Uvjeti korištenja paketa za fiskalizaciju


Uvjeti korištenja su primjenjivi od 26.06.2017.
Uvjeti korištenja paketa za fiskalizaciju
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

Članak 1. Predmet Posebnih uvjeta

1. Potpisivanjem Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa na tarifi Paket za
fiskalizaciju (dalje u tekstu: Zahtjev) uz kupnju uređaja Alcatel Pixie 4 i bluetooth
printer (dalje: Uređaj), poslovni korisnik (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete
Korištenja paketa za fiskalizaciju (dalje: Uvjeti). Ovi Uvjeti korištenja, zajedno sa
Zahtjevom čine Ugovor o korištenju Usluge.
2. Usluga se sastoji od GoPoS aplikacije (dalje: aplikacija ili software) koju razvija i
održava Tele2 partner, BIOS ICT (dalje: Partner) koja se nalazi na Uređaju, a moguće
ju je ugovoriti samo uz ugovaranje pristupa Internetu koji osigurava Tele2 na tarifi
Paket za fisklizaciju i koristiti samo za vrijeme korištenja tarife Paket za fiskalizaciju.
3. U smislu ovih Uvjeta, Usluga obuhvaća: isporuku, instalaciju, aplikaciju instaliranu na
Uređaju, pružanje tehničke podrške i po potrebi otklon smetnji u radu aplikacije na
lokaciji Partnera
4. Sukladno ovim Uvjetima i za vrijeme trajanja ovoga ugovornog odnosa, Tele2 daje
Korisniku na korištenje aplikaciju na kupljenom uređaju, kako je gore opisano, a kako
je specificirano u Zahtjevu (dalje u tekstu zajedno: Oprema).
5. Podnositelj zahtjeva može biti:
a. Bilo koja pravna osoba
b. Bilo koja fizička osoba koja obavlja neku od samostalnih djelatnosti:
i. Obrtničke djelatnosti
ii. Slobodna zanimanja
1. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara,
odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata,
poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja,
turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti
2. samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge
slične djelatnosti
3. samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge
slične djelatnosti i/ili
4. samostalna djelatnost novinara, umjetnika i športaša
iii. Djelatnosti poljoprivrede i šumarstva

Uvjeti korištenja su primjenjivi od 26.06.2017.
Članak 2. Način pružanja Usluge

1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su ovim Uvjetima i Zahtjevom definirane sve
pojedinosti glede vrste, opsega i kvalitete Usluge dok se na uslugu pristupa internetu
putem tarife Paket za fiskalizaciju primjenjuju Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o..
2. Partner ima pravo samostalno ažurirati Uslugu Korisnika u svrhu unaprjeđenje Usluge.
3. Partner odgovara Korisniku za kvalitetno i pravovremeno izvršavanje ažuriranja
Usluge, uz pridržavanje zadanih standarda kvalitete.
4. Korisnik može putem Zahtjeva zatražiti i dodatne usluge navedene u Cjeniku. Dodatne
usluge se naplaćuju prema Cjeniku.
5. Usluga se Korisniku pruža bez naknade za vrijeme dok Korisnik koristi uslugu pristupa
internetu na tarifi Paket za fiskalizaciju.


Članak 3. Preduvjeti za korištenje svih funkcionalnosti Usluge

1. Prihvatom ovih Uvjeta Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan da su sljedeći
minimalni preduvjeti potrebni kako bi Korisnik mogao koristiti sve funkcionalnosti
a. FINA certifikat;
b. interna Odluka o označavanju poslovnih prostora, naplatnih uređaja i djelatnika.
U slučaju da Korisnik ne osigura bilo koji od preduvjeta navedenih u ovim Uvjetima u
roku od 5 kalendarskih dana od prihvaćanja Zahtjeva od strane Tele2-a, sam snosi
odgovornost zbog nemogućnosti korištenja funkcionalnosti Usluge. Preduvjete iz
točaka Korisnik treba elektronskim putem (e-mailom) dostaviti Tele2-u, odnosno Tele2
Partneru (na email adresu: gopos@bios-ict.hr) za potrebe konfiguracije Opreme za
nesmetan rad Usluge. U tom slučaju Korisnik može naknadno samostalno konfigurirati
dostavljenu Opremu putem web aplikacije ili uz pomoć Službe za korisnike Partnera
dostupne na broju 021 490 599 ili e-mail adresu gopos@bios-ict.hr. Korisnik može
zatražiti Partnera da mu naknadno, po ostvarenju svih preduvjeta koji su nedostajali,
izvrši konfiguraciju Opreme
2. Pristup internetskoj vezi. Korisniku je dostupno mjesečno 250 MB podatkovnog
prometa, a nakon potrošenog paketa brzina se spušta na maksimalno 128 kbps.Uvjeti korištenja su primjenjivi od 26.06.2017.
Članak 4. Rokovi

