Uvjeti korištenja paketa za Tele2 korisnike bonova: VeljačaUvjeti korištenja paketa za Tele2 korisnike bonova:
„VELJAČA“


1. Aktivacijom paketa „Veljača“ (u daljnjem tekstu: Paket) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja paketa „Veljača“ za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Paket mogu aktivirati svi Korisnici, osim Korisnika na tarifama Mobilni internet, Pričalica (stara), Pričalica
(nova), Smiley, Knock-out (dostupan za aktivaciju 09.02.2012. – 07.11.2012.), Smart i Sedmica tijekom
promotivnog razdoblja 13. veljače u 00:00:01 sati - 15. veljače u 23:59:59 sati 2013. godine te 20. veljače u
00:00:01 sati - 22. veljače u 23:59:59 sati 2013. godine.

3. Aktivacijom Paketa, Korisnik stječe pravo na 1.000 SMS poruka prema svim mrežama u Republici Hrvatskoj
i 1GB podatkovnog prometa koje može iskoristiti u roku od 30 dana od dana aktivacije. SMS poruke prema
brojevima s dodanom vrijednosti i SMS poruke za dodatne usluge nisu uključene u Paket nego se iste
naplaćuju prema redovnim cijenama tarife koju Korisnik koristi a koje su definirane Tele2 cjenikom. Paket ne
podržava korištenje podatkovnog prometa u međunarodnom roamingu.

4. Naknada za aktivaciju / reaktivaciju Paketa definirana je važećim Tele2 cjenikom.

5. Korisnici Paket aktiviraju slanjem SMS poruke sa ključnom riječi VELJACA na kratki broj 855. Slanje SMS
poruke na broj 855 naplaćuje se sukladno Tele2 cjeniku za tarifni model koji Korisnik koristi. Jednom aktivirani
Paket automatski će se reaktivirati svakih 30 dana uz uvjete naznačene u točki 9. ovih Uvjeta. Za prestanak
automatskog reaktiviranja Paketa potrebno je poslati ključnu riječ VELJACASTOP na kratki broj 855.

6. Paket mogu aktivirati svi novi i postojeći Korisnici koji se nalaze na tarifi na kojoj je Paket dostupan za
aktivaciju, koji imaju dovoljno sredstava na Tele2 računu za podmirenje naknade iz točke 4. ovih Uvjeta
korištenja, te kojima u trenutku aktivacije Paketa rok valjanosti bona iznosi najmanje 30 dana.

7. Po uspješnoj aktivaciji Paketa Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Paketa će biti
provedena u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata nakon slanja aktivacijske SMS poruke.

8. Valjanost Paketa iznosi 30 dana od dana aktivacije Paketa te se neiskorištena količina usluga uključenih u
Paket po proteku navedenog roka od 30 dana automatski poništava.

9. Paket će se reaktivirati pod uvjetom da svakih 30 dana na dan reaktivacije Paketa na računu korisnika ima
dovoljan iznos sredstava za reaktivaciju Paketa te da je do isteka roka bona preostalo najmanje 30 dana na

dan reaktivacije Paketa. Ukoliko Korisnik nema dovoljno sredstava na računu za reaktivaciju Paketa i/ili mu je
rok uporabe bona manji od 30 dana na dan reaktivacije Paketa, Korisnik će izgubiti pravo korištenja Paketa.

10. Nakon što Korisnik iskoristi broj SMS poruka iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja, a koje su uključene u Paket,
ostale SMS poruke naplaćivat će mu se po cijenama utvrđenim službenim Tele2 cjenikom za tarifni model koji
Korisnik koristi. Nakon što Korisnik iskoristi podatkovni prijenos iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja, a koji je
uključen u Paket, daljnji podatkovni prijenos se naplaćuje po cijenama utvrđenim Službenim Tele2 cjenikom za
tarifu na kojoj se nalazi.

11. Za provjeru stanja Paketa Korisnik treba utipkati *150# i pritisnuti tipku za pozivanje. Korisnik može
istodobno imati aktivan samo jedan Paket po jednom korisničkom broju.

12. Prelaskom na neku drugu tarifu na bonove, Korisnik zadržava pravo koristiti promet iz Paketa, osim ukoliko
je Korisnik prešao na tarife na kojima Paket nije dostupan, a koje su definirane u točki 2. ovih Uvjeta
korištenja.

13. Paket je moguće kombinirati s drugim ponudama.

14. Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos prometa uključenog u Paket.

15. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

16. U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, zatim u slučaju korištenja usluge u
svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Korisnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne
ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke komunikacije) Tele2 zadržava pravo po svom
izboru Korisniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti
ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.

17. Prilikom korištenja podatkovnog paketa, Korisnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja neželjenih
elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u
Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj
komunikacijskoj mreži i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici, a Tele2 pridržava
pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu, o čemu će na
primjeren način upoznati korisnika.
18. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik
koristi.


19. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.