Uvjeti korištenja promocije Back2School 2015 za korisnike bonova

1. Svi korisnici koji u razdoblju od 20.08.2015. do 15.11.2015. aktiviraju tarifu Totalna (u daljnjem tekstu:
Tarifa) prihvaćaju ove Uvjete korištenja Totalne tarife za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu:
Uvjeti korištenja).

2. Promociju mogu aktivirati korisnici koji aktiviraju tarifu Totalnu u promotivnom razdoblju koje traje od
20.08.2015 do 15.11.2015. Tarifu mogu aktivirati svi korisnici, osim korisnika na tarifama Mobilni
internet.

3. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja BONUSTOTALNA na broj 13888. Slanje SMS
poruke na broj 13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje
u tekstu: Tele2 cjenik) za tarifu koju Korisnik koristi. Ukoliko je do isteka bona preostalo manje od 30
dana, tarifa će biti aktivirana, a valjanost bona će biti produljenja u skladu s trajanjem Tarife.

4. Korisnik aktivacijom tarife na način opisan u točki 3. ostvaruje pravo da prilikom aktivacije i svake
sljedeće reaktivacije tarife Totalna dobije 49 bonus kuna.

5. Promotivna tarifa se automatski reaktivira odnosno produljuje svakih 30 dana ako korisnik na računu
ima dovoljno sredstava za reaktivaciju. Ako korisnik nema dovoljno sredstava na računu, tarifa će biti
deaktivirana, te će korisnik biti vraćen na Osnovnu tarifu

6. Korisnici koji već imaju aktiviranu tarifu Totalnu po postojećim uvjetima mogu sudjelovati u ovoj promociji
na način da moraju u vrijeme trajanje promocije ponoviti aktivaciju tarife Totalne slanjem poruke
sadržaja BONUSTOTALNA na broj 13888.

7. Prelaskom na drugu tarifu promocija se gasi, povratkom na tarifu Totalna, korisnika koji je imao aktivnu
ovu promociju, istu više nema pravo aktivirati ukoliko se povratak na Totalnu dogodi iza 15.11.2015.

8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Uvjeti korištenja tarife Totalne, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

9. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema
svim mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti
na međunarodne pozive i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking, te ostale usluge s
dodatnom vrijednosti.

10. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:

a) prvo se troše tarifni paketi i bonus paketi minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji
je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "2-Bonusi/Paketi"). Ovdje se ubrajaju paketi
minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart, Smiley, Totalna i Klasik.

b) potom se obračunavaju dodatne opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji
Korisnik može imati na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150#
isti se nalaze pod "1-Opcije"). Ovdje se ubrajaju sljedeće dodatne opcije: dodatni paketi minuta (Paket
50 minuta, Paket 100 minuta, Paket 200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka),
odnosno podatkovnog prometa (Paket 100 MB, Paket 250 MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3
GB).

c) zatim se troše Bonus kune.

d) na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

11. Naknada za aktivaciju definirana je cjenikom. Tarifa će biti aktivirana ukoliko Korisnik u trenutku slanja
SMS-a iz prethodne točke ovih Uvjeta korištenja na računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Tarife.

12. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 13.11.2015.
*Od 01.08.2015 izmijenjeni Uvjeti korištenja, produljena mogućnost aktivacije promotivne tarife Totalne s
bonus kunama do 31.10.2015
** Od 01.11.2015 izmijenjeni Uvjeti korištenja, produljena mogućnost aktivacije promotivne tarife Totalne s
bonus kunama do 30.11.2015
*** Od 13.11.2015 izmijenjeni Uvjeti korištenja, mogućnost aktivacije promotivne tarife Totalne s bonus
kunama traje do 15.11.2015