Uvjeti korištenja promocije Glas Slavonije i Tele2

UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE GLAS SLAVONIJE I TELE2


1. Aktivacijom posebne Tele2 SIM kartice na bonove iz Glasa Slavonije Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu:
Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima korištenja promocije
Glas Slavonije i Tele2 (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. U izdanju Glasa Slavonije od 22.3.2014 bit će pakirana Tele2 SIM kartica na bonove na kojoj je početna tarifa
Osnovna tarifa. Na kartici se nalaze 3 kune. Početna valjanost kartice nakon aktivacije je 14 dana. Po aktivaciji
kartice u roku od 2 sata bit će aktiviran i bonus paket s 30 minuta unutar Tele2 mreže, 30 SMS poruka prema
svim mrežama i 30 MB. Bonus paket ima valjanost 14 dana od aktivacije.

3. Stanje i valjanost računa Korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *130# ili *150#. Stanje i valjanost
bonus paketa Korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete.

4. SIM kartica iz ovih Uvjeta korištenja se može aktivirati do 31.3.2015. godine.

5. Pogodnosti i cijene Osnovne tarife definirane su važećim Tele2 cjenikom. Korisnik s Osnovne tarife može
prijeći na neku drugu tarifu dostupnu za aktivaciju. Korisnik koji je aktivirao SIM karticu iz ovih Uvjeta korištenja
ima pravo aktivirati tarifu Smart s 1000 minuta prema svim mrežama i 3 GB podatkovnog prometa uz naknadu
od 35 kuna do 31.8.2014.

6. Korisnik koji aktivira SIM karticu iz ovih Uvjeta korištenja automatski ostvaruje pravo na promociju „6 mjeseci
100% bonus kuna“ (promocija „Rukomet“) u kojoj šest mjeseci od aktivacije kartice ostvaruje pravo na bonus
kune.

7. Korisnik ostvaruje pravo na dodatne bonus kune na računu na sljedeći način: za svaku prvu mjesečnu
nadoplatu računa u iznosu od minimalno 50 kuna. Ako je prva mjesečna nadoplata 50 kuna, Korisnik će dobiti
dodatnih 50 bonus kuna; ako je ista 100 kuna, dobit će dodatnih 100 bonus kuna na račun; a ako je prva
mjesečna nadoplata 200 kuna, korisnik će dobiti dodatnih 200 bonus kuna. Za dobivanje bonus kuna Korisnik
može nadoplatiti račun svim vrstama Tele2 bonova. Pravo na dodatne kune na računu Korisnik ostvaruje jednom
mjesečno u šest kalendarskih mjeseci od aktivacije SIM kartice. Pravo na bonus kune Korisnik gubi ukoliko
jedan od navedenih šest mjeseci ne nadoplati račun bonom od minimalno 50 kuna.

8. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva prema
svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema svim mrežama
u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na međunarodne pozive,
roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking, te ostale usluge s dodatnom vrijednosti.

9. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:
- prvo se troše paketi i bonus paketi minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku koji je dostupan
biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „2-Bonusi/Paketi“). Ovdje se ubraja paket minuta, SMS poruka i
podatkovnog prometa koji se aktivira po aktivaciji SIM kartice iz ovih Uvjeta korištenja
- potom se troše Bonus kune,
- zatim se obračunavaju opcije - ostale minute, SMS poruke i podatkovni promet koji Korisnik može imati na
svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod „1-Opcije“).
- i na kraju se naplaćuje korisnički prepaid račun.

10. Bonus kune će biti dodijeljene u roku od najviše 24 sata nakon nadoplate računa bonom od 50 ili više kuna.
Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus kuna se provjerava
biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna može se provjeriti i
biranjem kombinacije *150*5#.

11. Prelaskom s bonova na pretplatu Korisniku gubi pogodnosti iz ovih Uvjeta korištenja. Prelaskom na neku
drugu tarifu na bonove Korisnik ne gubi pravo na promociju „6 mjeseci 100% bonus kuna“.

12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

13. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web
stranice ili na drugi primjeren način.