Uvjeti korištenja promjena tarife za Tele2 korisnike bonova


Uvjeti korištenja promjena tarife za Tele2 korisnike bonova


1. Promjenom tarife Tele2 korisnika bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) se smatra svaka promjena
tarifnog modela koju Korisnik izvrši sam ili koja nastupi istekom vremenski ograničene tarife koju
Korisnik koristi pri čemu se Korisniku aktivira druga tarifa ili ukoliko do promjene tarife dođe od strane
Tele2 zbog nastupanja posebnih i/ili nepredviđenih uvjeta o kojima je Korisnik obaviješten u skladu sa
važećim propisima.

2. Korisnik može aktivirati tarifu koja je dostupna za aktivaciju u trenutku promjene uz naplatu naknade za
aktivaciju tarife u skladu s važećim Tele2 cjenikom.

3. Tarifni modeli Smart, Smiley, Klasik i Totalna od 17.05.2016 više nisu dostupni za aktivacije novim
korisnicima, te za migracije postojećim korisnicima. Postojeći Korisnici tih tarifa mogu ostati na
navedenim tarifnim modelima ukoliko su ih imali aktiviranima na datum 16.05.2016. odnosno na
zadnjem modelu koji su imali 30 dana prije 16.05.2016. ukoliko su na navedeni datum imali aktivnu
Osnovnu tarifu.

4. Korisnik koji ima aktivne tarife Smart, Smiley, Klasik,Totalnu ili Smart 3GB na datum 16.05.2016. ili 30
dana od tog datuma unazad, u slučaju promjene tarife na Osnovnu tarifu može ponovo aktivirati
navedenu tarifu i to isključivo tarifu koju je imao na datum 16.05.2016. ili zadnju aktiviranu u 30 dana
prije 16.05.2016.

5. Korisnici koji su imali promotivne tarife Smart, Smiley, Klasik i Totalna, na datum 16.05.2016. ili 30 dana
od tog datuma unazad, u slučaju promjene tarife na Osnovnu tarifu mogu ponovo aktivirati obične Smart,
Smiley, Klasik i/ili Totalna ovisno koju je promotivnu verziju jedne od tarifa Korisnik imao 16.05.2016. ili
zadnju aktiviranu u 30 dana prije 16.05.2016. Navedeno pravilo se ne odnosi na promociju Smart sa
2GB, Smart sa 3GB i Totalnu sa padajućom cijenom.

6. Običnim Smart, Smiley, Klasik i/ili Totalna tarifama, iz čl.4 ovih Uvjeta korištenja, smatra se jedna od
navedenih tarifa bez posebnih promocija koje uključuju dodatne minute, SMS poruke, podatkovni
promet ili bonus kune koje Korisnik ostvaruje dok ima aktivnu određenu tarifu.

7. Promotivnim Smart, Smiley, Klasik i/ili Totalna tarifama, iz čl.5. ovih Uvjeta korištenja, smatra se jedna
od navedenih tarifa uz aktivaciju koje Korisnik ostvaruje posebne promocije koje uključuju dodatne
minute, SMS poruke, podatkovni promet ili bonus kune u trajanju određenim Uvjetima korištenja
promocije.

8. Korisnici koji su do 16.05.2016. ili 30 dana prije imali aktivnu Smart, Smiley, Klasik i Totalna uključujući
i promotivne iz članka 5. ovih Uvjeta korištenja, a od 17.05.2016 su aktivirali jednu od Slagalica u skladu
s njihovim Uvjetima korištenja, mogu se vratiti na obične Smart, Smiley, Klasik i Totalna i to isključivo
na onu tarifu koju je Korisnik imao na datum 16.05.2016. ili zadnju aktiviranu 30 dana prije 16.05.2016.

9. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Korisnik koristi.

10. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 16.06.2016.