Uvjeti korištenja promocije Misija za korisnike bonova

UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE
„Misija“ za korisnike bonova od 25.08.2014. do 13.11.2014.
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)

1) Tele2 korisnici bonova koji su postali Tele2 korisnici bonova do 24.08.2014. i koji u promotivnom periodu
od 25.08.2014 do 30.09.2014. prenesu Tele2 broj s bonova na pretplatu te ugovore obvezno trajanje
ugovora od 24 mjeseca na nekoj od Mix tarifa (osim Mix 25 i Mix 50) imaju pravo iskoristiti promociju
Ponudu MIX 1 (dalje u tekstu: Ponuda Mix 1).

Tele2 korisnici bonova koji su postali Tele2 korisnici bonova do 30.09.2014. i koji u promotivnom periodu
od 01.10.2014 do 31.10.2014. prenesu Tele2 broj s bonova na pretplatu te ugovore obvezno trajanje
ugovora od 24 mjeseca na nekoj od Mix tarifa (osim Mix 25 i Mix 50) imaju pravo iskoristiti promociju
Ponudu MIX 1 (dalje u tekstu: Ponuda Mix 1).

Tele2 korisnici bonova koji su postali Tele2 korisnici bonova do 31.10.2014. i koji u promotivnom periodu
od 01.11.2014 do 13.11.2014. prenesu Tele2 broj s bonova na pretplatu te ugovore obvezno trajanje
ugovora od 24 mjeseca na nekoj od Mix tarifa (osim Mix 25 i Mix 50) imaju pravo iskoristiti promociju
Ponudu MIX 1 (dalje u tekstu: Ponuda Mix 1).

2) Pogodnosti iz Ponude Mix 1 sastoje se od dodatnog podatkovnog prometa tijekom cijelog trajanja
ugovorne obveze tj. tijekom 24 mjeseca, a po pojedinoj tarifi Pretplatnik dobiva dodatnog podatkovnog
prometa kako slijedi:
a) na Mix tarifi 75 Pretplatnik dobiva dodatnih 1,5 GB podatkovnog prometa,
b) na Mix tarifi 100 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa,
c) na Mix tarifi 125 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa,
d) na Mix tarifi 150 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa
e) na Mix tarifi 175 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa.
f) na Mix tarifi 200 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa.
g) na Mix tarifi 300 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa i
h) na Mix tarifi 400 Pretplatnik dobiva dodatna 2 GB podatkovnog prometa.

3) Tele2 korisnici bonova koji su postali Tele2 korisnici bonova nakon 25.08.2014. i u promotivnom periodu
od 25.08.2014 do 30.09.2014. prenesu Tele2 broj s bonova na pretplatu te ugovore obvezno trajanje ugovora od 24 mjeseca na nekoj od Mix tarifa (osim Mix 25 i Mix 50) imaju pravo iskoristiti promociju
Ponudu MIX 2 (dalje u tekstu: Ponuda Mix 2).

Tele2 korisnici bonova koji su postali Tele2 korisnici bonova nakon 01.10.2014. i u promotivnom periodu
od 01.10.2014 do 31.10.2014. prenesu Tele2 broj s bonova na pretplatu te ugovore obvezno trajanje
ugovora od 24 mjeseca na nekoj od Mix tarifa (osim Mix 25 i Mix 50) imaju pravo iskoristiti promociju
Ponudu MIX 2 (dalje u tekstu: Ponuda Mix 2).

Tele2 korisnici bonova koji su postali Tele2 korisnici bonova nakon 01.11.2014. i u promotivnom periodu
od 01.11.2014 do 13.11.2014. prenesu Tele2 broj s bonova na pretplatu te ugovore obvezno trajanje
ugovora od 24 mjeseca na nekoj od Mix tarifa (osim Mix 25 i Mix 50) imaju pravo iskoristiti promociju
Ponudu MIX 2 (dalje u tekstu: Ponuda Mix 2).

