Uvjeti korištenja proizvoda „Cheapest Surf and Call – 10 GB and 200 min“ za Tele2 korisnike bonova

Uvjeti korištenja proizvoda "Cheapest Surf and Call - 10 GB and 200 min" za Tele2 korisnike
bonova
1. Aktivacijom SIM kartice iz proizvoda "Cheapest Surf and Call - 10 GB and 200 min" (u daljnjem
tekstu Proizvod) Tele2 korisnik bonova (dalje u tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja
proizvoda "Cheapest Surf and Call - 10 GB and 200 min" za Tele2 korisnike bonova.
2. Početna tarifa na SIM kartici je International tarifa (u daljnjem tekstu Tarifa). Sve pogodnosti Tarife
definirane su važećim Tele2 cjenikom. Početna valjanost SIM kartice nakon aktivacije iznosi 90
dana.
3. Početno stanje na SIM kartici uz Proizvod koju Korisnik kupi na Tele2 prodajnim mjestima ili na
prodajnim mjestima Tele2 partnera je 10 kn. Početno stanje paketa je 10 GB koje Korisnik može
koristiti unutar Hrvatske i 200 minuta prema svim mrežama u Hrvatskoj. Paketi se deaktiviraju 30.
dan od dana aktivacije.
4. Od 17.6.2017. nije moguće koristiti usluge u roamingu na Tarifi. Korisnik Tarife može prijeći na
drugu tarifu na kojoj su usluge roaminga dostupne.
5. Stanje i valjanost paketa te kuna iz članka 3 Korisnik može provjeriti:
a. Putem moj.tele2.hr,
b. Putem bit.ly/t2turisti
c. Slanjem SMS poruke sadržaja STANJE na broj 13880 . Broj 13880 ne naplaćuje se.
6. Trajanje poziva ograničeno je na 60 minuta, nakon čega se poziv automatski prekida.
7. Svi Korisnici Tarife imaju mogućnost aktivacije dodatnog paketa u iznosu od 10 GB i 200 minuta
prema svim hrvatskim mrežama na sljedeće načine:
a. Putem moj.tele2.hr,
b. Putem bit.ly/t2turisti
c. Slanjem SMS poruke sadržaja PAKET2020 na broj 13999. Broj 13999 ne naplaćuje se.
Valjanost dodatnog paketa je 30 dana i neće se automatski obnoviti. Paket se može aktivirati
jednom po korisničkom broju. Dodatni paket se zbraja s početnim paketom ako je početni paket još
aktivan.
8. Pozivi i SMS poruke prema brojevima s dodanom vrijednošću nisu mogući. Korisnik može koristiti
uslugu SMS parking.
9. Ako Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Tarife za koje postoji opravdana sumnja na
neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i neuobičajeno veliki promet
prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju primatelju poziva dobivanje bonus
iznosa na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki nerazmjer između odlaznog prometa prema
takvim mrežama i dolaznog prometa, i/ili slučaju sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu
Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda
Korisnika ili trećih osoba (koje uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za
neželjene elektroničke komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati Tarifu te mu aktivirati
Osnovnu tarifu koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2 cjenikom. Prije aktivacije
Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju da
Korisnik ne želi nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički odnos u
skladu s Općim uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik prihvaća prvim
pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa koje je uslijedilo nakon
primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.
10. Tele2 ne snosi odgovornost u slučaju da svaka od usluga uključenih u tarifu ne bude korisniku
dostupna u svakom trenutku.
11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.
12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.
Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 23.11.2017. i izmijenjeni su 02.12.2019.