Uvjeti korištenja podatkovnog paketa „Jednokratni paket 3 GB“ za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja podatkovnog paketa "Jednokratni paket 3 GB" za Tele2 korisnike
bonova

1. Aktivacijom podatkovnog paketa "Jednokratni paket 3 GB" (u daljnjem tekstu zajedno:
Podatkovni paket ili Paket) Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća
ove Uvjete korištenja Paketa za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).

2. Paket mogu aktivirati Tele2 korisnici bonova na glasovnima tarifama.

3. Naknada paketa, obračunska jedinica i uključeni podatkovni promet definirani su
važećim Tele2 cjenikom.

4. Paket se može aktivirati u periodu od 24.03.2020. do 30.04.2020. slanjem SMS poruke
s ključnom riječi 3GB30DANA na kratki broj 13999 ili na Moj Tele2 portalu. Poruke
prema broju 13999 ne naplaćuju se dodatno.

5. U slučaju da je valjanost korisničkog prepaid računa u trenutku aktivacije Paketa kraća
od 30 dana (valjanosti Paketa), valjanost korisničkog prepaid računa se produljuje za
vrijeme trajanje Paketa.

6. Paket se automatski deaktivira 30. dan, a nepotrošeni promet se briše.

7. Paket se može aktivirati jedan put u promotivnom razdoblju.

8. Provjeru stanja moguće je izvršiti slanjem poruke sadržaja STANJE na broj 13880.

9. Paket sadrži 3 GB koje Korisnik može iskoristiti u Republici Hrvatskoj. Promet ostvaren
u inozemstvu, nije uključen u iznos naknade Paketa, nego se naplaćuje odvojeno
prema redovnim cijenama utvrđenima važećim Tele2 cjenikom.

10. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web
stranicama Tele2.

11. Paket ostvaruje maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G mreži u iznosu do 75
Mbps u primanju podataka i do 25 Mbps u slanju podataka, a koja traje do potrošnje
podatkovnog prometa iz paketa. Kvaliteta mobilne usluge ovisi o opterećenosti mreže,
jačini signala i karakteristikama uređaja te nije moguće garantirati minimalnu brzinu
niti dostupnost usluge u svako doba i na svakoj lokaciji.

12. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Korisnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa
internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima
poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web
stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za
sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja
brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način
upoznati korisnika.

13. Usluge iz ovih Uvjeta korištenja nisu namijenjene za komercijalnu uporabu, preprodaju
trećim stranama, P2P (peer to peer protokoli za dijeljenje podataka), kao M2M rješenje
(machine to machine / device to device za upload i/ili download) i slično.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 24.3.2020.