1. Partner se obvezuju u okviru svojih tehnoloških mogućnosti poduzeti najveće napore
kako bi osigurali sljedeće rokove za pružanje tehničke podrške, odnosno otklanjanje
smetnji na Opremi, tj. isporuku zamjenske Opreme:
a. smetnje prijavljene od 8h do 16h radnog dana otklanjaju se sljedećega
kalendarskog dana;
b. za prijave izvan vremena definiranog u prethodnoj točki rok se produljuje za
jedan kalendarski dan
2. Na linku: http://gopos.for-the.biz potrebno je upisati sve podatke. Partner se obvezuje
podesiti i pripremiti blagajnu za rad unutar 24 sata

Članak 5. Tehnička i korisnička podrška

1. Otklanjanje smetnje na Opremi u okviru Usluge za svaku se pojedinu jedinicu Opreme
vrši udaljenim pristupom. Smetnje se prijavljuju na broj telefona 021 490 599. U
slučaju da otklanjanje smetnje na Opremi nije moguće provesti udaljenim pristupom,
Partner će u rokovima definiranim u članku 4. ovih Uvjeta preuzeti takvu Opremu od
Korisnika i Korisniku isporučiti zamjensku Opremu za korištenje.
2. Partner će poduzeti najveće napore da u okviru svojih tehnoloških mogućnosti osigura
integritet i kontinuitet Usluge.
3. Troškove izlazaka na teren i popravaka kvarova koji su posljedica nesavjesnog
rukovanja Opremom ili pogrešno prijavljene smetnje, tj. onih koji nisu nastali krivnjom
Tele2 i Partnera, Korisnik je dužan sam podmiriti po ispostavi računa.
4. Otklanjanje smetnji na Opremi obavlja isključivo Partnerovo ovlašteno osoblje
5. Izlasci na teren, koji su posljedica pogrešno prijavljene smetnje, obračunavaju se
prema Cjeniku za Uslugu.
6. Korisnik nije ovlašten uklanjati originalni operacijski sustav i GoPOS aplikaciju koja je
instalirana na Opremi. U slučaju da se Korisnik ne pridržava ovdje navedenog, Tele2 i
Partner ne mogu jamčiti punu funkcionalnost Usluge te, vezano za to, ne snosi nikakvu
odgovornost za eventualno nastale štete Korisniku. Dodatno, Tele2 i Partner u takvom
slučaju imaju pravo na raskid ovog Ugovora s trenutnim učinkom.
7. Pri pružanju tehničke podrške Opreme udaljenim pristupom na Opremu, Korisnik je
obvezan osigurati pretpostavke za uspostavljanje sigurne veze za udaljenu podršku.
To uključuje: (i) aktivnu internetsku vezu; (ii) fizički pristup Korisnika Opremi i
komuniciranje telefonom. U slučaju potrebe, Partnerova korisnička služba navodit će
Uvjeti korištenja su primjenjivi od 26.06.2017.
Korisnika kroz sve korake potrebne za uspješno otklanjanje smetnje. Od Korisnika se
očekuje da surađuje kako bi se problem pokušao riješiti udaljenim pristupom.
8. U slučaju da se tijekom otklanjanja greške na Opremi zaključi da je neophodno
potrebno ponovno pokretanje/formatiranje Opreme, Korisniku nakon takvog ponovnog
pokretanja/formatiranja Opreme neće biti dostupna ažuriranja njegovog cjenika koja je
napravio od eventualnog prestanka internetske veze i takvog ponovnog
pokretanja/formatiranja.
9. Korisnička podrška Partnera (BIOS ICT):
a. Služba za korisnike: 021 490 599 (8 - 16 h radnim danom od ponedjeljka do
petka)
b. e-adresa: gopos@bios-ict.hr


