Uvjeti korištenja promocije Klonirana giga za Tele2 korisnike bonovaUvjeti korištenja promocije Klonirana giga za Tele2 korisnike bonova
1. Aktivacijom promocije Klonirana giga (u daljnjem tekstu: Promociju) Tele2 korisnik bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik)
prihvaća ove Uvjete korištenja promocije Klonirana giga za Tele2 korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Promociju mogu aktivirati svi novi i postojeći korisnici bonova u razdoblju od 1.10.2014. do 14.1.2015., osim korisnika
na tarifi Pričalica (stara) i Mobilni Internet.
3. Korisnik koji aktivira promociju ostvaruje pravo na 2 GB u tarifi Smart ili tarifi Smiley tijekom 12 mjeseci od aktivacije
promocije, pod uvjetom da 30. (trideseti) dan od aktivacije ima dovoljan iznos na računu za reaktivaciju tarife s promocijom.
4. Korisnik može aktivirati Promociju na tarifi Smart na način da pošalje ključnu riječ DUPLOSMART na broj 13888, ili na
tarifi Smiley na način da pošalje ključnu riječ DUPLOSMILEY na broj 13888. Poruka prema broju 13888 naplaćuje se po
cijeni redovne poruke u tarifi na kojoj se Korisnik nalazi.
5. Postojeći korisnik tarife Smart ili tarife Smiley može aktivirati Promociju na način da pred istek 30. dana od (re)aktivacije
pošalje poruku DUPLOSMART ili DUPLOSMILEY na broj 13888. Ukoliko Korisnik ranije pošalje poruku za aktivaciju
Promocije, preostali iznos paketa minuta ili SMS-ova i podatkovnog paketa u trenutnom obračunskom razdoblju se
poništava.
6. Korisnik koji je aktivirao Promociju istu može koristiti ne neodređeno vrijeme, pod uvjetom da kod reaktivacije, odnosno
produljenja tarife s Promocijom svakih 30 dana na računu ima dovoljan iznos za produljenje. Ukoliko u trenutku produljenja
Korisnik na računu nema dovoljan iznos za produljenje, tarifa s Promocijom će biti isključena, te će Korisnik biti prebačen
na Osnovnu tarifu.
7. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Uvjeti
korištenja tarife Smart ili tarife Smiley, Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga
koje Korisnik koristi.
8. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2 web
stranice ili na drugi primjeren način.
Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.04.2014.