jedinica za korištenje minuta je definirana službenim cjenikom Tele2. Poruke prema broju
13880 su besplatne.
11) Nakon što Pretplatnik iskoristi minute iz svih aktiviranih paketa, preostali pozivi će mu se naplaćivati po
cijenama definiranim službenim Tele2 Cjenikom za tarifni model koji Pretplatnik koristi. Ako tarifni model
koji Pretplatnik koristi ima definiranu naplatu naknade za uspostavu poziva, ista će se primjenjivati i
prilikom potrošnje minuta iz Paketa.
12) Naknada za Paket minuta nije uključena u minimalnu mjesečnu potrošnju i/ili mjesečnu naknadu tarife
koju Pretplatnik koristi.
13) Promet ostvaren u roamingu ili prema međunarodnim brojevima nije uključen u iznos mjesečne naknade
Paketa minuta, nego se naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim Cjenikom
Tele2.
14) Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti količinu potrošenih minuta šaljući ključnu riječ MIN? na
broj 13880.
15) Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Paketa minuta za koje postoji opravdana
sumnja na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus
iznosa na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa prema
takvim mrežama i dolaznog prometa, kao i slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili
prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na
korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 zadržava pravo po svom izboru
Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili
raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.
16) Radi zaštite Tele2 Pretplatnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon
čega se isti automatski prekida.
17) Paket je moguće kombinirati s drugim promotivnim ponudama.
18) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti korištenja i/ili specifikacije
usluga koje Pretplatnik koristi.
19) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.