Uvjeti korištenja promocije Prijavi se za besplatni SIM

Uvjeti korištenja promocije Prijavi se za besplatni SIM1. Od 23. kolovoza 2013. promocija Prijavi se za besplatni SIM (u daljnjem tekstu: Promocija)
dostupna je svim korisnicima koji na službenoj web stranici Tele2 www.tele2.hr ispune prijavu.
Urednim ispunjavanjem prijavnice dostupne na web stranici korisnik ostvaruje pravo na
besplatnu SIM karticu s korisničkim brojem i 3 kune na korisničkom računu (u daljnjem tekstu:
promotivna SIM kartica).

2. Promocija je dostupna svim korisnicima koji u Republici Hrvatskoj imaju adresu za primanje
pošte i ograničena je na jednu promotivnu SIM karticu po korisniku, na osnovu korisničkih
podataka u prijavnici.

3. Promotivna SIM kartica dostavlja se besplatno na adresu koju je korisnik naveo u prijavi.

4. Na korištenje promotivne SIM kartice primjenjuju se odredbe Općih uvjeta poslovanja Tele2
d.o.o. koji reguliraju pre-paid korisnike. Na promotivnoj SIM kartici će biti aktivirana Osnovna
tarifa te će se primjenjivati cijene definirane službenim Tele2 cjenikom.

5. Tele2 zadržava pravo uskratiti pravo na promotivnu SIM karticu korisnicima za koje utvrdi ili
dođe do saznanja i/ili postoji sumnja da su već ostvarili pravo na promotivnu SIM karticu te da
su istu zaprimili. U tim slučajevima Tele2 će opozvati prijavu te neće izvršiti dostavu promotivne
SIM kartice te će o tome izvijestiti korisnika.

6. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije
usluga koje Korisnik koristi.

7. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti pravodobno
obaviješten putem Tele2 web stranice ili na drugi primjeren način.