Uvjeti korištenja Probne tarife


Uvjeti korištenja su objavljeni: 15.03.2016.
Uvjeti korištenja su izmijenjeni: 01.09.2016. i 24.04.2017

Uvjeti korištenja Probne tarife
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa ili Zahtjeva za prijenos
pretplatničkog broja u Tele2 mrežu (dalje u tekstu: Zahtjevi) Tele2 privatni ili poslovni
pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja Probne tarife (dalje u
tekstu: Tarifa).
2) Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je od 15.03.2016. do 24.04.2017 te ju
Pretplatnik može koristiti ukoliko prethodno ugovori jednu od sljedećih tarifa: Tolko - kolko,
Tolko - kolko surf, Čisto tristo, Čisto tristo surf, Raspali i Raspali surf. Razdoblje korištenja
Tarife traje 30 dana za Pretplatnika koji prenosi broj iz druge mreže na Tele2 pretplatu, a 7
dana za Pretplatnika koji ugovara novi broj, a nakon toga se aktivira ugovorena tarifa.
3) Prije aktivacije Tarife korisnik obavezno odabire neku od dostupnih tarifa u skladu s
uvjetima korištenja pojedine tarife koju želi koristiti po završetku korištenja Tarife. Po
završetku korištenja Tarife pretplatnik nastavlja koristiti prethodno odabranu tarifu u skladu
s uvjetima korištenja te tarife.
4) Tarifa iz ovih Uvjeta korištenja nije dostupna na kanalima prodaje na daljinu.
5) Postojeći Pretplatnici Tele2 i korisnici Tele2 bonova koji prelaze na pretplatu ne mogu
aktivirati Tarifu. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni pretplatnik može aktivirati najviše 3 Tarife
dok privatni pretplatnik može aktivirati najviše 1 Tarifu.
6) Ugovaranje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Obvezno
trajanje) kao niti kupnja uređaja uz otplatu kroz Opciju uređaj nije moguće dok god se koristi
Tarifa.
7) Naknada za Tarifu definirana je Cjenikom usluga Tele2. Pretplatnik koji koristi Tarifu
za vrijeme korištenja iste ne plaća Naknadu za pristup mreži kako je definirana Cjenikom
usluga Tele2.
8) U iznos naknade Tarife uključen je određeni broj minuta razgovora i SMS poruka
prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj te određena količina
podatkovnog prometa za korištenje u Republici Hrvatskoj, kako je opisano u točki 9. ovih
Uvjeti korištenja su objavljeni: 15.03.2016.
Uvjeti korištenja su izmijenjeni: 01.09.2016. i 24.04.2017

Uvjeta korištenja. Usluge s posebnom tarifom nisu uključene u iznos mjesečne naknade
Tarife, te se naplaćuju posebno sukladno cijenama definiranim Cjenikom usluga Tele2.
9) Pripadajuća količina minuta razgovora i SMS poruka prema svim pokretnim i
nepokretnim mrežama te podatkovnog prometa za korištenje u Republici Hrvatskoj
uključenog u Tarifu te sva ostala obilježja tarife i cijene naznačene su u Cjeniku usluga
Tele2. Pripadajuća količina minuta razgovora i SMS poruka prema svim pokretnim i
nepokretnim mrežama u Republici Hrvatskoj koristi se iz zajednički dodijeljene količine
minuta i SMS poruka te Pretplatnik ima izbor koliko će potrošiti za razgovore, a koliko za
SMS poruke. Pri tome vrijedi pravilo da jedna minuta razgovora odgovara jednoj SMS
poruci. Primjerice, ako korisnik od ukupne količine dodijeljenih minuta odnosno SMS poruka
iskoristi 105 minuta i 115 SMS poruka računa se da je iskoristio 220 minuta ili SMS poruka
te se za 220 umanjuje količina raspoloživih minuta odnosno SMS poruka.
10) Pretplatnik u bilo kojem trenutku razdoblja korištenja može otkazati korištenje Tarife
i prethodno odabrane tarife na način da pisanim putem zatraži otkaz, prijelaz sa preplate na
bonove ili prijelaz u drugu mrežu. Pri tome Pretplatnik prihvaća troškove kao i obvezu
plaćanja istih, a koji proizlaze iz početka korištenja odabrane tarife zbog činjenice da
provedba zahtjeva za otkaz ili prijelaz na bonove ili u drugu mrežu zahtjeva određeno
vrijeme te da unutar tog vremenskog razdoblja može početi korištenje te odabrane tarife.
Primjerice, ukoliko pretplatnik preda zahtjev za prijenos broja u drugu mrežu tijekom
nekoliko posljednjih dana korištenja Tarife moguće je da prijenos broja neće biti izvršen do
posljednjeg dana korištenja Tarife te će mu se u međuvremenu od posljednjeg dana trajanja
Tarife do dana prijenosa broja u drugu mrežu aktivirati prethodno odabrana tarifa.
11) Nakon što Pretplatnik tijekom obračunskog razdoblja iskoristi pripadajuću količinu
minuta razgovora odnosno SMS poruka prema svim pokretnim i nepokretnim mrežama, sve
dodatne minute i SMS poruke naplaćuju se Pretplatniku po cijenama utvrđenim Cjenikom
usluga Tele2 za Tarifu. Pretplatnik u bilo kojem trenutku razdoblja korištenja može zatražiti
raniji završetak korištenja Tarife i početak korištenja odabrane tarife kako je opisano točkom
2 ovih Uvjeta korištenja.
12) Nakon što Pretplatnik iskoristi količinu podatkovnog prometa uključenu u Tarifu
dodatni promet se zaustavlja zbog zaštite Pretplatnika osim ako Pretplatnik ima dostupan
podatkovni promet u nekom drugom podatkovnom paketu.
Uvjeti korištenja su objavljeni: 15.03.2016.
Uvjeti korištenja su izmijenjeni: 01.09.2016. i 24.04.2017

