Uvjeti korištenja ponavljajućeg podatkovnog paketa Ponovi 25 za Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom podatkovnog paketa Ponovi 25 (u daljnjem tekstu zajedno: Podatkovni paket) Tele2
korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja podatkovnog paketa "Ponovi
25" za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Paket mogu aktivirati svi Tele2 korisnici bonova, osim korisnika Mobilnog interneta na bonove i tarifa
Pričalica (stara), Smart 30 i Sedmica u razdoblju od 17.12.2015 do 31.01.2016 uz uvjet da su u
razdoblju od 01.10.2015 - 31.10.2015 aktivirali Tele2 poklon u iznosu 1GB slanjem ključne riječi
POKLONGIGA na 13095.
3. Naknade, valjanost paketa, obračunska jedinica i uključeni podatkovni promet definirani su važećim
Tele2 cjenikom.

4. Podatkovni paket Ponovi 25 sadrži cijene i uvjete kako je navedeno u Tablici 1.

Tablica1
Opcija Ponovi 25
Cijena 25,00 Kn
MB uključeni u paket 1024
Obračunska jedinica 10 kB
Valjanost 30 dana
Max valjanost 90 dana
Max broj reaktivacija 3
Aktivacija: SMS na 13999 PONOVI25
Deaktivacija: SMS na 13999 STOPPONOVI25


5. Korisniku koji u trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju Podatkovnog paketa nema dovoljno
sredstava na korisničkom računu za plaćanje iznosa naknade Podatkovni paket neće biti aktiviran.
Paket se može aktivirati ako korisnik ima dovoljno sredstava na svom računu za aktivaciju paketa,
aktivacija paketa produljuje valjanost računa za onoliko dana koliko je valjanost paketa.

6. Paket se automatski reaktivira nakon isteka 30 dana, te se naplaćuje ukoliko korisnik ima dovoljno
sredstava na računu. Ukoliko korisnik nema dovoljno sredstava na računu paket se deaktivira.
Maksimalni broj reaktivacija opcije je 3 puta (trajanje svake reaktivacije je 30 dana).
7. Reaktivacije Opcije Ponovi 25 iza 30.04.2016 neće biti moguće.

8. Kupovina novog Podatkovnog paketa prije nego što je istekla valjanost prethodno aktiviranog
Podatkovnog paketa predstavlja novu aktivaciju sukladno točki 4. ovih Uvjeta korištenja. Korisnik može
aktivirati novi podatkovni paket i prije isteka 30 dana, u tom slučaju, aktivacijom novog paketa prije
isteka 30 dana, promet iz starog paketa će se prenijeti u novo aktivirani Podatkovni paket, te će se
primijeniti datum valjanosti novog paketa.

9. Za provjeru stanja i datuma valjanosti Podatkovnog paketa korisnici trebaju utipkati *150# i pritisnuti
tipku za pozivanje, te potom utipkati 1 za Opcije.

10. Poruke prema broju 13999 ne naplaćuju se

11. Podatkovni promet ostvaren u inozemstvu nije uključen u iznos naknade Podatkovnog paketa, nego se
naplaćuje odvojeno prema redovnim cijenama utvrđenima službenim cjenikom Tele2.

12. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

13. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

14. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

15. Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 17.12.2015.