Uvjeti korištenja pogodnosti na tarifi Revolucija važeći za poslovne korisnike aktivirane od 16.09.2015. do 31.03.2016.

UVJETI KORIŠTENJA pogodnosti na tarifi REVOLUCIJA (za korisnike koji su tarifu aktivirali nakon
20.11.2012.)
važeći za poslovne korisnike aktivirane u promotivnom periodu od 16.09.2015. do 31.03.2016.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1. Potpisom Zahtjeva za produljenjem ugovorne obveze (dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 poslovni pretplatnik
(dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja. Tarifa Revolucija (za korisnike koji su tarifu
aktivirali nakon 20.11.2012.) iz ovih Uvjeta korištenja (dalje u tekstu: Tarifa) dostupna je za aktivaciju
prilikom ugovaranja obveznog trajanja pretplatničkog odnosa u promotivnom razdoblju od 16.09.2015. do
31.03.2016. na Tele2 prodajnom mjestu

2. Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Tele2. Pretplatnik koji
je ujedno i poslovni korisnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja potpisuje za svaki pojedini priključak
sa popisa priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu:
Popis).

3. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik, a na kojega glasi Tarifa može tijekom korištenja ove tarife
zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tarifom, te je pretplatnički odnos za takve priključke
zasnovan u trenutku dodavanja priključaka na Popis.

4. Eventualno obvezno trajanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Obvezno trajanje) Pretplatnik koji je
ujedno i poslovni korisnik ugovara za svaki priključak pojedinačno, na način da će Obvezno trajanje za taj
priključak biti definirano na Popisu, a isto počinje teći od dana uključenja priključka na Popis.

5. Mjesečna naknada za Tarifu definirana je Cjenikom usluga Tele2 (dalje u tekstu: Cjenik). Iznos mjesečne
naknade plaća se po svakom priključku koji ima aktivnu Tarifu.

6. U razdoblju od 16.09.2015. do 31.03.2016. dodatnu pogodnost u vidu popusta na mjesečnu naknadu u
iznosu od 40kn i 3GB dodatnog podatkovnog prometa naznačenog u Cjeniku ostvarit će poslovni korisnici
koji produlje ugovornu obvezu na 12 ili 24 mjeseca uz odabir Tarife. Mjesečna naknada za ove Korisnike
iznosit će 110 kuna. Pogodnosti će se dodjeljivati tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze.

7. U iznos mjesečne naknade Tarife uključeno je:
- neograničen broj minuta razgovora prema Tele2 mreži u Republici Hrvatskoj,
- neograničen broj SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj, - 1.500 minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Republici Hrvatskoj, te
- 1 GB podatkovnog prometa ostvarenog u Republici Hrvatskoj.
Usluge s dodanom vrijednošću i usluge sa posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne naknade
Tarife, te se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom.

Sva ostala obilježja tarife i cijene naznačene su u Cjeniku.

8. Nakon što Pretplatnik tijekom jednog obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu minuta razgovora
prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama i iskoristi pripadajuću količinu podatkovnog prometa, sve
dodatne minute i sav dodatni podatkovni promet bit će mu naplaćeni po cijenama utvrđenim Cjenikom za
Tarifu istovjetno kao i za sve ostale usluge koje nisu uključene u iznos mjesečne naknade Tarife.

9. U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.

10. Mjesečna naknada Tarife ne uključuje naknadu za uporabu radijske frekvencije niti naknadu za pristup
mreži koje se naplaćuju zasebno. Iznos naknade za uporabu radijske frekvencije kao i naknade za pristup
mreži plaća se po svakom priključku. PDV se ne obračunava na iznos naknade za uporabu radijske
frekvencije.

11. Neiskorištena količina minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama kao i neiskorištena
količina podatkovnog prijenosa uključenih u mjesečnu naknadu iz jednog mjeseca neće biti prenesena u
sljedeći mjesec.

12. Iznos mjesečne naknade u mjesecu aktivacije bit će naplaćen sukladno danu aktivacije, što znači da će
naplaćeni iznos biti razmjeran odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s
ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatniku kojemu je Tarifa aktivirana na polovici
mjeseca bit će naplaćena polovica iznosa mjesečne naknade. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik plaća
puni iznos mjesečne naknade Tarife.

13. Iznos pripadnog popusta na mjesečnu naknadu u mjesecu aktivacije za korisnike iz točke 6. i/ili 7. bit će
obračunati sukladno danu aktivacije, što znači da će dodijeljeni popust biti razmjeran odnosu broja dana u
tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi s ukupnim brojem dana u tom mjesecu. Na primjer,
Pretplatniku kojemu je Tarifa aktivirana na polovici mjeseca bit će odobrena polovica popusta na mjesečnu
naknadu. Svaki naredni puni mjesec Pretplatnik ostvaruje pravo na puni iznos popusta na mjesečnu
naknadu.
14. Ukupna količina minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u mjesecu aktivacije bit će
razmjerna odnosu broja dana u tom mjesecu u kojima je Pretplatnik bio na Tarifi sa ukupnim brojem dana
u tom mjesecu. Na primjer, Pretplatnik kojemu je Tarifa aktivirana na polovici mjeseca imat će pravo na
polovicu ukupne količine minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama. Sljedeći puni mjesec
Pretplatnik ima na raspolaganju puni iznos minuta razgovora prema ostalim mobilnim i fiksnim mrežama te
puni iznos podatkovnog prometa uključenog u Tarifu. Količina podatkovnog prometa dodjeljuje se u punom
iznosu neovisno o preostalim danima korištenja u mjesecu.

15. Radi zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 60 minuta nakon čega
se isti automatski prekida.

16. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

17. U slučaju opravdane sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što će Tele2 posebice
smatrati slučajeve u kojima promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju
poziva dobivanje bonus iznosa na temelju iznosi 90% ukupnog odlaznog prometa prema takvim mrežama
i 10% dolaznog prometa, zatim u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga
i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za
neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 zadržava pravo po svom izboru Pretplatniku ograničiti
korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s
trenutnim učinkom i trajno isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.

18. Postojeći Pretplatnik koji ugovara Tarifu iz ovih Uvjeta korištenja potpisom Zahtjeva za promjenom tarife, u
trenutku aktivacije nove Tarife gubi sve pogodnosti, promocije ili dodatne opcije (osim podatkovnih opcija,
opcija SMS poruka i opcija minuta) koje je imao na staroj tarifi. Podatkovne opcije, opcije SMS poruka i
opcije minuta ostaju aktivne i nakon aktivacije Tarife iz ovih Uvjeta korištenja.

19. Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) može kasniti u odnosu na vrijeme korištenja
usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih mjesečnih računa.
20. Pretplatnik može potpisati ugovor za Tarifu sa ili bez Obaveznog trajanja. Obavezno trajanje može iznositi
12 ili 24 mjeseca.

21. Dozvoljene promjene tarife na i sa Tarife za Pretplatnike određene su Pravilima promjena glasovnih tarifa
za Tele2 pretplatnike objavljenih na www.tele2.hr.

22. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik može prenijeti pretplatnički odnos za pojedini priključak s
Tarifom na fizičku osobu ako takav pretplatnički odnos nema Obvezno trajanje, dok na pravnu osobu
prijenos može biti izvršen i tijekom Obveznog trajanja.

23. Prilikom prijenosa ugovora sa starog na novog Pretplatnika sve posebne pogodnosti koje je stari Pretplatnik
imao neće se prenijeti na novog Pretplatnika.

24. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2 d.o.o., kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik
koristi.

25. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.