Članak 6. Korištenje Aplikacije

1. Korisnik je ovlašten GoPoS aplikaciju, koristiti isključivo za svoje vlastite potrebe.
2. Usluge i Aplikaciju koja je predmet ovih Uvjeta Korisnik ne smije upotrebljavati za
aktivnosti koje su zakonom zabranjene. Korisnik je osobno odgovoran za uporabu
Opreme koja je predmet ovih Uvjeta koja je suprotna zakonskim propisima ili ovim
Uvjetima. Korisnik se obvezuje nadoknaditi štetu koja bi takvim aktivnostima nastala
Tele2, Partneru i/ili bilo kojoj trećoj strani te neće Tele2 i/ili Partnera držati odgovornim
za bilo kakve tužbe usmjerene na naknadu takve štete.
3. Partner Korisniku ustupa neisključivo i neprenosivo pravo korištenja GoPoS aplikacije
samo na uređaju koji je sastavni dio Opreme za vrijeme trajanja ugovora o korištenju
usluge pristupa internetu koju pruža Tele2 na tarifi Paket za fiskalizaciju. Ukoliko
nositelj prava intelektualnog vlasništva nad softverom odredi dodatne uvjete korištenja
takvog softvera, Korisnik će s istima biti upoznat te ih se obvezuje u cijelosti pridržavati
kroz čitav period korištenja Opreme.
4. U svrhu izbjegavanja eventualnih nesporazuma, Korisnik ne stječe pravo vlasništva ili
bilo kakvo drugo pravo u pogledu softvera instaliranog na uređaju koji sastavni dio
Opreme.
5. Korisnik nije ovlašten modificirati, prilagoditi, promijeniti, prevoditi ili stvarati izvedene
radove iz softvera instaliranog na uređaju koji je sastavni dio Opreme, te nije ovlašten
isto kopirati, umnožavati, instalirati, spajati s drugim softverom, vršiti obrnuti
inženjering, dekompilirati ili na drugi način pokušavati pribaviti izvorni kod tog softvera,
Uvjeti korištenja su primjenjivi od 26.06.2017.
razvijati ili raditi nove inačice softvera, kao niti isto distribuirati, podlicencirati ili koristiti
na bilo koji način osim kako mu je to izričito dozvoljeno prethodnim stavkom.
6. Partner korisniku isporučuje softver koji je instaliran u konačnom obliku, po principu
"kako je" ("as is") te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih materijalnih ili
drugih nedostataka softvera. Nadalje, Partner ne može jamčiti: (i) da prilikom korištenja
Usluge neće doći do pogrešaka u radu softvera i (ii) neprestani rad softvera te da tom
prilikom neće doći do eventualnih kvarova koji bi mogli uzrokovati gubitak podataka
Korisnika. U takvom slučaju Partner će poduzeti sve razumne mjere kako bi Korisniku
u najkraćem roku vratili njegove podatke iz zadnje sigurnosne pohrane.
Članak 8. Odgovornost za pravne nedostatke

1. Svaka strana ugovornog odnosa zasnovanog ovim Uvjetima odgovorna je naknaditi
svu nastalu štetu drugoj strani u pogledu zahtjeva, postupaka, dugovanja, šteta,
troškova i izdataka koji proizlaze iz zahtjeva temeljenog na kršenju patentnih prava,
autorskih prava, licencija, trgovačkih tajni, robnih marki ili drugih intelektualnih prava
trećih osoba, pod uvjetom da je za kršenje takvih prava utvrđena krivnja te strane.
2. U slučaju da je podignut zahtjev ili pokrenut postupak zbog kršenja prava navedenih u
prethodnom stavku ovog članka ili postoji opravdano očekivanje Tele2 i/ili Partnera da
će takav postupak biti pokrenut, Tele2 i/ili Partner mogu o svom trošku poduzeti
potrebne i moguće mjere kako bi se izbjeglo kršenje ili navodno kršenje tih prava u
daljnjem pružanju Usluga. To se posebno može učiniti izmjenom ili zamjenom
odgovarajućeg dijela Usluge ili reguliranjem odnosa na način da će biti omogućeno
korištenje prava koja su prekršena ili za koje se sumnja da se krše. Ako se takvim
mjerama izbjegne zahtjev zbog kršenja ili navodnih kršenja prava trećih strana, Tele2 i
Partner neće snositi nikakvu daljnju odgovornost za takve zahtjeve.
3. Korisnik je odgovoran naknaditi svu eventualno nastalu štetu Partneru u pogledu
zahtjeva, postupaka, dugovanja, šteta, troškova i izdataka, koja proizlaze iz zahtjeva
temeljenog na Korisnikovoj povredi prava intelektualnog vlasništva Partnera, a
posebice patentnih prava, autorskih prava, licencija, trgovačkih tajni, robnih marki ili
drugih intelektualnih prava trećih osoba.
Članak 9. Odgovornost za štetu

