Uvjeti korištenja promocije Jesen 2018


Uvjeti korištenja promocije Jesen 2018

1. Svi Tele2 korisnici bonova (u daljnjem tekstu: Korisnici) koji u promotivnom razdoblju od 26.09.2018.
00:00:00 - 14.11.2018. 23:59:59 aktiviraju jednu od slagalica:
a. 5GB i 200 jedinica min/SMS ili
b. 5GB i 1000 jedinica min/SMS
stječu pravo na dodjelu promocije kojom dobivaju 1 GB tijekom sljedeća dvadeset četiri
mjeseca (u daljnjem tekstu: Promocija) te prihvaćaju ove Uvjete korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja) za Tele2 korisnike bonova.
2. Valjanost podatkovnog paketa od 1 GB ističe 30. dan od dana aktivacije.
3. Prvi GB biti će dodijeljen unutar 24 sati od aktivacije Promocije. Drugi GB biti će dodijeljen prvi dan
mjeseca koji prvi slijedi mjesecu u kojem je aktivirana promocija, osim ako je promocija aktivirana od
25. do zadnjeg dana u mjesecu, u kojem slučaju će drugi GB biti dodijeljen prvi dan mjeseca koji drugi
slijedi mjesecu u kojem je aktivirana promocija. Treći GB i svaki sljedeći GB bit će dodijeljen prvi dan
mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je dodijeljen prethodni GB.
4. Korisnik gubi pravo na Promociju, a s time i na dodjelu podatkovnog paketa 1 GB ako promijeni tarifu
na neku koja nije navedena u članku 2., deaktivacijom SIM kartice ili prelaskom na pretplatu. Korisnik
nema mogućnost ponovo aktivirati Promociju jednom kad je izgubio pravo na nju.
5. Korisnik može ostvariti pravo na Promociju samo jednom po broju.
6. Promocija iz ovih Uvjeta korištenja dodjeljuje se prilikom aktivacije ili obnove jedne od navedenih
slagalica iz članka 1. ako u trenutku dodjele promocije iz ovih Uvjeta korištenja ne postoji aktivna
promocija kojom korisnik dobiva 1 GB tijekom 3 mjeseca iz promotivnog perioda od 01.07.2018.
00:00:00 - 30.09.2018. 23:59:59
7. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa Internetu na način sukladan
važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za
zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti
mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa Internetu uključujući i pravo
diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način
upoznati korisnika.
8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Uvjeti korištenja slagalica glasovnih tarifa za korisnike Tele2 bonova, Opći uvjeti
poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 26.09.2018.