Uvjeti korištenja promocije 6 x 500MB Jesen 2015


Uvjeti korištenja promocije 6 x 500MB Jesen 2015

1. Aktivacijom nove Tele2 SIM kartice na bonove iz posebno označenih start paketa Tele2 pre-paid korisnik (dalje
u tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima korištenja
promotivne ponude "6 x 500MB Jesen 2015" (dalje u tekstu: Ponuda) za Tele2 korisnike bonova govornih
usluga (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice.

3. Korisnik koji aktivira karticu iz navedene Ponude ostvaruje pravo na promociju s 500 MB jednom mjesečno u
sljedećih 6 mjeseci uz uvjet nadoplate računa s 25kn ili više svaki mjesec. Protekom 6 mjeseci 500 MB se
prestaje dodjeljivati. Sljedeće dvije stavke bi bile logičnije dodati u točku 3.
Kalendarski mjesec u kojem je aktivirana kartica broji se kao prvi mjesec..
Ako korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od 25 ili više kuna, gubi pogodnost za ostale mjesece.
4. Podatkovni promet od 500MB bit će dodijeljen u roku 24 sata nakon nadoplate računa bonom od 25 ili više
kuna. Valjanost paketa je 30 dana od dodjele. Stanje i valjanost podatkovnog prometa provjerava se biranjem
kombinacije *150# i potom 1 za Opcije. Stanje i valjanost podatkovnog prometa može se provjeriti i direktnim
biranjem kombinacije *150*3#.

5. Korisnik koji ostvari Ponudu ima pravo i na aktivaciju tarife Totalna s 49kn Bonus kuna ukoliko je ista dostupna
u vrijeme aktivacije SIM kartice.

6. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja BONUSTOTALNA na broj 13888. Slanje SMS poruke na
broj 13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu: Tele2
cjenik) za tarifu koju Korisnik koristi. Ukoliko je do isteka bona preostalo manje od 30 dana, tarifa će biti
aktivirana, a valjanost bona će biti produljenja u skladu s trajanjem Tarife.

7. Prelaskom na drugu tarifu, promocija Bonus Totalne tarife se gasi, povratkom na tarifu Totalna, korisnik koji je
imao aktivnu ovu promociju, ima pravo ponovo aktivirati Ponudu iz točke 5. u slučaju ako je promocija dostupna
za aktivaciju.

8. Korisnik aktivacijom tarife na način opisan u točki 6. ostvaruje pravo da prilikom aktivacije i svake sljedeće
reaktivacije tarife Totalna dobije 49 bonus kuna.

9. Promotivna tarifa se automatski reaktivira odnosno produljuje svakih 30 dana ako korisnik na računu ima
dovoljno sredstava za reaktivaciju. Ako korisnik nema dovoljno sredstava na računu, tarifa će biti deaktivirana,
te će korisnik biti vraćen na Osnovnu tarifu.

10. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva prema
svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema svim mrežama
u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na međunarodne pozive
i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking te ostale usluge s dodatnom vrijednosti.
11. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:
a) prvo se troše tarifni paketi i bonus paketi, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku
koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "2-Bonusi/Paketi"). Ovdje se ubrajaju
paketi minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart, Smiley,Totalnai Klasik i bonus
paketi dodijeljeni u promociji.
b) potom se obračunavaju dodatne opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji
Korisnik može imati na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije
*150# isti se nalaze pod "1-Opcije"). Ovdje se ubrajaju sljedeće dodatne opcije: dodatni paketi
minuta (Paket 50 minuta, Paket 100 minuta, Paket 200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500
poruka, 1000 poruka) odnosno podatkovnog prometa (Paket 100 MB, Paket 250 MB, Paket 500
MB, Paket 1 GB, Paket 3 GB).
c) zatim se troše Bonus kune,
d) na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

12. Bonus kune će biti dodijeljene u roku 24 sata nakon aktivacije/reaktivacije o čemu će korisnik biti obaviješten
SMS porukom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus kuna
se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna može
se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

13. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 01.10.2015.