Uvjeti korištenja promocije "Dobrodošlica u Tele2"Uvjeti korištenja promocije "Dobrodošlica u Tele2"

1. Svi korisnici (u daljnjem tekstu: Korisnik) koji u razdoblju od 15.4.2017. do 31.8.2017. prenesu
broj u Tele2 mrežu i aktiviraju neku od glasovnih tarifa na bonove (u daljnjem tekstu: Tarifa)
prihvaćaju Uvjete korištenja promocije "Dobrodošlica u Tele2" za korisnike bonova (u daljnjem
tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Promociju ne mogu aktivirati korisnici koji se nalaze na Internet Start tarifi i korisnici koji prijeđu s
Tele2 pretplate. Promocija se aktivira prvom nadoplatom bona, a mjesec u kojem korisnik aktivira
promociju gleda se kao prvi mjesec osim ako je promocija aktivirana iza 24. dana u mjesecu. Ako
je aktivirana od 25. do zadnjeg dana u mjesecu ti dani će se pribrojiti sljedećem kalendarskom
mjesecu te će se taj cijeli period računati kao jedan period za dodjelu pogodnosti.

3. U sklopu promocije Korisniku se dodjeljuje po 1 GB podatkovnog prometa za prvu mjesečnu
nadoplatu (bonom bilo koje vrijednosti) u sljedeća tri mjeseca od mjeseca prelaska u Tele2
mrežu. Korisnik može ostvariti pravo na najviše 3 GB tijekom 3 mjeseca. Dodijeljeni podatkovni
promet se može koristiti 30 dana od datuma dodjele. O dodjeli podatkovnog prometa Korisnik će
biti obaviješten SMS porukom.

4. Podatkovni promet iz Promocije se zbraja s podatkovnim prometom iz ostalih promocija i dodatnih
podatkovnih paketa i produljuje njihovu valjanost ako je valjanost paketa iz Promocije dulja od
valjanosti ostalih aktiviranih paketa.

5. Provjeru stanja svih paketa korisnik može provjeriti slanjem besplatne poruke sadržaja STANJE
na 13880.

6. U slučaju da Korisnik propusti nadoplatiti račun jedan kalendarski mjesec, Korisnik gubi pravo na
1 GB za taj mjesec, ali će se podatkovni promet dodijeliti sljedeći mjesec (ako to nije bio posljednji
mjesec promocije).

7. Promocija se može kombinirati s ostalim promocijama ako nije drugačije opisano u Uvjetima
korištenja određene promocije.

8. Prelaskom na Tele2 pretplatu Korisnik ispada iz Promocije bez obzira na to je li promocija
iskorištena djelomično ili u cijelosti.

9. Nadoplata računa preko usluge SMS sponzor ne aktivira Promociju.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.
Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 15.4.2017.