Uvjeti korištenja promocije 50% Bonus kuna kolovoz 2016

Uvjeti korištenja promocije 50% Bonus kuna kolovoz 2016

1. Aktivacijom posebne Tele2 SIM kartice na bonove, korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima korištenja promocije 50% Bonus kuna kolovoz 2016 (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisniku će u sklopu promocije biti pakirana Tele2 prepaid SIM kartica na kojoj je početna tarifa Osnovna tarifa. Na kartici se nalazi 1 kuna. Početna valjanost kartice nakon aktivacije je 90 dana. Po aktivaciji kartice u roku od 2 sata bit će aktiviran i bonus paket s 30 SMS poruka prema svim mrežama i 30 MB. Bonus paketi imaju valjanost 14 dana od aktivacije.

3. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice.

4. Korisnik koji aktivira karticu iz navedene Ponude ostvaruje pravo na 50% bonus kuna koje se dodjeljuju jednom mjesečno tijekom 12 mjeseci uz prvu nadoplatu u mjesecu sa 25 ili više kuna.

5. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način: Ako je prva mjesečna nadoplata 25kn, Korisnik će dobiti 12,5 bonus kuna ako je ista 50 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 25 bonus kuna, a ako je ista 100 kuna, dobit će dodatnih 50 bonus kuna na račun. Ako je prva mjesečna nadoplata 200 kuna, korisnik će dobiti dodatnih 100 bonus kuna, a ako je prva nadoplata 400 kuna, korisnik će dobiti 200 bonus kuna.

6. Za dobivanje bonus kuna Korisnik može nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova. Pravo na dodatne kune na računu Korisnik ostvaruje u dvanaest kalendarskih mjeseci. Mjesec u kojem korisnik aktivira SIM karticu gleda se kao prvi mjesec osim ukoliko je kartica aktivirana od 25. do zadnjeg dana u mjesecu. Ukoliko korisnik aktivira SIM karticu od 25. do zadnjeg dana u mjesecu ti dani će mu se pribrojiti sljedećem kalendarskom mjesecu te će se taj cijeli period računati kao jedan period u kojem se treba izvršiti nadoplatu računa bonom. Pravo na bonus kune Korisnik gubi ukoliko jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od minimalno 25 kuna.

7. Bonus kune se mogu trošiti na pozive i naknadu za uspostavu poziva prema svim hrvatskim mrežama,
SMS i MMS poruke prema svim hrvatskim mrežama, te prijenos podataka u Hrvatskoj.

8. Bonus kune će biti dodijeljene u roku od 24 sata nakon nadoplate računa bonom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna može se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

9. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

11. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 28.07.2016.