Uvjeti korištenja podatkovnog paketa Pola Gige 24 sataUvjeti korištenja podatkovnog paketa Pola Gige 24 sata


1. Aktivacijom dnevnog podatkovnog paketa "Pola Gige 24 sata" (u daljnjem tekstu: Paket) Tele2 korisnik
bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja dnevnog podatkovnog paketa "Pola Gige 24
sata" za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Paket mogu aktivirati Tele2 korisnici bonova na sljedećim tarifama: Slagalice 1 GB i 200 jedinica
min/SMS, 1 GB i 1000 jedinica min/SMS, 5 GB i 200 jedinica min/SMS, 5 GB i 1000 jedinica min/SMS, 10
GB i 500 jedinica min/SMS, Surf slagalice, Klasik 500, Klasik 1500, Smart, Smiley, Totalna, Klasik,
Revolucija, Osnovna.

3. Paket je dostupan za aktivaciju u periodu od 5. listopada 2018. godine do 12. listopada 2018. godine.

4. Naknada paketa definirana je Cjenikom telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu:
Cjenik).

5. Paket se aktivira slanjem SMS poruke s ključnom riječi POLAGB na broj 13999. Poruke prema broju
13999 ne naplaćuju se.

6. Paket sadrži 512 MB podatkovnog prometa koji se može koristiti 24 sata od trenutka aktivacije.

7. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Paketa nema dovoljno sredstava na
korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Paket neće biti aktiviran.

8. Paket se automatski deaktivira nakon što protekne datum valjanosti paketa.

9. Paket se može koristiti paralelno s ostalim podatkovnim paketima (iz tarife i dodatnim podatkovnim
paketima) s tim da Paket ima prioritet trošenja. Po isteku perioda od 24 sata od aktivacije Paketa prvo se
troši paket iz tarife, a nakon njega ostali dodatni podatkovni paketi (ako ih Korisnik ima aktivirane).

10. U slučaju da je valjanost korisničkog računa u trenutku aktivacije Paketa kraća od 24 sata, valjanost
korisničkog računa se produljuje za 24 sata (vrijeme trajanje Paketa).

11. Kupovina novog Paketa prije nego što je istekla valjanost prethodno aktiviranog Paketa predstavlja novu
aktivaciju. Neiskorištena količina podatkovnog prometa ranije aktiviranog Paketa prenijet će se u novo
aktivirani Paket pod uvjetom da prethodno aktiviranom Paketu nije istekla valjanost te će se primijeniti datum
valjanosti novog Paketa.

12. Za provjeru stanja potrebno je poslati SMS poruku sadržaja STANJE na broj 13880.

13. Paket sadrži 512 MB koje Korisnik može iskoristiti u Republici Hrvatskoj i u roamingu unutar EU/EEA
bez dodatne naknade.

14. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

15. Aktivacijom Paketa, korisnik ostvaruje maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G mreži u iznosu do
75 Mbp/s u primanju podataka i do 25 Mbp/s u slanju podataka, a koja traje do potrošnje podatkovnog
prometa iz Paketa. Stvarna brzina ovisi o području na kojem se korisnik nalazi, vrsti uređaja koju koristi i
postavkama mobilnog telefona.

16. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 5.10.2018. do 12.10.2018.