Uvjeti korištenja Promocije na slagalicama Surf 1, Surf 2, Surf 3 i Surf 4


Uvjeti korištenja Promocije na slagalicama Surf 1, Surf 2, Surf 3 i Surf 4


1. Aktivacijom slagalice Surf 1, Surf 2, Surf 3 (u daljnjem tekstu: Slagalica/e) Tele2 korisnik
bonova (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja slagalice za Tele2
korisnike bonova (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2. Aktivacijom Slagalica u promotivnom razdoblju od 17.05.2016. do 31.07.2016. svi novi i
postojeći Korisnici ostvaruju pravo na dodanih 1000 jedinica minuta i /ili SMS poruka u
trajanju od 12 mjeseci.

3. Korisnik aktivira Slagalice slanjem sljedećih ključnih riječi: Za Surf 1 slanjem
PROMOSURF1 na broj 13888 Za Surf 2 slanjem PROMOSURF2 na broj 13888 Za Surf 3
slanjem PROMOSURF3 na broj 13888 Za Surf 4 slanjem PROMOSURF4 na broj 13888
Slanje SMS poruke na broj 13888 naplaćuje se sukladno Cjeniku telekomunikacijskih usluga
u Tele2 HR mreži (dalje u tekstu: Tele2 cjenik) za tarifu koju Korisnik koristi.

4. Slagalica će biti aktivirana ukoliko Korisnik u trenutku slanja SMS-a iz prethodne točke
ovih Uvjeta korištenja na računu ima dovoljan iznos za aktivaciju Slagalice definiran
cjenikom Tele2. Korisnik može imati aktivnu samo jednu Slagalicu u određenom trenutku.

5. Po uspješnoj aktivaciji Korisnik će biti obaviješten SMS porukom. Aktivacija Slagalice će
biti provedena kroz najviše 24 sata od slanja zahtjeva za aktivaciju.

6. Korisnici Slagalica dobivaju sljedeće pakete pogodnosti (dalje u tekstu: Paket ili Paketi):
Surf 1 Paket od 1000 +1000 (svakih 12 mjeseci) jedinica minute i/ili SMS poruka i 1 GB
podatkovnog prometa Surf 2 Paket od 1000 +1000 (svakih 12 mjeseci) jedinica minute i/ili
SMS poruka i 2 GB podatkovnog prometa Surf 3 Paket od 1000 +1000 (svakih 12 mjeseci)
jedinica minute i/ili SMS poruka i 3 GB podatkovnog prometa Surf 4 Paket od 1000+1000
(svakih 12 mjeseci) jedinica minute i/ili SMS poruka i 4 GB podatkovnog prometa Jedinice
se troše po principu definiranom u Tele2 cjeniku. Naknada za uspostavu poziva nije
uključena u paket jedinica minute i/ili MMS poruka nego se ista naplaćuje prema redovnim
cijenama Slagalica definiranim cjenikom Tele2.

7. Konferencijski pozivi, prosljeđivanje poziva, pozivi i poruke prema skraćenim brojevima i
uslugama s dodanom vrijednošću te posebnom tarifom, pozivi prema 095 1000 ***
destinacijama, pozivi i poruke prema međunarodnim destinacijama i pozivi i poruke u
roamingu nisu uključeni u Pakete nego se isti naplaćuju prema redovnim cijenama Slagalica
definiranima cjenikom Tele2.

8. Tridesetog (30.) dana trajanja Paketa isti će se će se deaktivirati te će se
automatski aktivirati novi Paketi za korisnike Slagalica, o čemu će korisnik biti
obaviješten SMS porukom. Neiskorištena količina usluga uključenih u Pakete tada se
automatski poništava. Ako u trenutku aktivacije novih Paketa, odnosno produljenja
Slagalice korisnik na računu nema dovoljno sredstava na računu za iznos naknade,
Slagalica će biti deaktivirana i Korisnik će biti prebačen na Osnovnu tarifu. Ako je valjanost
bona u trenutku aktivacije novih Paketa, odnosno produljenja Slagalice manja od 30
dana, valjanost bona se produljuje u skladu s trajanjem Paketa.

9. Na Korisnike Slagalica se primjenjuje automatska reaktivacija zadnje Slagalice koju su
imali aktivnu. Slagalica se automatski aktivira nakon obavljene nadoplate korisničkog računa
u iznosu koji odgovara ili je veći od iznosa definiranog Cjenikom za pojedinu Slagalicu.
Automatska reaktivacija Slagalice se primjenjuje na korisnike u trajanju od 45 dana od
prebacivanja na Osnovnu tarifu. Korisnik može zaustaviti sljedeću automatsku reaktivaciju
slanjem ključne riječi STOP na broj 13880. Automatska reaktivacija se ne primjenjuje ukoliko
je korisnik u međuvremenu promijenio tarifu.

10. Korisnici Slagalica imaju mogućnost aktivirati istu i prije isteka 30. dana i to ponovnim
slanjem ključne riječi PROMOSURF1, PROMOSURF2, PROMOSURF3 ili PROMOSURF4
na 13888 i to jednom svaka 24h. U slučaju aktivacije Slagalice prije isteka 30. dana korisniku
će biti dodijeljeni Paketi kako su definirani u točki 6. ovih Uvjeta. Novi dodijeljeni Paketi brišu
od prije dodijeljene Pakete navedene u točki 6. ovih Uvjeta.

