Uvjeti korištenja promocije 500 MB i 200 SMS i 50% više Srpanj 2015 za Tele2 korisnike govornih usluga na bonove

Uvjeti korištenja promocije 500 MB i 200 SMS i 50% više Srpanj 2015 za Tele2 korisnike govornih
usluga na bonove

1. Aktivacijom nove Tele2 SIM kartice na bonove iz posebno označenih start paketa Tele2 prepaid korisnik
(dalje u tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima
korištenja promotivne ponude "500 MB i 200 SMS i 50% više Srpanj 2015" za Tele2 korisnike bonova
govornih usluga (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice.

3. Korisnik u sklopu ponude ostvaruje pravo na 500 MB i 200 SMS jednokratno (u trajanju od 30dana) nakon
što prvi put nadoplati svoj račun s 25kn i više kuna, te na dodatne bonus kune u trajanju od sljedećih 12
mjeseci 50% bonus kuna za prvu mjesečnu nadoplatu računa bonom od 25 ili više kuna.

4. 500 MB i 200 SMS ostvarenih iz ove ponude se troše nakon što je potrošen osnovni tarifni paket pogodnosti
iz korisničke tarife.

5. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne kune na računu na sljedeći način: je prva mjesečna nadoplata 25 kuna,
Korisnik će dobiti dodatnih 25 bonus kuna, ako je prva mjesečna nadoplata 50 kuna, Korisnik će dobiti
dodatnih 50 bonus kuna, a ako je ista 100 kuna, dobit će dodatnih 100 bonus kuna na račun. Ako je prva
mjesečna nadoplata 200 kuna, korisnik će dobiti dodatnih 200 bonus kuna, ako je nadoplata 400kn korisnik
će dobiti 200 bonus kuna.

6. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema svim
mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na
međunarodne pozive i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking te ostale usluge s dodatnom
vrijednosti.

7. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:

a) prvo se troše tarifni paketi i bonus paketi minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa (u
izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "2-Bonusi/Paketi").
Ovdje se ubrajaju paketi minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart, Smiley,
Totalna i Klasik.

b) potom se obračunavaju dodatne opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet
koji Korisnik može imati na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "1-Opcije"). Ovdje se ubrajaju sljedeće dodatne opcije:
dodatni paketi minuta (Paket 50 minuta, Paket 100 minuta, Paket 200 minuta), SMS poruka
(100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka), odnosno podatkovnog prometa (Paket 100 MB, Paket
250 MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3 GB).

c) zatim se troše Bonus kune,

d) na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

8. Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom, o čemu će korisnik biti obaviješten
SMS porukom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus kuna
se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna može
se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

9. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na promociju. Prelaskom s bonova na pretplatu korisniku gubi
pravo na promociju.

10. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 06.07.2015.