Uvjeti korištenja promocije 1GB x 6 mjeseci ljeto 2016


Uvjeti korištenja promocije 1GB x 6 mjeseci ljeto 2016
1. Aktivacijom nove Tele2 SIM kartice na bonove iz posebno označenih start paketa Tele2 prepaid korisnik
(dalje u tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima
korištenja promotivne ponude "1GB x 6 mjeseci ljeto 2016" (dalje u tekstu: Ponuda) za Tele2 korisnike
bonova govornih usluga (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice.

3. Korisnik koji aktivira karticu iz navedene Ponude ostvaruje pravo na 1 GB podatkovnog prometa za svaku
prvu mjesečnu nadoplatu računa bonom od 25 ili više kuna u sljedećih 6 mjeseci od aktivacije SIM kartice.

4. Podatkovni paket se dodjeljuje u roku od najviše 24 h od nadoplate i vrijedi 30 dana
Ako jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od 25 ili više kn, ne gubi pogodnost za preostale mjesece.
5. Mjesec u kojem korisnik aktivira SIM karticu gleda se kao prvi mjesec osim ukoliko je kartica aktivirana od
25. do zadnjeg dana u mjesecu.
Ukoliko korisnik aktivira SIM karticu od 25. do zadnjeg dana u mjesecu ti dani će mu se pribrojiti sljedećem
kalendarskom mjesecu te će se taj cijeli period računati kao jedan period u kojem se treba izvršiti nadoplatu
računa bonom.
6. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 01.07.2016.