Uvjeti korištenja promocije Fleksibilna Totalna 2016 za korisnike bonova


Uvjeti korištenja promocije Fleksibilna Totalna 2016
za korisnike bonova

1. Novi korisnici Tele2 bonova i korisnici koji naprave prijenos broja na Tele2 bonove u razdoblju od
15.04.2016. do 15.05.2016 i aktiviraju tarifu Totalna (u daljnjem tekstu: Tarifa) prihvaćaju ove Uvjete
korištenja promocije Fleksibilna Totalna (u daljnjem tekstu: Promocija) za Tele2 korisnike bonova (u
daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja TOTALNA na broj 13888. Slanje SMS poruke na
broj 13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu:
Tele2 cjenik) za tarifu koju Korisnik koristi. Ukoliko je do isteka bona preostalo manje od 30 dana, Tarifa
će biti aktivirana, a valjanost bona će biti produljena u skladu s trajanjem Tarife. Cijena SMS poruke
prema broju 13888 je 0,29kn (s PDV-om).

2. Tarifa sadrži 1000 minuta prema svim mrežama, 1000 SMS poruka prema svim mrežama i 1,5 GB
podatkovnog prometa uz naknadu od 49 (s PDV-om) kuna za 30 dana korištenja. Nakon 30 dana Tarifa
se automatski produljuje, te se uz naplatu naknade od 49 kuna Korisniku dodjeljuje novi paket od 1000
minuta, 1000 SMS poruka i 1,5 GB podatkovnog prometa.

3. Tarifa se automatski reaktivira odnosno produljuje svakih 30 dana ako korisnik na računu ima dovoljno
sredstava za reaktivaciju. Ako korisnik nema dovoljno sredstava na računu, Tarifa će biti deaktivirana,
te će korisnik biti vraćen na Osnovnu tarifu. Ukoliko je Tarifa deaktivirana nakon isteka promocije
Korisnik više nema pravo aktivacije promocije.

4. Korisnik ostvaruje pravo aktivacije jednog od dodatnih paketa. Dodatni paketi su aktivni u vrijeme dok
je korisnik na tarifi Totalna, odnosno maksimalno 12 mjeseci. Korisnik u promociji može aktivirati
dodatnih 500 minuta razgovora prema svim mrežama, 500 SMS poruka prema svim mrežama ili 500
MB podatkovnog prometa. Dodatni paketi bit će aktivirani kroz 2h i imaju valjanost od 30 dana. Nakon
aktivacije određenog paketa, isti nije moguće kasnije promijeniti, odnosno aktivirati drugi paket iz
ponude

5. Dodatni paketi se aktiviraju slanjem ključnih riječi i to:
? Za 500 MB u 12 mjeseci ključna riječ je 500MB i šalje se na broj 13888
? Za 500 SMS u 12 mjeseci ključna riječ je 500SMS i šalje se na broj 13888
? Za 500 minuta u 12 mjeseca ključna riječ je 500MINUTA i šalje se na broj 13888

Cijena SMS poruke prema broju 13888 je 0,29kn (s PDV-om)

6. Prelaskom na drugu tarifu promocija se gasi te korisnik koji je imao aktivnu Tarifu i želi se vratiti na nju
neće ju moći aktivirati nakon 15.05.2016

7. Promocija se ne može kombinirati sa navedenim dodatnim opcijama i deaktivira se u trenutku kupovine
jedne od dodatnih opcija, ukoliko je kupljena opcija istovrsna kao i aktivirana fleksibilna promocija.

? Opcija paket minuta prema svim mrežama - 50 min, 100 min, 200 min
? Opcija paket SMS poruka prema svim mrežama - 100 SMS, 500 SMS, 1000 SMS
? Opcija podatkovni paketi (jednokratna ili obnavljajuća) - 100 MB, 250 MB, 500 MB, 1 GB , 3
GB

Korisnik koji je aktivirao jedan od dodatnih paketa iz točke 5, može naknadno ponovo aktivirati isti
paket koji je bio aktiviran pri prvom ulasku u promociju u preostalom broju mjeseci od 12 mogućih.

8. U sklopu promocije Fleksibilna Totalna, Korisnik nakon što prvi put nadoplati svoj račun s 50 ili više
kuna, ostvaruje pravo na dodatne bonus kune u trajanju od sljedećih 12 mjeseca.. Ukoliko je korisnik
aktivirao Tarifu unutar sat vremena od nadoplate bone, ta nadoplata će se uzeti u obzir pri dodjeli bonus
kuna tj. računat će se kao prva nadoplata bona od aktivacije tarife.

9. Ukoliko se promocija Bonus kuna aktivira između 25. i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca, ti se dani
broje kao dio sljedećeg mjeseca, odnosno nadoplata koju Korisnik izvrši unutar tih dana, brojat će se
kao nadoplata sljedećeg mjeseca.

10. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne bonus kune na računu na sljedeći način: ako je prva mjesečna
nadoplata u visini 50 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 25 bonus kuna na svoj korisnički račun, ako je
prva mjesečna nadoplata u visini 100 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 50 bonus kuna, ako je ista u
visini 100 kuna, dobit će dodatnih 50 bonus kuna, ako je prva mjesečna nadoplata 200 kuna, Korisnik
će dobiti dodatnih 100 bonus kuna, a ako je nadoplata 400 kuna dobit će 200 bonus kuna.

11. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema
svim mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti
na međunarodne pozive i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking, te ostale usluge s
dodatnom vrijednosti.

12. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:

a) prvo se troše tarifni paketi i bonus paketi minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji
je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "2-Bonusi/Paketi"). Ovdje se ubrajaju paketi
minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart, Smiley, Totalna i Klasik.

b) potom se obračunavaju dodatne opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji
Korisnik može imati na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150#
isti se nalaze pod "1-Opcije"). Ovdje se ubrajaju sljedeće dodatne opcije: dodatni paketi minuta (Paket
50 minuta, Paket 100 minuta, Paket 200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500 poruka, 1000 poruka),
odnosno podatkovnog prometa (Paket 100 MB, Paket 250 MB, Paket 500 MB, Paket 1 GB, Paket 3
GB).

c) zatim se troše Bonus kune.

d) na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

13. Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom, o čemu će Korisnik biti
obaviješten SMS porukom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i
valjanost bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i
valjanost bonus kuna može se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.

14. Ako korisnik promijeni tarifu, ne gubi pravo na pogodnosti dodjele bonus kuna opisane u točki 9. ovih
Uvjeta. Prelaskom s bonova na pretplatu korisnik gubi pravo na promociju. U slučaju da Korisnik jedna
mjesec ne nadoplati svoj račun sa 50kn i više gubi pravo na promociju Bonus kuna.

15. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Uvjeti korištenja tarife Totalne, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti
i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

16. Naknada za aktivaciju definirana je cjenikom. Tarifa će biti aktivirana ukoliko Korisnik u trenutku slanja
SMS-a iz točke 2. ovih Uvjeta korištenja na računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Tarife.

17. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 15.04.2016.