1. Odgovornost za štetu koje bi mogle nastati Tele2-u, Partneru i/ili Korisniku pri izvršenju
obveza iz ovih Uvjeta, a koje su uzrokovane s namjerom ili grubom nepažnjom,
odgovornost obiju strana bit će neograničena.
Uvjeti korištenja su primjenjivi od 26.06.2017.
2. U slučaju nastanka štete uzrokovane običnom nepažnjom, isključena je svaka
odgovornost Tele2 i Partnera za indirektnu štetu, uključujući pritom izmaklu korist,
neimovinsku ili nematerijalnu štetu, bespotrebne troškove, gubitak podataka ili
potraživanja trećih osoba. Tele2 i Partner neće biti odgovorni za štetu na Opremi koja
je posljedica bilo kakvih radnji na Opremi koje su poduzele neovlaštene treće osobe ili
sam Korisnik.
3. Odgovornost Tele2 i Partnera za običnu (stvarnu) štetu ograničena je na maksimalni
iznos od posljednje 3 mjesečne naknade koju je Korisnik platio za korištenje usluge
pristupa internetu na tarifi Paket za fiskalizaciju.
4. Korisnik prihvaća da su usprkos eventualno obavljenim testovima Partnera u uvjetima
sličnim koji prevladavaju u praksi moguće pogreške u navedenom softveru, tj.
aplikaciji(ama) instaliranoj(im) na opremi/na web-u, a osobito vezano za posebne
kombinacije podataka i funkcija. Korisnik prihvaća da Tele2 ne odgovara za prekid
Usluge, bilo kakve gubitke ili oštećenja, troškove ili izdatke te bilo koju drugu štetu
nastalu Korisniku kao posljedica pogreške na softveru na koji Tele2 nema utjecaja,
odnosno da je odgovornost Tele2 isključena
5. Tele2 i Partner ne preuzima nikakvu odgovornost za potencijalne materijalne i
nematerijalne štete nastale u svezi s Uslugom i uporabom, odnosno korištenjem
Opreme, a koje mogu rezultirati smrću, ozljedama, katastrofalnim štetama ili masovnim
razaranjima (primjerice, vezanim uz nuklearnu energiju, masovni prijevoz, medicinske
primjene ili neke druge primjene).

Članak 10. Podaci o Korisniku

1. Potpisom Zahtjeva Korisnik Tele2 i Partneru daje suglasnost za prikupljanje i daljnju
obradu podataka Korisnika koji su navedeni u zahtjevu, u svrhu pružanja Usluga, kao i
u druge, zakonom dopuštene, svrhe.
2. Korisnik je dužan obavijestiti Tele2 i Partnera o svim promjenama podataka koji su
navedeni u zahtjevu na bilo koji prikladan način odmah odnosno najkasnije 30
(trideset) kalendarskih dana od nastanka promjene. Ako Korisnik ne obavijesti o
promjeni podataka na gore navedeni način te ako zbog tog propusta računi, opomene i
ostala pismena i/ili poruke ne mogu biti dostavljeni Korisniku, smatrat će se da je
dostava uredno izvršena na temelju postojećih podataka.
3. Korisnik je upoznat i suglasan da Tele2 može obrađivati podatke Korisnika te
obavještavati Korisnika poštom i pozivnim sustavima u svrhu prodaje i promidžbe
usluga i proizvoda Tele2, Partnera i/ili ostalih partnera Tele2. Uz privolu Korisnika, koju
Uvjeti korištenja su primjenjivi od 26.06.2017.
Korisnik daje Zahtjevom za Uslugu ili na drugi odgovarajući način, Tele2 može
obavještavati Korisnika i elektroničkom poštom i/ili SMS-om i/ili MMS-om u svrhu
prodaje i promidžbe usluga i proizvoda Tele2, Partnera i/ili ostalih partnera Tele2.
Korisnik u svakom trenutku od Tele2 može zatražiti obustavu aktivnosti iz ovog stavka
besplatnim pozivom Službi za korisnike Tele2, odnosno na druge dostupne načine.
4. Tele2 i Partner se obvezuju čuvati u tajnosti podatke Korisnika te postupati s njima u
skladu s važećim propisima.

