Uvjeti korištenja podatkovnog paketa „1 GB 5 dana“ za Tele2 korisnike bonova od 1.1.2020.

1. Aktivacijom podatkovnog paketa 1 GB 5 dana (u daljnjem tekstu Paket) Tele2 korisnik bonova
(dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Paketa za Tele2 korisnike bonova (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Paket mogu aktivirati svi Tele2 korisnici bonova, osim korisnika Tele2 mobilnog interneta na
bonove, tarifa Smart 30 i Smart 2013 i tarifa u čijim je uvjetima korištenja naznačeno
drugačije.

3. Paket dodjeljuje 1 gigabajt podatkovnog prometa.

4. Naknade te obračunska jedinica utvrđeni su Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR
mreži.

5. Paket se aktivira slanjem SMS poruke s ključnom riječi 1GB5DANA na broj 13999 koji se ne
naplaćuje.

6. Provjeru stanja i datuma valjanosti Paketa moguće je izvršiti slanjem poruke sadržaja
STANJE na broj 13880 ili putem portala Moj Tele2.

7. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Paketa nema dovoljno sredstava
na korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Paket neće biti aktiviran.

8. Valjanost Paketa ističe tijekom 5. dana. Paket se automatski deaktivira nakon što protekne
datum valjanosti paketa, a nepotrošeni promet se briše.

9. Paket ima najviši prioritet trošenja u odnosu na podatkovne pakete valjanosti 30 dana te
podatkovnog paketa iz tarife.

10. U slučaju da je valjanost korisničkog računa u trenutku aktivacije Paketa kraća od 5 dana
(valjanosti Paketa), valjanost korisničkog računa se produljuje za 5 dana (vrijeme trajanje
Paketa).

11. Paket se može kupiti jednom u 24 sata. Kupovina novog Paketa prije nego što je istekla
valjanost prethodno aktiviranog Paketa predstavlja novu aktivaciju. Neiskorištena količina
podatkovnog prometa ranije aktiviranog Paketa prenijet će se u novo aktivirani Paket pod
uvjetom da prethodno aktiviranom Paketu nije istekla valjanost te će se primijeniti datum
valjanosti novog Paketa.

12. Korisnik može u roamingu unutar EU/EEA koristiti nepotrošeni dio megabajta najviše do 640
MB. Nakon potrošenih 640 MB podatkovni promet u EU/EEA roamingu naplaćuje se sukladno
cijenama tarife na kojoj se korisnik nalazi, a utvrđene su Cjenikom telekomunikacijskih usluga
u Tele2 HR mreži. Podatkovni promet ostvaren u roamingu izvan EU/EEA nije uključen u
iznos naknade Paketa, nego se naplaćuje prema cijenama utvrđenima Cjenikom
telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži.

13. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.

14. Paket ostvaruje maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G mreži u iznosu do 10 Mb/s u
primanju podataka i do 2,5 Mb/s u slanju podataka, a koja traje do potrošnje podatkovnog
prometa iz paketa. Stvarna brzina ovisi o području na kojem se korisnik nalazi, vrsti uređaja
koju koristi i postavkama mobilnog telefona.

15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

16. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 9.3.2017. i izmijenjeni su 1.1.2020.