11. Korisnik na Slagalicama može kupovati dodatne opcije i to u obliku podatkovnih paketa,
SMS paketa i paketa minuta. Dodatni paketi minuta (50 minuta, 100 minuta, 200 minuta) se
ne zbrajaju s paketom jedinica iz Slagalica. Dodatni SMS paketi (100 poruka, 500 poruka,
1000 poruka) se ne zbrajaju sa SMS jedinicama Slagalice, Dodatni paketi podatkovnog
prometa 100 MB (10kn), 500 MB (35kn), 1 GB (50kn), 3 GB (95kn) i Ponovi100, Ponovi 500,
Ponovi 1GB i Ponovi 3GB se ne zbrajaju s podatkovnim paketima iz Slagalice.

12. Prelaskom na Slagalice Korisnik ne zadržava postojeće promocije (Zauvijek, Zauvijek
Božić 2011, Škola 2012, Posebna ponuda za postojeće korisnike, Zauvijek iz posebnih
promotivnih start paketa i Zauvijek 2013) aktivirane na svom Tele2 računu na bonove.

13. Za deaktivaciju Slagalice potrebno je poslati poruku sadržaja SLAGALICASTOP na
13888, te će se nakon poslane poruke korisniku aktivirati Osnovna tarifa čije cijene su
definirane važećim Tele2 cjenikom.

14. Ukoliko Tele2 uoči neuobičajeno i/ili prekomjerno korištenje Slagalice za koje postoji
opravdana sumnja na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga, a što uključuje i
neuobičajeno veliki promet prema mrežama u kojima se nude usluge koje omogućavaju
primatelju poziva dobivanje bonus iznosa na temelju dolaznog prometa i/ili je uočen veliki
nerazmjer između odlaznog prometa prema takvim mrežama i dolaznog prometa, i/ili slučaju
sumnje na neovlašteno korištenje ili zlouporabu Tele2 usluga u slučaju korištenja usluge u
svrhu izravne promidžbe i/ili prodaje usluga i/ili proizvoda Pretplatnika ili trećih osoba (koje
uključuje ali se ne ograničava na korištenje Tele2 usluga za neželjene elektroničke
komunikacije), Tele2 ima pravo korisniku deaktivirati Slagalicu te mu aktivirati Osnovnu
tarifu koja se naplaćuje prema cijenama definiranima Tele2 cjenikom. Prije aktivacije
Osnovne tarife Korisnik će zaprimiti SMS kojim ga se obavještava o navedenom. U slučaju
da Korisnik ne želi nastaviti s korištenjem Osnovne tarife, isti može raskinuti pretplatnički
odnos u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Uvjete korištenja Osnovne tarife Korisnik
prihvaća prvim pozivom ili slanjem SMS/MMS poruke ili korištenjem podatkovnog prometa
koje je uslijedilo nakon primitka SMS-a o aktivaciji Osnovne tarife.

15. Korisniku se prvo troše jedinice dodijeljene u Slagalici, u odnosu na minute i SMS promet
koje je korisnik prenio na Slagalicu. Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima
aktivan bonus paket minuta, taj paket gubi aktivacijom Slagalice. Ukoliko Korisnik u trenutku
prelaska na Slagalicu ima aktivan bonus SMS paket, taj paket gubi aktivacijom Slagalice.
Ukoliko Korisnik u trenutku prelaska na Slagalicu ima aktivan bonus podatkovni paket, taj
paket gubi aktivacijom Slagalice. Prelaskom na Slagalice s tarifa Klasik, Totalna, Smart,
Smiley i promotivnih verzija navedenih tarifa Korisnik gubi paket minuta, SMS poruka i
podatkovnog prometa iz tarifa. Prelaskom na pretplatu Korisnik gubi pravo na preostali iznos
prometa uključen u Pakete.

16. Za provjeru stanja jedinica minuta i/ili SMS poruka te podatkovnog prometa, Korisnik
treba utipkati *150# i pritisnuti tipku za pozivanje, a potom odabrati 2 za Bonuse/Pakete.
Stanje jedinica minute i/ili SMS poruka može provjeriti i biranjem kombinacije 150*12#, a
stanje podatkovnog 17. paketa biranjem kombinacije *150*8#.

17. Provjeru stanja jedinica minuta i/ili SMS poruka te podatkovnog prometa Korisnik može
napraviti i slanjem SMS poruke teksta STANJE na broj 13880 bez dodatne naknade te na
portalu Moj Tele2.

18. U slučaju opetovanog kršenja članka 14. ovih Uvjeta korištenja, Tele2 zadržava pravo
isključenja korisničkog broja bez prethodne obavijesti i s trenutnim učinkom.

19. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Tele2 Korisnik je obvezan poštivati zakonsku
zabranu slanja neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa
internetu na način sukladan važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima
poslovanja Tele2 d.o.o. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži i
Savjetima za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici, a Tele2 pridržava pravo
poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu, o
čemu će na primjeren način upoznati korisnika. 20. Korisnik potvrđuje da je pročitao Savjete
za zaštitu od zlouporaba objavljene na web stranicama Tele2.

21. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će
se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili
specifikacije usluga koje Korisnik koristi.

22. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način. Ovi


Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 21.7.2017.