Članak 11. Trajanje i raskid ugovornog odnosa

1. Ugovor o korištenju Usluge sklapa se na neodređeno vrijeme s time da isti prestaje
prestankom ugovora o korištenju usluge pristupa internetu na tarifi Paket za
fiskalizaciju. Svaka strana ugovornog odnosa zasnovanog ovim Uvjetima može
raskinuti ugovor o korištenju Usluge pisanom obavijesti s trenutnim učinkom u slučaju
ako druga strana nastavi s povredom odnosno neizvršavanjem svojih obveza
navedenih u ovom ugovoru o korištenju Usluge i/ili ne otkloni posljedice nastalih
povreda u roku od 30 (trideset) dana nakon dostavljanja pisane obavijesti u kojoj se ta
povreda navodi.
2. U slučaju raskida ugovora o korištenju Usluge krivnjom Korisnika, Tele2 i Partner neće
odgovarati ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati Korisniku uslijed takvog raskida.

Članak 12. Ustupanje

3. Ugovor o korištenju Usluge obvezuje ugovorne strane i njihove univerzalne pravne
slijednike. Nijedna strana nije ovlaštena, bez prethodnoga pisanog odobrenja druge
strane, ustupiti ovaj ugovor o korištenju Usluge na bilo koju treću osobu. Tele2 i
Korisnik suglasno utvrđuju da navedeno prethodno pisano odobrenje, naročito u
slučaju ustupanja povezanim društvima, neće uskratiti bez valjanog razloga.
Članak 13. Djelomična ništavost

1. Ako bilo koja od odredbi ovih Uvjeta postane nezakonita, nevaljana ili neizvršiva u bilo
kojem pogledu sukladno važećim propisima, to ni na koji način neće utjecati na
zakonitost, valjanost ili izvršivost ostalih odredbi ovih Uvjeta.
2. Tele2 i Korisnik suglasni su da će odredba koja je postala nezakonita, nevaljana ili
neizvršiva njihovim međusobnim sporazumom biti zamijenjena zakonitom, valjanom,
Uvjeti korištenja su primjenjivi od 26.06.2017.
odnosno izvršivom odredbom koja će po svojoj gospodarskoj svrsi te namjeri Tele2 i
Korisnika odgovarati odredbi koja je postala nezakonita, nevaljana ili neizvršiva.

Članak 14. Viša sila

1. Tele2 i Korisnik neće biti odgovorni za neizvršavanje bilo koje od njihovih obveza
navedenih u ovim Uvjetima kad je nemogućnost uzrokovana događajem više sile
(definiranim kao svaki objektivno neotklonjiv i nepredvidiv događaj izvan kontrole
ugovornih strana i nezavisan o njihovoj volji koji se ne može predvidjeti, spriječiti,
izbjeći ili otkloniti) koji izravno utječe na izvršenje njihovih obveza, u skladu s ovim
Uvjetima.
2. Događaji više sile uključit će, ali neće biti ograničeni na zemljotrese, poplave, tajfune ili
epidemije, rat ili ratno stanje, štrajkove, onemogućavanja rada, bojkote ili druge oblike
industrijskih akcija, državni embargo, restrikcije itd.
3. U slučaju događaja više sile, pogođena će strana uložiti sve svoje razumne napore da
bi ispunila svoje obveze u skladu s ovim Uvjetima.
4. U slučaju da događaj više sile spriječi izvršenje jednog dijela Uvjeta i da taj dio ne
utječe na ostvarenje Usluge u cjelini, pogođena će strana nastaviti izvršavati svoje
obveze na dijelu koji nije pogođen događajem više sile.
5. Strana koja je pogođena događajem više sile mora, čim to bude moguće, pisanim
putem obavijestiti drugu stranu i navesti koje je od svojih obveza spriječena obaviti
zbog događaja više sile te mora dati procjenu o vremenskom razdoblju tijekom kojega
smatra da će biti spriječena izvršavati navedene obveze.
6. U svakom slučaju, ako se nemogućnost ispunjenja obveza iz ovih Uvjeta zbog
kašnjenja uzrokovanog događajem više sile nastavi duže od 3 (tri) mjeseca, strana
koja nije pogođena događajem više sile pridržava pravo raskinuti ovaj ugovor o
korištenju Usluge s trenutnim učinkom, bez obveze naknade štete nastale na temelju
takvog raskida, o čemu će u pisanom obliku obavijestiti drugu stranu.
Članak 15. Povjerljivost podataka