13) Neiskorištena količina minuta razgovora odnosno SMS poruka prema svim mobilnim
i fiksnim mrežama kao i neiskorištena količina podatkovnog prijenosa uključenih u naknadu
neće biti prenesena u tarifu koju će Pretplatnik početi koristiti prestankom korištenja Tarife.
Također, neiskorištena količina minuta odnosno SMS poruka kao i podatkovnog prometa ne
može se iskoristiti za umanjenje naknade odabrane tarife koja će se aktivirati po prestanku
korištenja Tarife.
14) U Tarifi nije dozvoljeno koristiti usluge konferencijskog poziva i prosljeđivanje poziva.
15) Ukupna količina minuta razgovora odnosno SMS poruka prema svim mobilnim i
fiksnim mrežama i ukupna količina dodijeljenog podatkovnog prometa bit će u punom
iznosu. Na primjer, Pretplatnik koji se odabrao korištenje Tarife na polovici mjeseca imat će
pravo na puni iznos pripadajuće količine minuta razgovora odnosno SMS poruka prema
svim mobilnim i fiksnim mrežama te cjelokupan iznos pripadajućeg podatkovnog prometa
uključenog u Tarifu.
16) Zbog zaštite Tele2 korisnika, trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na
60 minuta nakon čega se isti automatski prekida.
17) U slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga i/ili u slučaju
korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili
trećih osoba (koje uključuje, ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene
elektroničke komunikacije) i/ili u slučaju sumnje u promet prema mrežama u kojima se nude
usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju omjera 90%
odlaznog prometa prema takvim mrežama i 10% dolaznog prometa, Tele2 zadržava pravo
po svom izboru Pretplatniku ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti
dodijeljenu mu SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno
isključiti dodijeljenu mu SIM karticu.
18) Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa
internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima
poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici
www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje
zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa
podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
Uvjeti korištenja su objavljeni: 15.03.2016.
Uvjeti korištenja su izmijenjeni: 01.09.2016. i 24.04.2017

19) Obračun troškova roaminga (korištenja usluga u inozemstvu) kao i korištenja minuta
razgovora i SMS poruka te podatkovnog prometa može kasniti u odnosu na vrijeme
korištenja usluga, zbog čega takvi troškovi mogu biti obračunati na nekom od sljedećih
mjesečnih računa.
20) Pretplatnik u svakom trenutku može provjeriti potrošnju slanjem ključne riječi
STANJE na broj 13880.
21) Promjena s neke druge tarife na Tarifu nije dozvoljena.
22) Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Tarife u skladu sa Općim uvjetima poslovanja
Tele2. Pretplatnik koji je ujedno i poslovni pretplatnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta
korištenja potpisuje za svaki pojedini priključak sa popisa priključaka poslovnog korisnika
koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Popis).
23) Pretplatnik koji je ujedno i poslovni korisnik na kojega glasi Tarifa može tijekom
korištenja ove tarife zasnivati pretplatnički odnos za dodatne priključke s Tarifom uz uvjet
da ukupan broj dodatnih priključaka s Tarifom ne prelazi maksimalan broj određen ovim
Uvjetima korištenja. Pretplatnički odnos za takve priključke zasnovan je u trenutku
dodavanja priključaka na Popis.
24) Pretplatnik koji želi prenijeti pretplatnički ugovor za pojedini priključak s Tarifom na
drugu fizičku ili pravnu osobu to neće moći učiniti jer takav prijenos Tarife nije dozvoljen.
25) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Pretplatnik koristi.
26) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik odnosno
Poslovni korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na
drugi primjeren način.