4) Pogodnosti iz Ponude Mix 2 sastoje se od dodatnog podatkovnog prometa tijekom cijelog trajanja
ugovorne obveze tj. tijekom 24 mjeseca, a po pojedinoj tarifi Pretplatnik dobiva dodatnog podatkovnog
prometa kako slijedi:
a) na Mix tarifi 75 Pretplatnik dobiva dodatnih 1,5 GB podatkovnog prometa,
b) na Mix tarifi 100 Pretplatnik dobiva dodatan 1 GB podatkovnog prometa,
c) na Mix tarifi 125 Pretplatnik dobiva dodatnih 0,5 GB podatkovnog prometa,
d) na Mix tarifi 150 Pretplatnik dobiva dodatan 1 GB podatkovnog prometa
e) na Mix tarifi 175 Pretplatnik dobiva dodatnih 0,5 GB podatkovnog prometa.

5) Dodatni podatkovni promet Pretplatnicima će se dodijeliti u punom iznosu neovisno o danu aktivacije.

6) Korisnik ima pravo na Ponudu Mix 2 i ugovori Mix tarifu 100 uz obavezno trajanje pretplatničkog odnosa
na 24 mjeseca ima pravo na dodatnih 512MB podatkovnog prometa tijekom cijelog trajanja ugovorne
obveze tj. tijekom 24 mjeseca koje će ostvariti slanjem ključne riječi MBPLUS SMS-om na broj 13440.
Dodatni podatkovni promet se u mjesecu aktivacije tarife i dodjele podatkovnog prometa dodjeljuje u
punom iznosu bez obzira na datum aktivacije tarife. Korisnik poruku mora poslati do:
- 31.10.2014. ako je postao korisnik bonova i prenio broj s bonova na pretplatu od 25.08.2014. do
30.09.2014.,
- 30.11.2014. ako je postao korisnik bonova i prenio broj s bonova na pretplatu od 01.10.2014. do
31.10.2014., - 31.12.2104. ako je postao korisnik bonova i prenio broj s bonova na pretplatu od 01.11.2014. do
13.11.2014. ukoliko želi iskoristiti navedenu pogodnost.

7) Korisnik koji ima pravo na Ponudu Mix 1 ili Ponudu Mix 2 te koji ugovori Mix tarifu 150, Mix tarifu 175 ili
Mix tarifu 200 uz obavezno trajanje pretplatničkog odnosa na 24 mjeseca ima pravo na 10% popusta
na mjesečni iznos naknade za tarifu tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj. tijekom 24 mjeseca koje
će ostvariti slanjem ključne riječi POPUSTPLUS SMS-om na broj 13440. Ukoliko ugovori Mix tarifu 300
ili Mix tarifu 400 uz obavezno trajanje pretplatničkog odnosa na 24 mjeseca ima pravo na 20% popusta
na mjesečni iznos naknade za tarifu tijekom cijelog trajanja ugovorne obveze tj. tijekom 24 mjeseca koje
će ostvariti slanjem ključne riječi POPUSTPLUS SMS-om na broj 13440. Korisnik poruku mora poslati
do:
- 31.10.2014. ako je postao korisnik bonova i prenio broj s bonova na pretplatu od 25.08.2014. do
30.09.2014.,
- 30.11.2014. ako je postao korisnik bonova i prenio broj s bonova na pretplatu od 01.10.2014. do
31.10.2014.,
- 31.12.2104. ako je postao korisnik bonova i prenio broj s bonova na pretplatu od 01.11.2014. do
13.11.2014. ukoliko želi iskoristiti navedenu pogodnost ukoliko želi iskoristiti navedenu pogodnost.

8) U slučaju prijenosa ugovora na novog Pretplatnika, pogodnosti iz opisanih ponuda se gube i novi
Pretplatnik ne može nastaviti koristiti pogodnosti iz opisanih ponuda na temelju prava koja je ostvario
prethodni Pretplatnik.

9) Ukoliko Pretplatnik tijekom perioda ostvarivanja popusta mijenja tarifu, a u skladu s Pravilima za
promjenu tarifa, gubi pravo na popust kako je definiran ovim Uvjetima korištenja. Pretplatnik gubi pravo
na popust i u slučaju da prijeđe sa pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja
popusta.

10) Pretplatnik ne može promotivnu ponudu koja je predmet ovih Uvjeta korištenja kombinirati sa drugim
Tele2 promotivnim ponudama Korisnici koji koriste neku od ostalih Tele2 promotivnih ponuda nemaju
pravo na pogodnosti definirane ovim Uvjetima korištenja.

11) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
12) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mail-om ili na drugi primjeren način.