Uvjeti korištenja promocije Jesen 2015 za Tele2 korisnike bonova

1. Aktivacijom nove Tele2 SIM kartice na bonove iz posebno označenih start paketa Tele2 pre-paid korisnik
(dalje u tekstu: Korisnik) ostvaruje pravo na pogodnosti na način i pod uvjetima definiranima ovim Uvjetima
korištenja promotivne ponude "500MB Jesen 2015" (dalje u tekstu: Ponuda) za Tele2 korisnike bonova
govornih usluga (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja aktivacijom SIM kartice.

3. Korisnik koji aktivira karticu iz navedene Ponude do 01.12.2015 ostvaruje pravo na dodjelu jednokratnih
500MB podatkovnog prometa nakon aktivacije kartice.

4. Korisnik koji ostvari Ponudu ima pravo i na aktivaciju tarife Totalna s 49kn Bonus kuna.

5. Korisnik aktivira Tarifu slanjem SMS poruke sadržaja BONUSTOTALNA na broj 13888. Slanje SMS poruke
na broj 13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu:
Tele2 cjenik) za tarifu koju Korisnik koristi. Ukoliko je do isteka bona preostalo manje od 30 dana, tarifa će
biti aktivirana, a valjanost bona će biti produljenja u skladu s trajanjem Tarife.

6. Korisnik aktivacijom tarife na način opisan u točki 5. ostvaruje pravo da prilikom aktivacije i svake sljedeće
reaktivacije tarife Totalna dobije 49 bonus kuna.

7. Promotivna tarifa se automatski reaktivira odnosno produljuje svakih 30 dana ako korisnik na računu ima
dovoljno sredstava za reaktivaciju. Ako korisnik nema dovoljno sredstava na računu, tarifa će biti
deaktivirana, te će korisnik biti vraćen na Osnovnu tarifu

8. Korisnici koji već imaju aktiviranu tarifu Totalnu po postojećim uvjetima mogu sudjelovati u ovoj promociji
na način da moraju u vrijeme trajanje promocije ponoviti aktivaciju tarife Totalne slanjem poruke sadržaja
BONUSTOTALNA na broj 13888.

9. Prelaskom na drugu tarifu promocija se gasi, povratkom na tarifu Totalna, korisnika koji je imao aktivnu ovu
promociju, ima pravo ponovo aktivirati Ponudu.
10. Bonus kune se mogu trošiti na pozive prema svim mrežama u Hrvatskoj, naknadu za uspostavu poziva
prema svim mrežama u Hrvatskoj, SMS poruke prema svim mrežama u Hrvatskoj, MMS poruke prema
svim mrežama u Hrvatskoj i e-mailu, te prijenos podataka u Hrvatskoj. Bonus kune se ne mogu trošiti na
međunarodne pozive i poruke, roaming, aktivaciju paketa ili tarifa, SMS parking te ostale usluge s dodatnom
vrijednosti.
11. Prilikom slanja SMS i MMS poruka, pozivanja ili korištenja podatkovnog prometa redoslijed trošenja
korisničkog računa je sljedeći:
a) prvo se troše tarifni paketi i bonus paketi, SMS/MMS poruka i podatkovnog prometa (u izborniku
koji je dostupan biranjem kombinacije *150# isti se nalaze pod "2-Bonusi/Paketi"). Ovdje se ubrajaju
paketi minuta, SMS poruka i podatkovnog prometa iz tarifa Smart, Smiley,Totalna i Klasik i bonus
paketi dodijeljeni u promociji.
b) potom se obračunavaju dodatne opcije - ostale minute, SMS/MMS poruke i podatkovni promet koji
Korisnik može imati na svom prepaid računu (u izborniku koji je dostupan biranjem kombinacije
*150# isti se nalaze pod "1-Opcije"). Ovdje se ubrajaju sljedeće dodatne opcije: dodatni paketi
minuta (Paket 50 minuta, Paket 100 minuta, Paket 200 minuta), SMS poruka (100 poruka, 500
poruka, 1000 poruka) odnosno podatkovnog prometa (Paket 100 MB, Paket 250 MB, Paket 500
MB, Paket 1 GB, Paket 3 GB).
c) zatim se troše Bonus kune,
d) na kraju se naplaćuje glavni korisnički prepaid račun.

12. Bonus kune će biti dodijeljene 24 sata nakon nadoplate računa bonom, o čemu će korisnik biti obaviješten
SMS porukom. Valjanost bonus kuna je 30 dana od dana dodjele bonus kuna. Stanje i valjanost bonus
kuna se provjerava biranjem kombinacije *150#, potom 2 za Bonuse/Pakete. Stanje i valjanost bonus kuna
može se provjeriti i direktnim biranjem kombinacije *150*5#.
13. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.

14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

15. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem
Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 29.08.2015.