Uvjeti korištenja promocije Glas Istre i Tele2

UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE GLAS ISTRE I TELE2


1. Aktivacijom posebne Tele2 SIM kartice na bonove iz Glasa Istre Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik)
ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima korištenja promocije Glas Istre i Tele2
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. U izdanju Glasa Istre od 21.3.2014 bit će pakirana Tele2 SIM kartica na bonove na kojoj je početna tarifa Osnovna
tarifa. Na kartici se nalaze 3 kune. Početna valjanost kartice nakon aktivacije je 14 dana. Po aktivaciji kartice u roku od 2
sata bit će aktiviran i bonus paket s 30 minuta unutar Tele2 mreže, 30 SMS poruka prema svim mrežama i 30 MB. Bonus
paket ima valjanost 14 dana od aktivacije.

3. Stanje i valjanost računa korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *130# ili *150#. Stanje i valjanost bonus paketa
korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete.

4. SIM kartica iz ovih Uvjeta korištenja se može aktivirati do 31.3.2015. godine.

5. Pogodnosti i cijene Osnovne tarife definirane su važećim Tele2 cjenikom. Korisnik s Osnovne tarife može prijeći na
neku drugu tarifu dostupnu za aktivaciju. Korisnik koji je aktivirao SIM karticu iz ovih Uvjeta korištenja ima pravo aktivirati
tarifu Smart s 1000 minuta prema svim mrežama i 3 GB podatkovnog prometa uz naknadu od 35 kuna do 31.8.2014.

6. Korisnik koji aktivira SIM karticu iz ovih Uvjeta korištenja automatski ostvaruje pravo na promociju „6 mjeseci 100%
bonus kuna“ (promocija „Rukomet“) u kojoj šest mjeseci od aktivacije kartice ostvaruje pravo na bonus kune.

7. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne bonus kune na računu na sljedeći način: za svaku prvu mjesečnu nadoplatu računa
u iznosu od minimalno 50 kuna. Ako je prva mjesečna nadoplata 50 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 50 bonus kuna; ako
je ista 100 kuna, dobit će dodatnih 100 bonus kuna na račun; a ako je prva mjesečna nadoplata 200 kuna, Korisnik će
dobiti dodatnih 200 bonus kuna. Za dobivanje bonus kuna Korisnik može nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova.
Pravo na dodatne kune na računu Korisnik ostvaruje jednom mjesečno u šest kalendarskih mjeseci od aktivacije SIM
kartice. Pravo na bonus kune Korisnik gubi ukoliko jedan od navedenih šest mjeseci ne nadoplati račun bonom od
minimalno 50 kuna.

8. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva prema svim
mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj i e-
mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na međunarodne pozive, roaming, aktivaciju paketa
ili tarifa, SMS parking, te ostale usluge s dodatnom vrijednosti.

9. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja korisničkog računa
je sljedeći:
- prvo se troše paketi i bonus paketi minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji je dostupan biranjem
kombinacije *150# isti se nalaze pod „2-Bonusi/Paketi“). Ovdje se ubraja paket minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa
koji se aktivira po aktivaciji SIM kartice iz ovih Uvjeta korištenja
- potom se troše Bonus kune,
- zatim se obračunavaju opcije - ostale minute, SMS poruke i podatkovni promet koji Korisnik može imati na svom prepaid
računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „1-Opcije“).
- i na kraju se naplaćuje korisnički prepaid račun.

10. Bonus kune će biti dodijeljene u roku od najviše 24 sata nakon nadoplate računa bonom od 50 ili više kuna. Valjanost
bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus kuna se provjerava biranjem kombinacije
*150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna može se provjeriti i biranjem kombinacije *150*5#.

11. Prelaskom s bonova na pretplatu Korisniku gubi pogodnosti iz ovih Uvjeta korištenja. Prelaskom na neku drugu tarifu
na bonove Korisnik ne gubi pravo na promociju „6 mjeseci 100% bonus kuna“.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice
ili na drugi primjeren način.