Uvjeti korištenja promocije "Probno razdoblje 30 dana" na tarifi Pedeset GB


Uvjeti korištenja su objavljeni 03.10.2016

Uvjeti korištenja promocije "Probno razdoblje 30 dana" na tarifi Pedeset GB
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjevi) novi Tele2 privatni ili
poslovni pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promocije "probno razdoblje
30 dana" na tarifi Pedeset GB (dalje u tekstu: Promocija).
2) Promocija iz ovih Uvjeta korištenja dostupna je od 03.10.2016 do 14.11.2016. te je Pretplatnik može
iskoristiti uz ugovaranje tarife Pedeset GB. Razdoblje trajanje promocije je 30 dana, a nakon toga Pretplatnik
nastavlja koristiti tarifu Pedeset GB sukladno uvjetima korištenja tarife.
3) Promocija je dostupna na svim kanalima prodaje.
4) Postojeći Pretplatnici Tele2 mobilni internet pretplate ne mogu aktivirati ovu Promociju. Novi Pretplatnik
mobilnog interneta može aktivirati najviše 1 Promociju. Pretplatnik koji je jednom iskoristio ovu Promociju
neće je više moći aktivirati u slučaju da ponovo postaje novi pretplatnik.
5) Promocija se može aktivirati sa ili bez ugovaranja obveznog trajanja pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu:
Obvezno trajanje), sa ili bez kupnje uređaja te sa ili bez otplate kupljenih uređaja putem Opcije uređaj.
6) Za vrijeme trajanje Promocije korisnik ne plaća mjesečnu naknadnu tarife Pedeset GB niti Naknadu za
pristup mreži kako su definirane Cjenikom usluga Tele2. Iznosi mjesečnih naknada u mjesecu aktivacije
Promocije i sljedećem mjesecu bit će umanjeni sukladno danu aktivacije, što znači da će umanjen iznos u
sljedećem mjesecu biti razmjeran preostalom trajanju Promocije. Na primjer, Pretplatniku koji je odabrao
korištenje Promocije na polovici mjeseca neće se naplatiti mjesečna naknada za prvih 15 dana korištenja
tarife tijekom prvog mjeseca, a za sljedeći mjesec korištenja mjesečna naknada će se naplatiti sukladno
preostalim danima nakon isteka 30 dana probnog razdoblja Promocije. Sve ostale karakteristike i naplata
tarife Pedeset GB ostaju nepromijenjene i definirane Tele2 cjenikom i Uvjetima korištenja Tele2
pretplatničkih tarifa Mobilni internet Tri, Deset, Trideset, Pedeset, Sto i Tristo.
7) Pretplatnik koji tijekom ugovaranja tarife Pedeset GB i Promocije kupuje uređaj WiFi router Huawei B315s
(dalje u tekstu: Uređaj) uz ugovaranje Obveznog trajanja na 12 mjeseci i opciju uređaj trajanja 12 mjeseci
te Pretplatnik koji kupuje isti uređaj uz ugovaranje Obveznog trajanja na 24 mjeseca i Opciju uređaj trajanja
24 mjeseca tijekom 30 dana probnog perioda Promocije neće plaćati opciju uređaj.
8) Pretplatnik u bilo kojem trenutku tijekom trajanja Promocije može otkazati korištenje tarife Pedeset GB na
način da pisanim putem zatraži raskid. Ukoliko je kod aktivacije tarife Pedeset GB i Promocije kupio i Uređaj
Pretplatnik može vratiti isti uz uvjet da vrati sve dijelove koje je zaprimio te da uređaj nema mehaničkih
oštećenja. Druge uređaje kupljenje uz ovu Promociju odnosno uređaje koji ne udovoljavaju ovdje navedenim
uvjetima (nisu vraćeni svi dijelovi i/ili uređaj ima mehanička oštećenja) nije moguće vratiti.
9) Pretplatnik u bilo kojem trenutku tijekom trajanja Promocije može otkazati korištenje tarife Pedeset GB.
Pretplatniku koji je uz Promociju kupio Uređaj te isti vratio sa svim dijelovima i bez mehaničkih oštećenja
vratiti će se uplaćena sredstva, a preostale opcije uređaj se neće naplatiti. Ukoliko Uređaj nije vraćen ili je
vraćen, ali ne sadrži sve dijelove ili ima mehanička oštećenja te ukoliko je kupljen neki drugi uređaj
Pretplatniku se neće vratiti uplaćena sredstva, a preostale opcije uređaj će se naplatiti na sljedećem računu.
10) Pretplatnik u bilo kojem trenutku Promocije može zamijeniti tarifu Pedeset GB tarifom više vrijednosti, no
tada će izgubiti pogodnosti Promocije opisane u ovim Uvjetima Korištenja te početi koristiti novu tarifu kako
je definirano njenim uvjetima korištenja i Tele2 cjenikom.

Uvjeti korištenja su objavljeni 03.10.2016

11) Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja
neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan važećim
propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Tele2 d.o.o. i Savjetima za zaštitu od
zlouporabe objavljenim na web stranici www.tele2.hr, a Tele2 pridržava pravo poduzeti mjere i korake
potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo diferenciranja brzine
prijenosa podataka na razini tarife i usluge, o čemu će na primjeren način upoznati korisnika.
12) Pretplatnik sklapa ugovor za korištenje Promocije u skladu sa Općim uvjetima poslovanja Tele2. Pretplatnik
koji je ujedno i poslovni pretplatnik Zahtjev iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja potpisuje za svaki pojedini
priključak sa popisa priključaka poslovnog korisnika koji je priložen Zahtjevu i čini njegov sastavni dio (dalje
u tekstu: Popis).
13) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati
Opći uvjeti, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.
14) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik odnosno Poslovni korisnik biti
pravodobno obaviješten putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.