1. Sve informacije i podaci koje će jedna strana učiniti dostupnima drugoj u svrhu
izvršavanja obveza iz ovih Uvjeta smatraju se povjerljivim podacima. Povjerljivi podaci
ne mogu se koristiti, osim u svrhe određene ovim Uvjetima, bez izričitog pristanka
druge strane.
2. Nijedna strana neće biti odgovorna za otkrivanje ili korištenje podataka koji, sukladno
ovim Uvjetima, predstavljaju povjerljive podatke, a koji već jesu ili će postati poznati
Uvjeti korištenja su primjenjivi od 26.06.2017.
javnosti, osim zbog povrede ugovora o korištenju Usluge, ili se moraju otkriti na
temelju zakona, sukladno zahtjevu nadležnog tijela.
3. Strana koja prekrši obvezu čuvanja povjerljivosti podataka iz ovog članka bit će
odgovorna za svaku štetu, bez ikakvih ograničenja, koja je nastala za drugu stranu kao
posljedica povrede obveza čuvanja povjerljivosti podataka.
4. Tele2, Partner i Korisnik obvezni su djelovati u skladu sa svim važećim propisima
vezanim uz zaštitu podataka i u tu svrhu ugovorom o radu, internim propisima ili na
bilo koji drugi pravno prihvatljiv način obvezati svoje zaposlenike, suradnike i
pomoćnike na povjerljivost podataka i informacija koje druga ugovorna strana smatra
povjerljivim.

Članak 16. Rješavanje sporova

1. Tele2 i Korisnik suglasni su sporazumnim putem rješavati sve sporove proizišle iz ovih
Uvjeta ili s njima u vezi. U slučaju neuspjeha, za rješavanje sporova bit će nadležan
sud u Zagrebu.

Članak 17. Završne odredbe

1. Ovi Uvjeti zamjenjuju sve prethodne usmene ili pisane te druge izravne ili neizravne
dogovore između Tele2 i Korisnika u pogledu sadržaja koji je uređen ovim Uvjetima.
2. Ovi Uvjeti objavit će se na službenim internetskim stranicama Tele2 www.Tele2.hr. Ovi
Uvjeti stupaju na snagu na dan objave
3. Ovi Uvjeti dostupni su na službenim stranicama Tele2. Tele2 pridržava pravo izmjene
ovih Uvjeta, o čemu će Korisnik biti pravovremeno obaviješten na službenim
internetskim stranicama ili na drugi primjeren način. U slučaju da su predmetne
izmjene nepovoljnije za Korisnika, Korisnik ima pravo u roku od 60 dana od objave
novih Uvjeta na službenoj stranici Tele2 raskinuti ugovor o korištenju Usluge
4. Na sve međusobne odnose između Tele2 i Korisnika koji nisu uređeni ovim Uvjetima
primjenjuju se postojeći propisi Republike Hrvatske.


Uvjeti korištenja su primjenjivi od 26.06.2017.
Specifikacija usluge paket za fiskalizaciju - funkcionalnosti:

? Prodaja/izdavanje računa u skladu s važećim Zakonom o fiskalizaciji u prometu
gotovinom
? Izdavanje R1/R2 računa
? Odabir klijenata kojima se račun izdaje
? Unos dnevnog pologa
? Definiranje predložaka za ispis računa
? Rekapitulacija po vrstama plaćanja na kraju dana za odabrani datum
? Mogućnost rada u offline modu (naknadna fiskalizacija računa)